Про журнал

Галузь та проблематика

«Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури» є рецензованим фаховим науковим періодичним виданням з питань будівництва та архітектури та суміжних галузей науки і техніки. Видання публікує наукові статті з метою їх поширення серед науковців України та за її межами. Сфера розповсюдження: загальнодержавна. Категорія читачів: науковці, аспіранти, магістри, бакалаври, спеціалісти, студенти.

Місія Видання полягає в наданні представникам наукової спільноти рівних можливостей для публікації результатів своїх досліджень та їх вільного поширення.

Редакційна політика Видання заснована на таких принципах:

– об’єктивність та неупередженість у відборі статей з метою їх публікації;

– високий рівень вимог до представлення результатів наукових досліджень;

– колегіальність у прийнятті рішень щодо публікації статей;

– доступність та оперативність у роботі з авторами;

– суворе дотримання авторських та суміжних прав;

– дотримання графіку виходу наукового збірника та представлення інформації на сайті Видання.

Процес рецензування

1. Рукописи, отримані редакцією, попередньо розглядаються редактором розділу стосовно відповідності наданого матеріалу цілям та задачам журналу, його науковому напряму. Рукописи, оформлені без урахування «Правил подання та оформлення рукописів» і такі, що не містять контактної інформації про авторів, не розглядаються.

2. У випадку позитивної попередньої оцінки рукопис направляється на рецензування.

Стаття передається рецензенту без зазначення будь-яких відомостей про авторів.

3. Рецензія повинна об'єктивно оцінювати наукову статтю і містити всебічний аналіз її наукових, практичних, теоретичних,  методичних переваг та недоліків.

Редакція має право залучати зовнішніх рецензентів. Рецензентом не може бути автор або співавтор рецензованої роботи, науковий керівник або співробітник підрозділу, в якому працює автор.

4. Рецензії обговорюються редколегією і служать підставою для прийняття або відхилення рукописів.

5. Рецензія передбачає аналіз  рукопису за наступними критеріями:

 • Актуальність теми  наукової статті;
 • Наукову новизну напрямку дослідження;
 • Постановка проблеми та значимість отриманих результатів для подальшого розвитку теорії та практики в даній області знань;
 • Достатність матеріалу дослідження;
 • Відповідність висновків меті та завданням дослідження;
 • Якість опрацювання джерел;
 • Якість оформлення статті: стиль, термінологія, формулювання.

6. У заключній частині рецензії повинні міститися обґрунтовані висновки і чітка рекомендація про доцільність публікації наукової статті в журналі або необхідність її доопрацювання.

У разі негативної оцінки рукопису в цілому (рекомендація про недоцільність публікації) рецензент має обґрунтувати свої висновки.

У разі невідповідності рукописи одному або декільком критеріям рецензент вказує в рецензії на необхідність доопрацювання статті та дає рекомендації автору щодо поліпшення рукопису (із зазначенням допущених автором неточностей та помилок).

7. Редакція  доводить до відома автора результат рецензування.

Статті, допрацьовані автором, повторно направляються на рецензування (рецензенту, який робив критичні зауваження, або іншому).

У разі конфлікту рецензія надається автору статті без зазначення будь-яких відомостей про рецензента. При незгоді автора із зауваженнями рецензента він може клопотати про повторне рецензування або відкликати статтю.

8. За результатами рецензування стаття може бути:

а) відхилена.

У разі відмови в публікації статті редакція направляє автору мотивовану відмову. Рукописи, що отримали негативний результат від рецензента, не публікуються і також не повертаються автору. Редакція журналу не зберігає рукописи, не прийняті до друку.

б) відіслана автору на доопрацювання.

Стаття, прийнята до публікації, але потребує доопрацювання, направляється авторам із зауваженнями рецензента і редактора.

Автори мають внести всі необхідні виправлення в остаточний варіант рукопису і повернути до редакції виправлений текст, а також його ідентичний електронний варіант разом з первісним варіантом і супровідним листом.

Після доопрацювання стаття повторно рецензується, і редакція приймає рішення про можливість публікації.

в) прийнята до публікації.

Рукописи, прийняті до публікації, не повертаються.

9. Не допускаються до публікації статті, автори яких відмовляються від технічного доопрацювання наукового матеріалу; не виконують конструктивні зауваження рецензента або аргументовано не спростовують їх.

Якщо публікація статті спричинила порушення авторських прав або загальноприйнятих норм наукової етики,  редакція журналу  має право вилучити опубліковану статтю.

Періодичність публікації

Виходить 6 разів на рік.

Політика відкритого доступу

Редакція підтримує ініціативу відкритого доступу і забезпечує безпосередній відкритий доступ до свого контенту.

Платні послуги

Перелік платних послуг, що надаються бібліотекою ПДАБА:

 • Визначення індексів УДК та авторського знаку для наукових робіт – 22,0 грн./стаття. 
 • Уточнення бібліографічного запису для курсових, дипломних і наукових робіт – 31,0 грн./один опис.
 • Редагування бібліографічного запису для курсових, дипломних і наукових робіт – 5,0 грн./один опис
 • Повний письмовий переклад тексту іноземною мовою (англійська) – 1500,0 грн./один авторський аркуш.
 • Пошук зазначених в оригіналі незнайомих або незрозумілих термінів і скорочень в словникової-довідковій літературі. Підбір відповідного терміну еквівалента, розшифровка скорочення – 16,0 грн/термін (скорочення).
 • Складання бібліографічного запису перекладу – 9,0 грн./один запис.
 • Перевірка правильності розташування надрукованого тексту. Звірка з рукописом. Виконання правок – 157,0 грн./один авторський аркуш.
 • Контрольне редагування: вичитування рукопису, коригування, виявлення помилок і недоліків – 6,0 грн./одна сторінка.
 • Перевірка та виправлення рукопису у процессі підготовки його до друку: приведення тексту у відповідність із чинними літературними нормами, формою та цільовим призначенням видання. Узгодження з автором внесенних виправленнь – 160,0 грн./один авторський аркуш.

Керівні принципи, норми та стандарти

Політика Видання ґрунтується на дотриманні стандартів наукової етики, зокрема прийнятих Комітетом з видавничої етики. Переклад Керівництва з етики наукових публікацій «Підготовка та видання наукового журналу».

Принципи видавничої діяльності відповідають міжнародним нормам: Кодексу поведінки видавця журналуПринципам прозорості  та найкращої практики наукових публікацій.

У своїй діяльності редактор Видання застосовує Інструментарій Європейської Асоціації наукових редакторів, а саме: «Головні правила для  редакторів наукових журналів», довідник EASE  для наукового редактораКонтрольні списки  найкращої практики рецензування.

Редактор Видання дотримується Кодексу поведінки  та керівних принципів  найкращої практики для редактора журналу.