DOI: https://doi.org/10.30838/J.BPSACEA.2312.241120.139.709

Вплив дистанційних занять із фітнесу в період карантину на фізичний стан студенток закладу вищої освіти технічного профілю

S. V. Solohubova, V. M. Shyyan, O. G. Lakhno, I. A. Shvets, D. D. Hirkina

Анотація


Актуальність дослідження засобів, що сприяють збереженню та поліпшенню фізичного стану студентів ДВНЗ ПДАБА під час карантину в період пандемії в умовах дистанційного навчання, зумовлена негативним впливом тимчасового обмеження рухової діяльності під час самоізоляції на фізичний стан студентів та імовірністю подовження карантину на наступний навчальний рік. Мета роботи: дослідити вплив дистанційних занять із фітнесу на фізичний стан студенток ПДАБА в період тимчасового обмеження рухової діяльності у березні – травні 2020 року під час карантину, пов'язаного з пандемією
COVID-19. Завдання:вивчити та узагальнити знання та досвід із проблеми тимчасового обмеження рухової діяльності; розробити комплекс практичних дистанційних занять, спрямований на профілактику погіршення фізичного стану у зв'язку з тимчасовим обмеженням рухової діяльності у період карантину та визначити його ефективність. Висновки.Проведене дослідження показало, що обмеження рухової діяльності студентів упродовж тривалого часу становить ризик негативних змін їх фізичного стану; виявило потребу у психологічній підтримці студентів під час карантину та необхідність організації додаткових позанавчальних заходів для спілкування між студентами; статистично підтвердило ефективність застосування дистанційних online-тренувань із фітнесу для студенток академії, спрямованих на профілактику погіршення фізичного стану в період тимчасового обмеження рухової діяльності весною 2020 року під час карантину, пов'язаного з пандемією; виявило перевагу використання Інтернет-сервісів із можливістю online-спілкування перед іншими формами дистанційного навчання та необхідність застосування під час дистанційного навчання гнучких вимог до індивідуальних технічних можливостей кожного студента. Незважаючи на те, що організація дистанційного навчального процесу з дисципліни «фізичне виховання» має свої особливості та складності, його використання під час карантину необхідне та цілковито виправдане.

Ключові слова


обмеження рухової діяльності; карантин; фітнес; студенти; фізичний стан

Повний текст:

PDF

Посилання


Zabolotskyi A.Yu. Suchasnyi stan dystantsiinoho navchannia u VNZ Ukrainy [The current state of distance learning in Ukrainian universities] Visnyk Dnipropetrovskoho universytetu imeni Alfreda Nobelia. Seriia: Pedahohika i psykholohiia [Bulletin of Dnipropetrovsk University. Alfred Nobel. Series: Pedagogy and psychology]. 2016. no. 2. pp. 19–23. (in Ukrainian)

Solohubova S.V., Shyian V.M., Lakhno O.H., Chelnokov O.V. and Molchanov Ye.V. Porivnialnyi analiz pokaznykiv morfofunktsionalnoho stanu ta fizychnoi pidhotovlenosti studentiv [Comparative analysis of indicators of morphofunctional state and physical fitness of students ]. Visnyk Prydniprovskoi derzhavnoi akademii budivnytstva ta arkhitektury [Bulletin of Prydniprovska State Academy of Civil Engineering and Architecture ]. 2020, no. 3 (264–265), pp. 89–99. (in Ukrainian)

Pro zatverdzhennia Polozhennia pro dystantsiine navchannia [On approval of the Regulations on distance learning]. Nakaz MON Ukrainy vid 21 sichnia 2004 roku no. 40. URL: http://zakon4. rada. gov. ua/laws/show/z0703-13 (data zvernennia: 23.03.2020). (in Ukrainian)

Teoryia y metodyka fyzycheskoho vospytanyia [Theory and methods of physical education]. In2 vol.: Olympyiskaia lyteratura [Olympic literature]. 2003. Vol. 1: Obshchye osnovы teoryy y metodyky fyzycheskoho vospytanyia [General foundations of the theory and methods of physical education]. By edition T.Yu. Krutsevych.

424 р. (in Russian)

Teoryia y metodyka fyzycheskoho vospytanyia [Theory and methods of physical education].

In 2 vol.: lympyiskaia lyteratura [Olympic literature]. 2003. Vol. 2 : Metodyka fyzycheskoho vospytanyia razlychnыkh hrupp naselenyia [Methods of physical education of various groups of the population]. By edition T.Yu. Krutsevych. 382 р. (in Russian)

Uylmor D. and Kostyll D. Fyzyolohyia sporta [Physiology of sports]. Olympyiskaia lyteratura [Olympic literature]. Kiyv, 2001, 504 р. (in Russian)


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Заболоцький А. Ю. Сучасний стан дистанційного навчання у ВНЗ України. Вісник Дніпропетровського університету ім. Альфреда Нобеля. Серія: Педагогіка і психологія. 2016. № 2. С. 19–23.


Сологубова С. В., Шиян В. М., Лахно О. Г., Челноков О. В., Молчанов Є. В. Порівняльний аналіз показників морфофункціонального стану та фізичної підготовленості студентів. Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. 2020. № 3 (264−265). С. 89–99.


Про затвердження Положення про дистанційне навчання : наказ МОН України від 21 січня 2004 року
№ 40.  URL: http://zakon4. rada. gov. ua/laws/show/z0703-13 (дата звернення: 23.03.2020).


Теория и методика физического воспитания : в 2 т. Киев : Олимпийская литература, 2003. Т. 1 : Общие основы теории и методики физического воспитания. Под ред. Т. Ю. Круцевич. 424 с.


Теория и методика физического воспитания : в 2 т. Киев : Олимпийская литература, 2003. Т. 2 : Методика физического воспитания различных групп населения. Под ред. Т. Ю. Круцевич. 382 с.


Уилмор Д., Костилл Д. Физиология спорта : пер. с англ. Киев : Олимпийская литература, 2001. 504 с.
Коментарі цієї статті

Дивитися всі коментарі