Просторова композиція скверу ім. І. Д. Черняховського в м. Умань Черкаської області

Автор(и)

  • Yur. I. Yegorov Уманський національний університет садівництва., Ukraine
  • V. P. Shlapak Уманський національний університет садівництва., Ukraine

Ключові слова:

композиція, сквер, ландшафтна архітектура

Анотація

Проаналізовано стан благоустрою та запропоновано заходи щодо просторової організації ландшафтного середовища скверу ім. І. Д. Черняховського в м. Умань Черкаської області.

Біографії авторів

Yur. I. Yegorov, Уманський національний університет садівництва.

Кафедра лісового господарства, канд. архітектури, доц.

V. P. Shlapak, Уманський національний університет садівництва.

Кафедра лісового господарства, д с.‑г. наук, проф.

Посилання

Bilous V.I. Sadovo-parkove mystetstvo: korotka istoriia rozvytku ta metody stvorennia khudozhnikh sadiv [Landscape Art: A short history of development and methods of artistic gardens creating]. Kyiv: Nauk. svit, 2001, 299 p. (in Ukrainian).

Davydiuk V. Istoriia umanskykh vulyts: vulytsi Radianska, vulytsi Sadova ta vulytsi R. Chornoho [The history of Uman's streets: Radianska, Sadova and R. Chornoho streets]. Uman: Vizavi, 2014, pp. 4‑23. (in Ukrainian).

Yegorov Yu.I. Pryntsypy prostorovoi kompozytsii memorialnykh skveriv istorychnykh mist Ukrainy (na prykladi rekonstruktsii skveru im. I. D. Cherniahovskoho v m. Umani) [Principles of spatial composition of memorial parks of historical cities of Ukraine (on the example of the reconstruction of the I.D. Cherniakhovskyi square in Uman)]. Aktualni problemy sadovo-parkovoho mystetstva: Mizhnar. nauk. konf., 27-28 travnia 2015 r. [Topical problems of the landscape art: the international. sciences conference, May 27-28, 2015]. Uman. nats. un-t sadivnytstva, NDP «Sofiivka», Arboretum i zaklad fiziografii v Bolestrashytse, Rybn. filial Prydnistr. derzh. un-tu [Uman National University of Horticulture, NDP «Sofii'vka», Arboretum and Physiographic Institution in Bolestrashytsa, Fish Submittal of the Prydnistrovska State University ]. Uman, 2014, pp. 36‑43. (in Ukrainian).

Yegorov Yu.I. Arkhitektura i landshaft u rozvytku istorychnykh mist Ukrainy [Architecture and landscape in the historical cities development of Ukraine]. Kyiv, Uman: UKVPP, 2009, 197 p. (in Ukrainian).

Istorychni portrety K. M. Derevianko i I. D. Cherniahovskoho [Historical portraits of K. M. Derevianko and I. D. Cherniakhovskyi]. Available at: https://uchil.net/?cm=134276. (in Ukrainian).

Marno-Kutsa O.Yu. Osoblyvosti rekonstruktsii parku im. I. D. Cherniahovskoho v Umani [Reconstruction features of the park n. a. I. D. Cherniakhovskyi in Uman]. Aktualni problemy lisovoho ta sadovo-parkovoho hospodarstva [Actual problems of forestry and garden-park economy]. Naukovyi visnyk Natsionalnoho lisotekhnichnoho universytetu Ukrainy [Scientific Bulletin of the National Forestry University of Ukraine]. Lviv, 2013, iss. 23.6, pp. 204–209. (in Ukrainian).

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Архітектура