Від політехнічного інституту до будівельної академії

Автор(и)

  • V. I. Bolshakov Державний вищий навчальний заклад «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури», Ukraine https://orcid.org/0000-0003-0790-6473
  • G. P. Evseeva Державний вищий навчальний заклад «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури», Ukraine https://orcid.org/0000-0001-9207-6333
  • G. I. Lysenko Державний вищий навчальний заклад «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури», Ukraine https://orcid.org/0000-0002-6216-5025
  • S. P. Volkova Державний вищий навчальний заклад «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури», Ukraine https://orcid.org/0000-0003-0829-5627

Ключові слова:

вища технічна освіта, політехнічний інститут, інженерний факультет, навчальні плани, вечірній робітничий будівельний технікум, інженерно-будівельний інститут

Анотація

Постановка проблеми. Розвинена будівельна галузь – основа процвітання країни в цілому і конкретного міста зокрема. Важлива роль у процесі підготовки фахівців будівельного профілю покладається на відповідні навчальні заклади, які, навіть змінюючи один одного на мапі міста, зберігають і розвивають закладені у минулому традиції будівельно-архітектурної освіти. Саме знання історії виникнення першого технічного закладу будівельного профілю в нашому місті дозволить суттєво вплинути на формування громадянсько-патріотичної позиції молодих інженерів будівельної галузі.

Аналіз досліджень. Історія вищої політехнічної освіти в Україні першої чверті ХХ століття досить ґрунтовно досліджена у працях В. Онопрієнко, В. Тарасової, А. Вороха, С. Майбороди, С. Ховрича, І. Федосової та ін. Зокрема, І. Федосова розглянула особливості формування студентського контингенту у технічних вишах у період, що розглядається, а також проаналізувала джерела і стан дослідження історії вищої технічної освіти в Україні. Становлення вищої технічної  освіти  на  Катеринославщині  розглянуто  у  працях  Г. Швидько,  В. Старостіна,  В. Савчука, В. Большакова та О. Бистрякова.

Мета статті проаналізувати становлення і розвиток вищої будівельно- архітектурної освіти на Катеринославщині (Дніпропетровщині) впродовж ХХ – на початку ХХІ ст.

Висновок. Традиція підготовки інженерно-будівельних і архітектурних кадрів вищої кваліфікації у нашому місті нараховує вже сотню років, і Придніпровська державна академія будівництва та архітектури, сконцентрувавши усі напрацювання своїх попередників, увібравши впродовж історії наукові розробки талановитих інженерів- будівельників, архітекторів і технологів будівельної галузі міста, впевнено дивиться у майбутнє.

Біографії авторів

V. I. Bolshakov, Державний вищий навчальний заклад «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»

Кафедра матеріалознавства та обробки матеріалів, доктор технічних наук, професор.

G. P. Evseeva, Державний вищий навчальний заклад «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»

Доктор наук з державного управління, завідувач кафедри українознавства.

G. I. Lysenko, Державний вищий навчальний заклад «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»

Кафедра українознавства, к. і. н., доцент.

S. P. Volkova, Державний вищий навчальний заклад «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»

Кафедра українознавства, старший викладач.

Посилання

Bol`shakov V.I. and Bystryakov A.G. Istoriya stroitel`no-architekturnogo obrazovaniya v Ekaterinoslave- Dnepropetrovske: ot tekhnicheskikh kursov do stroitel`nogo instituta [History of building and architectural education in Ekaterinoslav-Dnepropetrovsk: from technical courses to the Construction Institute]. Dnepropetrovsk: PDABA, 2005, 143 p. (in Russian).

Bystryakov A.G. Evrei Ekaterinoslava-Dnepropetrovska (XVIII – nach. XX vv.) [Jews of Yekaterinoslav- Dnepropetrovsk (XVIII - beg. XX centuries)]. Dnepropetrovsk: Art-Press, 2001, 142 p.

Bystryakov A.G. Istoriya Ekaterinoslavskogo politekhnicheskogo instituta (1916–1921) [History of Ekaterinoslav Pol- ytechnic Institute (1916-1921)]. Dnepropetrovsk: Sich, 1999, 64 p. (in Russian).

Vorokh A.O. Rozvytok vyshchoi tekhnichnoi osvity v Ukraini (20 – 30-ti rr. XX st.): avtoref. dys. na zdobuttia nauk. stupenia kand. ped. nauk: spec. 13.00.01 «Zagalna pedagogika ta istoriya pedagogiky» [The development of higher technical education in Ukraine (20 - 30-es. XX century.): abstract of the Cand. Sc. (Ped.) Diss.: 13.00.01 “General pedogogic and history of pedagogic”]. Lugansk, 2006, 20 p. (in Ukrainian).

Derzhavnyi arkhiv Dnipropetrovskoi oblasti (dalee DADO). F. 265, op. 1, spr. 1: Arkhiv Katerynoslavskogo (Dnipropetrovskogo) vechirnogo robitnychogo budivelnogo texnikumu [F. 265, lis. 1, arch. 1: Archive of Ekaterinoslav (Dnepropetrovsk) evening working building college]. Ukraina. (in Ukrainian).

DADO. F. 265, op. 1, spr. 3: Svidotstva studentiv Katerynoslavskogo (Dnipropetrovskogo) vechirnogo robitnychogo budivelnogo tekhnikumu [F. 265, lis. 1, arch. 3: Certificates of students of Ekaterinoslav (Dnepropetrovsk) evening working construction college]. Ukraina. (in Ukrainian).

DADO. F. R2065, op. 1, spr. 768: Osobova sprava studenta Krolia Aizika Girshevycha [F. R2065, lis. 1, arch. 768: The student's personal file of Krol Ayzik Hirshevych]. Ukraina. (in Ukrainian).

DADO. F. R2065, op. 1, spr. 1627: Knyga protokoliv zibran fakultetiv Pryvatnogo politekhnichnogo instytutu v m. Katerynoslav [F. R2065, lis. 1, arch. 1627: The protocolsbook of faculties assembly of the Private Polytechnic Institute in Katerynoslav]. Ukraina. (in Ukrainian).

DADO. F. R2065, op. 1, spr. 1629: Katerynoslavskyi evreiskyi naukovyi instytut (1916-1920 rr.) (spysky studentiv, abiturientiv i vykladachiv) [F. R2065, lis. 1, arch. 1629: Katerynoslav Jewish Research Institute (1916-1920 gg.) (Lists of students, students and teachers)]. Ukraina. (in Ukrainian).

DADO. F. R2065, op. 2, spr. 249: Osobova sprava Groismana Yeremiia Yakovycha [F. R2065, lis. 2, arch. 249: Personal file of Groisman Yeremii Yakovych]. Ukraina. (in Ukrainian).

DADO. F. R2065, op. 2, spr. 299: Osobova sprava Zhyvova Grygoriia Solomonovycha [F. R2065, lis. 2, arch. 299: Personal file of Zhivov Gregorii Solomonovych]. Ukraina. (in Ukrainian).

DADO. F. R2065, op. 2, spr. 300: Osobova sprava Zaborovskogo Sergiia Andriiovycha [F. R2065, lis. 2, arch. 300: Personal file of Zaborowskyi Sergii Andriiovych]. Ukraina.

DADO. F. R2065, op. 2, spr. 438: Osobova sprava studenta Krolia Solomona Davydovycha [F. R2065, lis. 2, arch. 438: Personal file of Krol Solomon Davydovych].Ukraina. (in Ukrainian).

DADO. F. R2065, op. 2, spr. 496: Osobova sprava studenta Lifshytsa Mordukha Mendeleva [F. R2065, lis. 2, arch. 496: Personal file of Lifshyts Mordukh Mendelev]. Ukraina. (in Ukrainian).

DADO. F. R2065, op. 2, spr. 589: Osobova sprava studenta Perelmana Khaima-Ioselia Movshevycha [F. R2065, lis. 2, arch. 589: Personal file of the student Haim Perelman Ioselii Movshevych]. Ukraina. (in Ukrainian).

DADO. F. R2065, op. 2, spr. 634: Osobova sprava Petrovetskogo Oleksandra Nikanorovycha [F. R2065, lis. 2, arch. 634: Personal file of Petrovetskyi Oleksandr Nikanorovych.]. Ukraina. (in Ukrainian).

DADO. F. R2065, op. 2, spr. 739: Osobova sprava Slepiana Leopolda Borysovycha [F. R2065, lis. 2, arch. 739: Per- sonal file of Leopold Slepian Borysovych]. Ukraina. (in Ukrainian).

DADO. F. R2065, op. 2, spr. 772: Osobova sprava Tanatara Yosypa Isaakovycha [F. R2065, lis. 2, arch. 772: Personal file of Tanatar Yoseph Isaakovych]. Ukraina. (in Ukrainian).

DADO. F. R2065, op. 2, spr. 807: Osobova sprava studenta Ukraintseva Ivana Vasyliovycha [F. R2065, lis. 2, arch. 807: Personal file of Ukraintsev Ivan Vasyliovych]. Ukraina. (in Ukrainian).

DADO. F. R2065, op. 2, spr. 961: Osobova sprava studenta Shmerlina Nauma Aronovycha [F. R2065, lis. 2, arch. 961: Personal file of Shmerlin Naum Aronovych]. Ukraina. (in Ukrainian).

Ekaterinoslavskaya Gorodskaya Statistika [Ekaterinoslav Municipal Statistics]. 1918, iss. 1. (in Russian).

Maiboroda S.V. Derzhavne upravlinnia vyshchoiu osvitoiu v Ukraini:struktura, funktsii, tendentsiirozvytku (1917–1959 rr.) [Government of higher education in Ukraine: structure, function, development trends]. Ukr. akad. derzh. upravlinnia pry Prezydentovi Ukrainy [Ukrainian Academy for Public Administraton under the President of Ukraine]. Kyiv: Vyd-vo UADU, 2000, 308 p. (in Ukrainian).

Onoprienko V.I. and Shcherban T.A. Stanovlenie vyshego tekhnicheskogo obrazovaniya na Ukraine [Formation of higher technical education in Ukraine]. Kiev: Naukova dumka, 1990, 139 p. (in Russian).

Portnova T. Velyka transformatsiia: evoliutsiia miskoho seredovyshcha Katerynoslava kintsya XIX – pochatku XX st. [Great Transformation: the evolution of the urban environment of Katerynoslav in late XIX - early XX century]. Avail- able at: http://pandia.ru/text/79/509/48997.php (in Ukrainian).

Prydniprovskyi krai [Dnieper region]. 1917, 22 April (5 May)–25 June (8 July), no. 6173-6225. (in Ukrainian).

Savchuk V.S. and Siukh A.V. Georgii YevgenovychYevreinov – znakova postat girnychoi nauky [Georgy Evgenovych Evreinov as a symbolic figure of Mining Sciences]. Naddniprianska Ukraina: istorychni protsesy, podii, postati [Naddniprianska Ukraine: historical processes, events, figures]. Dnipropetr. nats. un-t im. Olesia Honchara [Dnipropetrovsk National Oles Honchar University]. 2012, iss. 10, pp. 193-204. (in Ukrainian).

Starostin V. Katerynoslavska metropoliia [Katerynoslav metropolis]. Ekspedytsiia-XXI [Expedition XXI]. 2012, no. 2(116). Available at: http://www.ex21.com.ua/rus/arhiv/0116/116-6.htm (in Ukrainian).

Tarasova V.N. Vysshee inzhenernoe obrazovanie Rossii (poslednyaya chetvert XIX – nachalo XX v.) [Higher Engineer- ing Education of Russia (the last quarter XIX – beginning XX centuries)]. Moskva: Mosk. gos. un-t putei soobshch, 2001, 117 p. (in Russian).

Fedosova I. Dzherela ta stan doslidzhennia rozvytku vyshchoi inzhenerno-tekhnichnoi osvity v Ukraini (druga polovyna XIX – persha polovyna XXst.) [Sources and state research of development of higher engineering education in Ukraine (the second half of the nineteenth - early twentieth century)]. Pedahohichnyi dyskurs [Pedagogical discourse]. Khmelnytskyi, 2013, iss. 15, pp. 699-707. (in Ukrainian).

Khovrych S.M. Z istorii rozvytku vyshchoi tekhnichnoi osvity v Ukraini naprykintsi XIX – na pochatku XXst. (na materialakh Kyivskoho politekhnichnoho instytutu) [From the history of higher technical education in Ukraine in late XIX - early XX century (based on the Kiev Polytechnic Institute]. Ukrainskyi istorychnyi zhurnal [Ukrainian historical journal]. 2007, no. 5, pp. 55–63. (in Ukrainian).

Shvydko H. Pershyi vyshchyi navchalnyi zaklad Pryniprovia [The first institution of higher education in Pridneprovya]. Horodskoj sajt [Local web-site]. Dnepropetrovsk. Available at: http://a.gorod.dp.ua/history/article_ua.php?article=1368 (in Ukrainian).

##submission.downloads##

Номер

Розділ

До 100-ліття будівельно-архітектурної освіти на Дніпропетровщині

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

> >>