Коментарі читачів

Những vấn đề còn thiếu sót trong quản lý giáo dục

як lyly mai (2018-12-08)


Còn nhiều thiếu sót, khuyết điểm trong quản lý nhà nước về giáo dục, đào tạo

Theo đó, đối với Bộ Giáo dục và Ðào tạo, Thanh tra Chính phủ chỉ ra nhiều giảm thiểu, thiếu sót, khuyết điểm trong công tác này. Ðáng chú ý, công tác xây dựng và rà soát, điều chỉnh Vài tiêu chuẩn, quy chuẩn, định mức kinh tế - kỹ thuật trong giáo dục, đào tạo còn chậm, chưa đáp ứng được yêu cầu đổi mới giáo dục. Ðội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục còn nhiều bất cập, cơ cấu không hợp lý, trình độ không đồng đều, chưa đáp ứng được yêu cầu cải thiện chất lượng hiệu quả giáo dục. Chưa hoàn thành việc quy hoạch mạng lưới Vài trường đại học, cao đẳng, trong đó có mạng lưới trường sư phạm; việc tham mưu cho Chính phủ và ban hành bổ sung chính sách về lương, chế độ phụ cấp thâm niên và phụ cấp khác theo tính chất, kết quả và chất lượng công việc, phù hợp với vùng miền; chế độ ưu đãi đối với giáo viên, giảng viên, nhà giáo làm công tác quản lý giáo dục còn chậm.

Tham khảo thêm: https://forum.openwrt.org/t/shows-broken-image-icon/23407

Công tác quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục chưa với sự phối hợp chặt chẽ có Vài bộ, ngành, địa phương; chưa bám sát thực tế phát triển kinh tế - xã hội, sự lớn mạnh dân số tự nhiên dẫn tới mạng lưới cơ sở giáo dục tuy có cải thiện nhưng chưa đáp ứng yêu cầu đặt ra, vẫn còn thiếu, chưa đủ tiêu chuẩn. Về biên chế sự nghiệp thuộc lĩnh vực giáo dục, đào tạo tại Các địa phương tồn tại việc giao chỉ tiêu biên chế chưa đúng có nguyên tắc hiện hành của Bộ Giáo dục và Ðào tạo và Bộ Nội vụ, không đúng và đủ theo quy định về định mức số lượng người làm việc đối có từng cấp học. Bên cạnh đó, Bộ Giáo dục và Ðào tạo chưa thực hành đầy đủ, thường xuyên công tác thanh tra, kiểm tra việc giao biên chế sự nghiệp giáo dục để kịp thời chấn chỉnh, yêu cầu Một số địa phương thực hiện đúng và đủ quy định pháp nguyên tắc.

Về tiến hành chế độ chính sách đối có nhà giáo, từ khi triển khai thực hành Những luật của nguyên tắc Viên chức và Nghị định số 29/2012/NÐ-CP về tuyển dụng và quản lý viên chức đến thời điểm kiểm tra là 5 năm, Bộ Giáo dục và Ðào tạo chưa ban hành văn bản quy định khả năng, tiêu chuẩn, nội dung, hình thức thi, xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp và quy chế xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp cho viên chức ngành giáo dục. Việc không tổ chức thi, xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức ngành giáo dục trong thời gian dài đã gây tâm tư, tâm lý không yên tâm công tác trong bộ phận không nhỏ viên chức ngành giáo dục.

Ðồng thời, Bộ Giáo dục và Ðào tạo chưa ban hành quy định tiêu chuẩn Một số chức danh giáo viên làm căn cứ để tuyển dụng thực hành chế độ làm việc, đào tạo bồi dưỡng tăng cao trình độ và Vài chế độ chính sách khác theo luật của pháp nguyên tắc, theo luật tại khoản 2, Ðiều 44, Quyết định số 70/2014/QÐ-TTg ngày 10-12-2014 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Ðiều lệ trường đại học. Việc thực hiện chế độ lương, phụ cấp đối với nhà giáo còn tồn tại nhiều bất cập, ảnh hưởng trực sau đây đời sống, tâm lý, chất lượng công tác của bộ phận không nhỏ viên chức giáo dục. Việc kiến nghị, đề xuất về chế độ, chính sách đối với nhà giáo chưa được Bộ Giáo dục và Ðào tạo quan tâm đúng mức và kịp thời.

Tham khảo thêm: https://discourse.gohugo.io/t/articles-updated-and-authors-do-not/14741

Cũng theo kết luận của Thanh tra Chính phủ, Bộ Công thương chưa tăng cao cường thanh tra, kiểm tra, chỉ dẫn Một vài đơn vị trực thuộc thực hiện đẹp công tác quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, tăng trưởng nguồn nhân lực; công tác quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ. Một số đơn vị trực thuộc bộ, bổ nhiệm người không thuộc diện quy hoạch, bổ nhiệm người thiếu tiêu chuẩn chức danh, thực hiện công khai không đúng nguyên tắc.

Ðối với chín tỉnh, thành phố, việc giao chỉ tiêu không đúng định mức luật của Bộ Giáo dục và Ðào tạo và Bộ Nội vụ. Bổ nhiệm thừa chức danh cấp phó, bổ nhiệm người không thuộc diện quy hoạch, bổ nhiệm người thiếu tiêu chuẩn chức danh. Phòng Giáo dục và Ðào tạo, Phòng Nội vụ cấp huyện không thực hiện đầy đủ công năng nhiệm vụ theo phân cấp trong công tác cán bộ; tình trạng thừa, thiếu giáo viên cục bộ chưa được giải quyết. Nhiều địa phương nhiều năm không đội chức tuyển dụng giáo viên mà thỏa thuận lao động, đáng chú ý có đơn vị thỏa thuận với giáo viên, nhân viên thừa so có nhu cầu nhưng vẫn ký tiếp có số lượng lớn...

Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ lãnh đạo Bộ Giáo dục và Ðào tạo phối hợp Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính tham mưu, đề xuất có Thủ tướng Chính phủ ban hành bổ sung chính sách về tiền lương theo vị trí việc làm, trình độ đào tạo, chế độ phụ cấp thâm niên và phụ cấp khác theo tính chất, kết quả và chất lượng công việc, phù hợp có vùng, miền; chế độ ưu đãi có giáo viên, nhà giáo làm quản lý giáo dục. Ðồng thời, nghiên cứu, sửa đổi văn bản liên quan đến định mức biên chế đối với cơ sở giáo dục công lập. Thanh tra Chính phủ kiến nghị ban hành văn bản luật điều kiện, tiêu chuẩn, nội dung, hình thức, xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp cho viên chức ngành giáo dục. Những địa phương kiểm điểm rút kinh nghiệm, kiểm điểm trách nhiệm cá nhân và tập thể, đồng thời với Những biện pháp khắc phục Các tránh, thiếu sót được nêu trong kết luận thanh tra…

Tham khảo thêm: https://www.native-instruments.com/forum/threads/not-rare-for-me-to-lose-the-settings-that-ive-made-in-battery.338061/