DOI: https://doi.org/10.30838/J.BPSACEA.2312.241120.38.696

Дослідження регламентованих радіаційних параметрів на житловому масиві перемога-6 м. Дніпро

A. S. Belikov, R. B. Papirnyk, O. V. Pylypenko, K. A. Rybalka

Анотація


Постановка проблеми. Радіоактивність будівельних матеріалів та виробів визначається вмістом природних радіонуклідів (ПРН) трьох домінуючих хімічних елементів (238U, 232Th, 40К) у конструктивних елементах будівель. Саме ці радіонукліди визначають сумарну дозу опромінення людини в наших оселях. Основними будівельними конструкціями, що використовувались для забудови багатьох спальних районів м. Дніпро, були важкі бетони, що становили 70…85 % загального обсягу продукції будівельної індустрії області. В останні 20 років тенденції будівельного виробництва, як в Україні, так і в м. Дніпро були переглянуті. Сучасні будівельні організації намагаються будувати не менше 16 поверхів із використанням так званої каркасної монолітної будови із ніздрюватих бетонів із заповненням отворів та подальшим утепленням або лицюванням фасадів. Один з найчисленніших за кількістю жителів – житловий масив Перемога і, зокрема, ж/м Перемога-6, де можна знайти цивільні, громадські, офісні, адміністративні будівлі різних років забудови. Проблема бачиться актуальною, тому що спрямована на визначення фактичного стану речей в галузі радіаційної безпеки об'єктів будівництва ж/м Перемога-6, що перебувають в експлуатації. Мета роботи – проведення системних радіаційних обстежень будівель та споруд житлового фонду на основі досліджень реального рівня радіаційного фону житлових будинків, які перебувають в експлуатації. Висновок. У результаті експериментальних досліджень та розрахунку значень Неф. зовн та Неф. вн встановлено, що величини регламентованих радіаційних параметрів, що утворюються від джерел іонізуючих випромінювань техногенного походження, та загальний радіаційний фон, який вони створюють у приміщеннях будинків ж/м Перемога-6, перевищують нормативні показники для категорії В, що, у свою чергу, потребує зменшення значення Неф.Σ, на основі реалізації архітектурно-планувальних та технічних протирадіаційних захисних заходів.Ключові слова


радіоактивність; будівельні матеріали; радіаційні параметри; житлові будівлі; радіаційна безпека

Повний текст:

PDF

Посилання


Belikov A., Kalda G., Zaprudin V. and Pilipenko A. Radiatsionnaya bezopasnost zdaniy i sooruzheniy s uchetom innovatsionnykh napravleniy v stroitelstve [Radiation safety of buildings and structures, taking into account innovative directions in construction]. Dnipropetrovsk, 2013, 365 p. (in Ukrainian)

Zakon Ukrayini «Pro zakhyst liudyny vid vplyvu ionizuiuchoho vyprominiuvannia» vіd 14 sichnia 1998 r.

№ 15/98-VR [The Law of Ukraine «On protecting the public from the effects of ionizing radiation» dated January 14, 1998 No. № 15/98-VR]. (in Ukrainian). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/15/98-%D0%B2%D1%80#Text

Zakon Ukrayini «Pro zabezpechennia sanitarnoho ta epidemichnoho blahopoluchchia naselennia» vіd

24 liutoho 1994 r. № 4004-XII [The Law of Ukraine «About ensuring sanitary and epidemic well-being of the population» dated February 24, 1994 No. 4004-XII]. (in Ukrainian). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4004-12#Text

Osnovni sanitarni pravyla zabezpechennia radiatsiinoi bezpeky Ukrainy : nakaz MOZ Ukrainy vid

02.02.2005 r № 54 [Basic sanitary rules for ensuring radiation safety of Ukraine: order of the Ministry of Health of Ukraine dated 02.02.2005 № 54]. (in Ukrainian). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0552-05#[Text].

Normy radiatsiinoi bezpeky Ukrainy (NRBU-97) : Postanova holovnoho derzhavnoho sanitarnoho likaria Ukrainy vid 01.12.97 r № 62 [Radiation safety standards of Ukraine (NRBU-97): Resolution of the Chief State Sanitary Physician of Ukraine dated 01.12.97 № 62.] (in Ukrainian). URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0062282-97#[Text].

Materialy i vyroby budivelni. Vyznachennia pytomoi efektyvnoi aktyvnosti pryrodnykh radionuklidiv : HOST 30108-94 [GOST 30108-94. Construction materials and products. Determination of the specific effective activity of natural radionuclides]. Moscow, 1994, 32 p. (in Russian).

DBN V.1.4-97. Systema norm ta pravyl znyzhennia rivnia ionizuiuchykh vyprominiuvan pryrodnykh radionuklidiv v budivnytstvi [DBN B.1.4-97. System of norms and rules for reducing the level of ionizing radiation of natural radionuclides in construction]. Official edition. Kyiv : Derzhkommistobuduvannia, 1997, 125 p. (State Committee of Ukraine for Urban Planning and Architecture). (in Ukrainian)

Zaprudyn V., Belykov A., Hupalo O., Pylypenko A. and Savytskyi N. Radyatsyonnaia bezopasnost zdanyi s uchetom ynnovatsyonnih napravlenyi v stroytelstve [Radiation safety of buildings taking into account innovative directions in construction]. Dnipropetrovsk :Izd. Balans-Klub, 2009, 352 p. (in Ukrainian).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Беликов А. С., Калда Г. С., Запрудин В. Ф., Пилипенко А. В. Радиационная безопасность зданий и сооружений с учетом инновационных направлений в строительстве : учеб. для студ. вузов з грифом МОН. Днепропетровск, 2013. 365 с.


Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання : Закон України від 14 січня 1998 року
№ 15/98-ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/15/98-%D0%B2%D1%80#Text (дата звернення: 25.06.2020).


Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення : Закон України від 24 лютого 1994 року № 4004-XII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4004-12#Text (дата звернення: 25.06.2020).


Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України : наказ МОЗ України від 02.02.2005 року № 54. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0552-05#Text (дата звернення: 25.06.2020).


Норми радіаційної безпеки України (НРБУ-97) : Постанова головного державного санітарного лікаря України від 01.12.97 року № 62. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0062282-97#Text (дата звернення: 25.06.2020).

ГОСТ 30108-94. Матеріали і вироби будівельні. Визначення питомої ефективної активності природних радіонуклідів. Москва : МНТКС, 1994, 32 с.


ДБН В.1.4-97. Система норм та правил зниження рівня іонізуючих випромінювань природних радіонуклідів в будівництві. Київ : Держкоммiстобудування, 1997, 125 с.


Запрудин В. Ф., Беликов А. С., Гупало О. С., Пилипенко А. В. Савицкий Н. В. Радиационная безопасность зданий с учетом инновационных направлений в строительстве : учеб. для студ. вузов. Днепропетровск : Изд. Баланс-Клуб, 2009. 352 с.