Біомеханічне обгрунтування форми різьбового елемента вертлюжного компонента ендопротеза кульшового суглоба

S. P. Panchenko, O. Ie. Oleynik, O. O. Kovbasa, M. O. Frolov

Анотація


Постановка проблеми. З розвитком безцементного ендопротезування кульшового суглоба пов'язані значні клінічні досягнення цього напряму сучасної ортопедії [1; 2; 4]. Слід зазначити, що спроби створити оптимальну конструкцію безцементного ендопротеза розглянутого суглоба виявилися неефективними, однак пошук такої уніфікованої конструкції втілився у значній різноманітності імплантатів. Ця різноманітність конструкцій дозволила індивідуалізувати підбір імплантата для кожної патології, що поліпшило виживаність імплантів і підвищило загальну клінічну успішність ендопротезувань кульшового суглоба [1; 4]. Отриманий ефект лежить в основі успішного застосування ендопротезування кульшового суглоба як методу лікування. Тому розроблення нових і вдосконалення існуючих конструкцій ендопротезів тазостегнового (кульшового) суглоба – актуальне завдання сучасної ортопедії. Мета статті визначення раціональних параметрів геометрії нарізного елемента чашки ендопротеза кульшового суглоба, що загвинчується. Висновок. Розглядалися три варіанти форми різьблення при різних кутах нахилу моделі. Виявлено, що найбільш ефективна, з точки зору міцності, модель нарізного елемента, поперечний переріз якого представлено у вигляді прямокутного трикутника, що спирається катетом на кістковий масив. У той же час результати розрахунків показують якісну картину напруженого стану тазової кістки за ендопротезування кульшового суглоба і вказують на необхідність подальших досліджень.


Ключові слова


розрахункова модель; метод скінченних елементів; кульшовий суглоб; різьбовий елемент; вертлюжний компонент; напружено-деформований стан; ендопротез

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Zagorodnij N.V. Endoprotezirovanie tazobedrennogo sustava [Endoprosthetics of the hip joint]. Moskva: GEOTAR-Media, 2012, 704 p. (in Russian).

Loskutov A.E., Naumenko L.Yu., Loskutov O.A., Olejnik A.E. and Sinegubov D.A. Endoprotezirovaniye tazobedrennogo sustava. [Endoprosthetics of the hip joint]. Dnepropetrovsk: Lira, 2010, 344 p. (in Russian).

Obraztsov I.F., Adamovich I.S., Barer A.S. and Kents I.V. Problemy prochnosti v biomekhanike [Problems of strength in biomechanics]. Moskva: Vyssh. shk., 1988, 311 p. (in Russian).

Tikhilov R.M., Shapovalov V.M., Shubnyakov I.I., Pliev D.G., Kustov V.M., Kushtan Yu.I., Sivkov V.S., Goncharov M.Yu., Sementkovskij A.V., Cemko T.D., Razorenov V.L., Artyux V.A., Malygin R.V., Mashkov V.M., Cybin A.V., Zhirnov V.A., Mal'cev S.I. and Shevchenko S.B. Rukovodstvo po endoprotezirovaniyu tazobedrennogo sustava [Manual on hip arthroplasty]. Sankt-Peterburg: RNIITO im. R.R.Vredena, 2008, 324 p. (in Russian).

Witzel U., Rieger W. and Effenberger H. Three-dimensional stress analysis of threaded cups – a finite element analysis. International Orthopaedics (SICOT). 2008, vol. 32, pp. 195–201.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Загородний Н. В. Эндопротезирование тазобедренного сустава / Н. В. Загородний. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2012. – 704 c.

 

Эндопротезирование тазобедренного сустава : монография / [А. Е. Лоскутов, Л. Ю. Науменко, О. А. Лоскутов, А. Е. Олейник, Д. А. Синегубов] ; под ред. проф. А. Е. Лоскутова. – Днепропетровск : Лира, 2010. – 344 с.

 

Проблемы прочности в биомеханике / [И. Ф. Образцов, И. С. Адамович, А. С. Барер, И. В. Кнетс] ; под ред. И. Ф. Образцова. – Москва : Высш. шк., 1988. – 311 с.: ил.

 

Руководство по эндопротезированию тазобедренного сустава / Тихилов Р. М., Шаповалов В. М., Шубняков И. И., Плиев Д. Г., Кустов В. М., Куштан Ю. И., Сивков В. С., Гончаров М. Ю., Сементковский А. В., Цемко Т. Д., Разоренов В. Л., Артюх В. А., Малыгин Р. В., Машков В. М., Цыбин А. В., Жирнов В. А., Мальцев С. И., Шевченко С. Б.  ; под ред. Р. М. Тихилова, В. М. Шаповалова. – Санкт-Петербург : РНИИТО им. Р.Р.Вредена, 2008. – 324 с.

 

Witzel U. Three-dimensional stress analysis of threaded cups – a finite element analysis / U. Witzel, W. Rieger, H. Effenberger // International Orthopaedics (SICOT). – 2008. – Vol. 32. – P. 195–201.