Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури

Вісник ПДАБА є фаховим науковим виданням в галузі технічних наук, будівництва та архітектури.

ISSN 2312-2676.

Програмна мета та тематична спрямованість — поширення інформації про наукові праці та результати науково-дослідних розробок; висвітлення  досягнень діяльності вчених у галузі розвитку теорії, практики конструювання і технології будівельної техніки, систем управління, комп'ютерних систем, інформаційних технологій.

Зміст Видання складають раніше ніде не опубліковані оригінальні або оглядового характеру наукові статті, наукові повідомлення і матеріали з пріоритетних напрямків розвитку науки і техніки.

Наказом МОН України № 1643 від 28.12.2019 р. науково-практичний журнал «Вісник ПДАБА» включено до Переліку наукових фахових видань України за категорією «Б» (технічні науки) за спеціальностями 132 – матеріалознавство, 191 – архітектура та містобудування, 192 – будівництво та цивільна інженерія, 194 – гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології, 263 – цивільна безпека.


Зображення домашньої сторінки журналу

Свідотство про державну реєстрацію: КВ № 22724-12624ПР від 04.06.2017