DOI: https://doi.org/10.30838/J.BPSACEA.2312.261218.102.455

Елементи народної звичаєвості в українській архітектурній композиції

Y. M. Roshchina

Анотація


Постановка проблеми. Народні звичаї – це відображення сакральної складової українського народу. Тому духовні цінності, сформовані протягом тривалого історичного періоду, відіграють важливу роль у відродженні національної культури та духовності. Здавна народні звичаї українців утілювалися в архітектурній композиції житла, внутрішнє й зовнішнє оздоблення якого відповідало законам Усесвіту. Символіка орнаментів, намальованих на зовнішніх і внутрішніх стінах української хати, сформована за впливу як поганських, так і християнських традицій. Саме це дає можливість глибше зрозуміти внутрішній світ наших предків. Аналіз публікацій. Дослідженню українських народних звичаїв присвячено низку наукових праць. З описом традицій і звичаїв нашого народу знайомимося у працях О. Воропая, Ф. Вовка, В. Скуратівського, Г. Лозко. Цікаві народнозвичаєві розвідки представників діаспори. Проте, на нашу думку, більш детального дослідження потребує саме сакральний аспект обраної теми. Мета статті – проаналізувати елементи народної звичаєвості в архітектурній композиції житла українців. Висновки. Українські народні звичаї, уособлені в елементах архітектурної композиції,  відкривають шлях до розуміння внутрішнього світу наших предків, їх[JR1]  світогляду й звʼязків зі світовими традиціями. Орнаменти, відтворені на розписах українських хат і вишивці рушників, – це знакова система, за допомогою якої передано настанови для прийдешніх поколінь. Тому важливо розуміти, що протягом тривалого історичного періоду український народ писав власну історію та філософію, розуміння якої дає можливість відтворити його кращі традиції.

 [JR1]


Ключові слова


орнаменталістика української хати; рушник; знакова система

Повний текст:

PDF

Посилання


Woropay O. Traditions of the our people. Еthnographic essay. / O.Woropay - Munich, 1966. – 448 р.

Zhajvoronok V.V. Signs of Ukrainian ethnoculture: Dictionary-directory // V.V. Zhajvoronok. – К.: Dovira, 2006. – 706 p.

Lozko Halyna Kolo Svarozhe: nation's revival / Halyna Lozko. – К. : Ukrains’kyj pys’mennyk, 2004. – 222 р.

Sannikova L.P. Ethnophenomenology of the Old Ukrainian Culture / L.P. Sannikova. – K.: Aratte, 2009. – 776 p.

Stepovyk D. V. Тreasures of Ukraine / D.V. Stepovyk. – K. : Veselka, 1990. – 192 p.

Ukrainian national self-respect / V.M. Dreshpak, N.G. Cherednyk, Y.M. Cherednyk. – DRIDU NADU, 2011. – 112 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


  1. Воропай Олекса. Звичаї нашого народу : Етнографічний нарис / Олекса Воропай. – Мюнхен : Українське видавництво, 1966. – Т. ІІ. – 448 с.
  2. Жайворонок В. В. Знаки української етнокультури : Словник-довідник / В. В. Жайворонок. – Київ : Довіра, 2006. – 703 с.
  3. Лозко Г. Коло Свароже : Відродженні традиції / Г. Лозко. – Київ : Український письменник, 2005. – 222 с.
  4. Саннікова Л. П. Етнофеноменологія староукраїнської культури / Л. П. Саннікова. – Київ : Аратте, 2009. – 776 с.
  5. Степовик Дмитро. Скарби України : наук.-худож. кн. : для серед. та ст. шк. віку / Д. В. Степовик. – Київ : Веселка, 1990. – 192 с. : ілюстр.
  6. Дрешпак В. М. Українська національна доброзвичаєвість : [навч. посіб.] / В. М. Дрешпак, Н. Г. Чередник, Ю. М. Чередник ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Дніпропетр. регіон. ін-т держ. упр. – Дніпропетровськ : ДРІДУ НАДУ, 2011. – 112 с. : рис.


Коментарі цієї статті

Дивитися всі коментарі