DOI: https://doi.org/10.30838/J.BPSACEA.2312.170118.66.42

Обґрунтування заходів «зеленої» реконструкції примагістральної території

О А. Тymoshenko, М. І. Zherdeva, A. G. Cherepovska

Анотація


Постановка проблеми. Частка відпрацьованих газів автомобілів у забрудненні атмосферного повітря м. Дніпро змінюється залежно від часу та пропорційна інтенсивності руху транспортних засобів. Максимальна концентрація відмічається в години пік. В умовах руху з однією і тією ж інтенсивністю найбільше забруднення повітря спостерігається в районах, щільно забудованих високими будинками, і вздовж доріг із вузькою проїжджою частиною. Граничні концентрації шкідливих або токсичних компонентів у повітрі встановлюються як гігієнічні норми, тобто з точки зору безпосередньої охорони здоров'я людини. Особливо небезпечні для здоров'я людини окис вуглецю і оксиди азоту. Незалежно від існуючої відмінності думок щодо ступеня шкідливості відпрацьованих газів, у всьому світі з метою охорони здоров'я людини проводяться серйозні заходи, спрямовані на обмеження забруднення повітря автомобільними викидами. Мета статті визначити екологічний та економічний ефекти від застосування заходів, що знижують ступінь загазованості примагістральної території лінійними джерелами забруднення. Виклад основного матеріалу. Реконструкція примагістральної території передбачає закладання вздовж магістральних вулиць газозахисних смуг зелених насаджень. Запропоновано варіанти таких смуг. Визначено екологічний та економічний ефекти від застосування спеціальних смуг озеленення в житловому районі, а також економічні збитки від загазованості примагістральних територій вихлопними газами автомобілів без урахування смуг озеленення та з урахуванням. Результати дослідження. Екологічний ефект склав 40...50 % залежно від досліджуваної вулиці, а економічний ефект − 3,424 млрд грн/рік (у цілому по всіх вулицях). Економічні збитки склали: в умовах існуючої житлової забудови − 17,616 млрд грн/рік, в умовах облаштування газозахисних смуг − 13,583 млрд грн/рік.


Ключові слова


еколого-економічне оцінювання; рівень загазованості; газозахисна смуга озеленення; примагістральна територія; реконструкція житлового району

Повний текст:

PDF

Посилання


Belov S.V., Pereezdov I.V. and Strokin A.A. Ozdorovlenie vozdushnoj sredy [Improvement of the air environment]. Moskva: Tip. Mosk. vyssh. texnich. uchilishha im. N. Baumana, 1988, 58 p. (in Russian).

Bogovaya I.O. and Todorovsky V.S. Ozelenenie naselennyx mest [Greening of urban areas]. Moskva: Agropromizdat, 1990, 239 p. (in Russian).

Bokov V.A. and Lushchik V.A. Osnovy ekologicheskoj bezopasnosti [Basics of environmental security]. Simferopol': SONAT, 1998, 224 p. (in Russian).

Bocharova N.N., Vergunov A.P. and Krasnoshchekova N.S. Metodicheskie rekomendacii po formirovaniyu ozelenennyx prostranstv goroda [Methodical recommendations on the formation of green spaces in the city]. CNIIP gradostroitel'stva [Central Research Institute of Urban Development]. Moskva: Strojizdat, 1980, 118 p. (in Russian).

Burdiyan B.G., Derevyanko V.A., Krivenchenko A.I. and etc. Navkolyshne seredovyshhe ta yogo okhorona [Environment and its protection]. Kyiv: Vyshha shkola, 1993, 227 p. (in Ukrainian).

Vronsky V.A. Prikladnaya ekologiya [Applied ecology]. Rostov-na-Dony: Feniks, 1996, 512 p. (in Russian).

Generalova S.V. Osnovy gradostroitel'noj ekologii [Foundations of urban ecology]. Kuibyshev: [s.n.], 1989,

p. (in Russian).

Goroxov V.A. Gorodskoe zelenoe stroitel'stvo [Urban green construction]. Special'nost' “Arxitektura” [Specialty “Architecture”]. Moskva: Strojizdat, 1991, 416 p. (in Russian).

Sankov P.N. and Kashchenko E.P. Ozelenenie gorodskih i rekreacionnyx territorij [The greening of urban and recreational territories]. Dnepropetrovsk: PGASA, 1999, 117 p. (in Russian).

Mіstobudіvnictvo. Planuvannia ta zabudova mіskykh і selyschnykh poselen: DBN 360-92**. [The urban development. The planning and construction of urban and rural settlements: The State Building Regulations: DBN 360-92**.]. Dated on March, 19, 2002. Kyiv: Ukrarkhbudіnform, 2002, 126 p. (in Ukrainian).

Derzhavnі sanіtarnі pravyla planuvannia ta zabudovy naselenykh punktіv: DSP 173-96 [State Sanitary Rules of Planning and Development of Settlements: The State Sanitary Rules for Planning and Building Settlements 173-96.]. Kyiv: Mіnіsterstvo okhoroni zdorovia Ukrainy, 1996, 65 p. (in Ukrainian).

Resursnye elementnye smetnye normy na stroitel'nye raboty. Sbornik 47: Ozelenenie. Zashhitnye lesonasazhdeniya. Mnogoletnie plodovye nasazhdeniya: DBN D.2.2-47-99. [Resource elemental estimates for construction work. Collection 47. The Landscaping. Protective Forests. Fruitful Spaces: The State Building Regulations: D.2.2-47-99.]. Dated on December 06, 2002. Kiev: Gosstroj Ukrainy, 2000, 157 p. Available at: https://msmeta.com.ua/open_norma_dbn_sbornik_sou.php?id=198&kat=8. (in Ukrainian).

Elagin B.T. Osnovy ekologii gorodskoj zastrojki [Fundamentals of ecology of urban development]. Kiyv: Naukova Dumka, 1990, 56 p. (in Russian).

Korsak K.V. and Plakhotnik A.V. Osnovi ekologії [Fundamentals of ecology]. Kyiv: MAUP, 1998, 228 p. (in Ukrainian).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


 1. Белов С. В. Оздоровление воздушной среды : учеб. пособ. / С. В. Белов, И. В. Переездчиков, А. А. Строкин ; под ред. С. В. Белова. – Москва : Тип. Моск. высш. технич. училища им. Н. Баумана, 1988. – 58 с.
 2. Боговая И. О. Озеленение населенных мест : учеб. пособ. по спец. "Лесное и садово-парковое хоз-во" / И. О. Боговая, В. С. Теодоронский. – Москва : Агропромиздат, 1990. – 239 с. – (Учеб. и учеб. пособие для студ. вузов).
 3. Боков В. А. Основы экологической безопасности : учеб. пособ. / В. А. Боков, А. В. Лущик. – Симферополь : СОНАТ, 1998. – 224 с.
 4. Методические рекомендации по формированию озелененных пространств города / ЦНИИП градостроительства ; сост. Н. Н. Бочарова. – Москва : Стройиздат, 1980. – 118 с.
 5. Бурдіян Б. Г. Навколишнє середовище та його охорона : навч. посіб. для студ. неприродн. спец. пед. ВНЗ / Б. Г. Бурдіян, В. О. Дерев'янко, А. І. Кривульченко. – Київ : Вища школа, 1993. – 227 с.
 6. Вронский В. А. Прикладная экология : учеб. пособ. / В. А. Вронский. – Ростов-на-Дону : Феникс, 1996. – 512 с.
 7. Генералова С. В. Основы градостроительной экологии : [учеб. пособ.]. / С. В. Генералова. – Куйбышев : [Б. и.], 1989. – 75 с.
 8. Горохов В. А. Городское зеленое строительство / В. А. Горохов. – Москва : Стройиздат, 1991. – 416 с. – (Специальность «Архитектура»).
 9. Саньков П. Н. Озеленение городских и рекреационных территорий : учеб. пособ. / П. Н. Саньков, Е. П. Кащенко. – Днепропетровск : ПГАСА, 1999. – 117 с.
 10. Містобудування. Планування та забудова міських і сільських поселень : ДБН 360-92**. – [Чинні від 19-03-2002]. – Київ : Укрархбудінформ, 2002. – 126 с.
 11. Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів : ДСП 173-96. – [На заміну : СН 245-71 ; чинні з 19.06.1996 р.]. – Київ : Міністерство охорони здоров’я України, 1996. – 65 с.
 12. Ресурсные элементные сметные нормы на строительные работы. Сборник 47 : Озеленение. Защитные лесонасаждения. Многолетние плодовые насаждения : ДБН Д.2.2-47-99. – [С изм. и доп. от 06.12.2002 г.]. – Киев : Госстрой Украины, 2000. – 157 с. – Режим доступу: https://msmeta.com.ua/open_norma_dbn_sbornik_sou.php?id=198&kat=8.
 13. Елагин Б. Т. Основы экологии городской застройки : учеб. пособ. / Б. Т. Елагин. – Киев : Наукова думка, 1990. – 56 с.
 14. Корсак К. В. Основи екології : навч. посіб. / К. В. Корсак, О. В. Плахотник. – Київ : МАУП, 1998. – 228 с.