DOI: https://doi.org/10.30838/J.BPSACEA.2312.241120.61.699

Сучасний стан державної системи нормативного регулювання в галузі хімічної безпеки

S. M. Garmash, M. M. Plis, V. A. Gerasimenko, D. B. Shatalin

Анотація


Постановка проблеми. Хімічні речовини та промислові відходи негативно впливають на здоров’я людей та навколишнє середовище.Наразі основна проблема на хімічно небезпечних об‘єктах – своєчасно надавати відповідним органам інформацію про забруднення навколишнього середовища небезпечними хімічними речовинами для прийняття рішень щодо реагування на надзвичайні ситуації.Мета роботи – вивчення сучасного стану хімічно небезпечних об’єктів України, сучасних ЄС і законопроектів України з метою поліпшення державного регулювання обігу хімічної продукції та забезпечення її безпечного використання або використання з мінімальними ризиками для здоров’я людини та довкілля. Висновки. Підприємства хімічного комплексу являють собою потенційну небезпеку для життя, здоров’я людей та екобіосистеми, особливо у надзвичайних ситуаціях, спричинених викидом хімічно небезпечних речовин із можливим комплексом уражуючих впливів (вибухи, пожежі, токсичні ураження людей і тварин). Для хімічно небезпечних підприємств доцільно впровадити: «Правила техногенної безпеки» на території небезпечних об’єктів у міській зоні, які дозволяють утримувати небезпечні хімічні речовини в обсягах, передбачених проектними нормами зберігання та технологічними регламентами; «Методику спостережень щодо оцінки радіаційної та хімічної обстановки», яка допоможе своєчасно надавати органам управління Єдиної державної системи цивільного захисту інформацію про забруднення навколишнього середовища небезпечними хімічними речовинами для прийняття рішень щодо реагування на надзвичайні ситуації, пов'язані з викидом небезпечних хімічних речовин; диспетчерську службу підприємства, пост радіаційного та хімічного спостереження, розрахунково-аналітичну групу. Закон «Про хімічну безпеку» (наразі триває робота над законопроектом) дозволить визначити правові засади у галузі хімічної безпеки, спрямовані на обмеження негативного впливу техногенної діяльності на стан навколишнього природного середовища та життєдіяльність населення, встановити відносини, які виникають у сфері обігу хімічної продукції та поводження з нею, визначити повноваження органів виконавчої влади, права й обов’язки підприємств, установ, організацій та громадян, з урахуванням міжнародних зобов’язань України у цій сфері.Ключові слова


хімічна безпека; сучасні законопроекти; правила; методики

Повний текст:

PDF

Посилання


Analitichnij oglyad stanu tehnogennoyi ta prirodnoyi bezpeki v Ukrayini za 2018 rik (dopovid) [Analytical review of the state of man-made and natural security in Ukraine in 2018 (report)]. (Accessed: 10 April 2020).

(in Ukrainian).

Galko D.O., Garmash S.M., Gerasimenko V.O., Rogal P.P. and Oksen V.M. Stan himichnoyi bezpeki v Ukrayini ta metodi yiyi pidvishennya [The state of chemical safety in Ukraine and methods of its increase]. Himiya ta suchasni tehnologiyi: zb. tez IX Mizhn. nauk.-tehn. konf. [Chemistry and modern technologies: coll. thesis IX International. scientific and technical conf.]. Dnipro, 2019, vol. III. pp. 73–74. (in Ukrainian)

Garmash S.M., Gerasimenko V.O., Plis M.M. and Malinovska N.V. Shlyahi pidvishennya rivnya himichnoyi bezpeki v Ukrayini [Ways to increase the level of chemical safety in Ukraine]. Stroitelstvo, materialovedenie, mashinostroenie [Construction, materials science, mechanical engineering]. Dnipro, 2018, iss. 105, pp. 252–258.

(in Ukrainian)

Garmash S.M. Kompleksnij pidhid do organizaciyi ohoroni praci ta civilnogo zahistu na promislovih pidpriyemstvah Ukrayini [A comprehensive approach to the organization of labor protection and civil protection at industrial enterprises of Ukraine].Razvitie tehnologij budushego: kol. monografiya [Development of technologies of the future]. Odessa, 2018, pp. 69–75. (in Ukrainian)

Ishuk S.O., Sozanskij L.J., Koval L.P. and Lyahovska O.V. Vikliki ta perspektivi rozvitku himichnih virobnictv u regionah Ukrayini: naukove vidannya [Challenges and prospects for the development of chemical industries in the regions of Ukraine: a scientific publication]. Lviv, 2018, 91 p. (in Ukrainian)

Levchenko O.Ye. Himichna bezpeka yak element nacionalnoyi bezpeki [Chemical safety as an element of national security]. Nauka i praktika [Science and practice]. Kyiv, 2014, no. 1, pp. 38–49. (in Ukrainian)

Lisenko I.V. and Plis M.M. Osnovni polozhennya Reglamentu «REACH» v konteksti virishennya problemi himichnoyi bezpeki Ukrayini [The main provisions of the Regulation "REACH" in the context of solving the problem of chemical safety of Ukraine]. Suchasni problemi profesijnoyi ta civilnoyi bezpeki: zb. tez I Mizhn. nauk.-prakt. Inter-konf. [Modern problems of professional and civil security: coll. abstracts and int. scientific-practical Inter-conf]. Dnipro, 2020, pp. 44–47. (in Ukrainian)

Malook M.V. and Plis M.M. Klasifikaciya himichnoyi produkciyi za Reglamentom «REACH» v konteksti zabezpechennya himichnoyi bezpeki v Ukrayini [Classification of chemical products according to the REACH Regulation in the context of chemical safety in Ukraine]. Suchasni problemi profesijnoyi ta civilnoyi bezpeki: zb. tez IMizhn. naukovo-praktuchna Inter-konf. [Modern problems of professional and civil security : coll. abstracts and int. scientific-practical Inter-conf]. Dnipro, 2020, pp. 36–39. (in Ukrainian)

Metodiki sposterezhen shodo ocinki radiacijnoyi ta himichnoyi obstanovki [Methods of observations for the assessment of radiation and chemical conditions]. Nakaz Min. vnutrishnih sprav Ukrayini vid 27.11.2019. No. 986. (Accessed: 10 April 2020). (in Ukrainian)

Pravila tehnogennoyi bezpeki [Rules of technogenic safety]. Nakaz Min-va vnutrishnih sprav Ukrayini vid 05.11.2018, no. 879. (Accessed: 10 April 2020). (in Ukrainian)

Pro shvalennya koncepciyi pidvishennya rivnya himichnoyi bezpeki [About approval of the concept of increase of level of chemical safety]. Rozporyadzhennya Kabinetu Ministriv Ukrayini № 1571–r vid 17 grudnya 2008. (Accessed: 10 April 2020). (in Ukrainian)

Reyestraciya, ocinka i vidacha dozvoliv na virobnictvo ta vikoristannya himichnih rechovin [Registration, evaluation and issuance of permits for the production and use of chemicals] Regulation (EC) no. 1907/2006 of the European Parliament and of the Council of 18 December 2006. Official Journal of the European Union. 29.5.2007.

L 136/3 (Accessed: 10 April 2020).

Udoskonalennya nacionalnoyi sistemi normativnogo regulyuvannya u sferi himichnoyi bezpeki ta zahistu [Improving the national regulatory system in the field of chemical safety and protection]. (Accessed: 10 April 2020). (in Ukrainian)


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Аналітичний огляд стану техногенної та природної безпеки в Україні за 2018 рік (доповідь). URL: https://www.dsns.gov.ua/files/prognoz/report/2018/rozdil1.pdf (дата звернення: 10.04.2020).

 

Галко Д. О.,Гармаш С. М., Герасименко В. О., Рогаль П. П., Оксень В. М. Стан хімічної безпеки в Україні та методи її підвищення. Хімія та сучасні технології : зб. тез ІX Міжн. наук.-техн. конф. студ., аспір. та мол.  вчен. Дніпро, 24−26 квітня, 2019 р. Т. ІІІ. Дніпро, 2019. С. 73–74.

 

Гармаш С. М., Герасименко В. О., Плис М. М., Малиновська Н. В. Шляхи підвищення рівня хімічної безпеки в Україні. Строительство, материаловедение, машиностроение. Серия: Безопасность жизнедеятельности. Днипро, 2018. Вып. 105. С. 252–258.

 

Гармаш С. М.Комплексний підхід до організації охорони праці та цивільного захисту на промислових підприємствах України. Развитие технологий будущего: кол. монография. Одесса : КУПРИЕНКО СВ, 2018.
С. 69–75.

 

Іщук С. О., Созанський Л. Й., Коваль Л. П., Ляховська О. В. Виклики та перспективи розвитку хімічних виробництв у регіонах України: наукове видання. Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України. Серія: Регіони: моніторинг, прогнози, моделі. Львів, 2018.  91 с.

 

Левченко О. Є. Хімічна безпека як елемент національної безпеки.  Наука і практика. Київ, 2014. № 1.
С. 38–49.

 

Лисенко І. В., Плис М. М. Основні положення Регламенту «REACH» в контексті вирішення проблеми хімічної безпеки України. Сучасні проблеми професійної та цивільної безпеки: зб. тез І Міжн. наук.-практ. Iнтер-конф. Дніпро, 2020. С. 44–47.

 

Малоок М. В., Плис М. М. Класифікація хімічної продукції за Регламентом «REACH» в контексті забезпечення хімічної безпеки в Україні Сучасні проблеми професійної та цивільної безпеки: зб. тез І Міжн. наук.-практ. Iнтер-конф. Дніпро, 2020. С. 36–39.

 

Методики спостережень щодо оцінки радіаційної та хімічної обстановки : Наказ Мін-ва внутрішніх справ України від 27.11.2019. № 986. Зареєстр. в Мін’юсті України 24 січня 2020 р. за № 83/34366.
URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0083-20#Text (дата звернення: 10.04.2020).


Правила техногенної безпеки: Наказ Мін-ва внутрішніх справ України від 05.11.2018, № 879. Зареєстр. в Мін’юсті України 27.11.2018 р. за № 1346/32798. URL: https://zakon.rada.gov.ua /laws/show/z1346-18#Text (дата звернення: 10.04.2020). 


Про схвалення концепції підвищення рівня хімічної безпеки. Розпорядження Кабінету  Міністрів  України № 1571 – р  від 17 грудня 2008. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1571-2008-%D1%80#Text (дата звернення: 10.04.2020).


Реєстрація, оцінка і видача дозволів на виробництво та використання хімічних речовин. Regulation (EC) № 1907/2006 of the European Parliament and of the Council of 18 December 2006. Official Journal of the European Union. 29.5.2007. L 136/3 URL: https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:136:0003:0280: en:PDF.

 

Удосконалення національної системи нормативного регулювання у сфері хімічної безпеки та захисту. - URL: https://ecolog-ua.com/news/udoskonalennya-nacionalnoyi-systemy-normatyvnogo-regulyuvannya-u-sferi-himichnoyi-bezpeky-ta