Обґрунтування технологічних можливостей екосистем у біосферосумісному будівництві

D. O. Chernyshev

Анотація


Постановка проблеми. Стаття присвячена розв’язанню актуального науково-прикладного проблемного питання – пошуку організаційно-технологічних рішень біосферосумісного будівництва на прикладі інженерного захисту територій морського та річкового узбережжя в Україні.

Захист берегів від розмиву і пов'язаного з ним зсувного руйнування берегових територій – найгостріша соціально-економічна та екологічна проблема, що стримує освоєння рекреаційних та інших ресурсів прибережної смуги.

Основні причини недосконалості діяльності в галузі захисту прибережних територій такі: здійснення робіт щодо захисту морського та річкового узбережжя без достатнього наукового обґрунтування; недостатнє врахування закономірностей природних процесів у прибережній смузі моря, водосховищ та річок під час формування складу проектних рішень; некомплексність ведення робіт та незавершеність формування берегозахисних та берегорегулювальних споруд у локальні комплекси, що повністю охоплюють берегові природні системи, в яких існує високий рівень взаємозв'язків природних процесів, що не забезпечувало їх проектну ефективність.

Для розгляду геодинамічних процесів із мінливими в часі вірогідними змінами станів (для вирішення питання стабілізації ділянки зсувонебезпечної території зі складним рельєфом)  використано програмні комплекси. В основу розрахунку цих  програмних комплексів покладено метод скінченних елементів. Цей метод орієнтований на дослідження ортогональних функціональних базисів у просторах функцій з обмеженою енергією, що відповідає фізичності одержуваних результатів, з одного боку, і сприяє появі спеціального виразу, що описує геологічні явища на кінцевому проміжку часу, з іншого.


Ключові слова


технологічні процеси; біосферосумісність; організаційно-технологічні рішення; будівельне виробництво

Повний текст:

PDF

Посилання


Tuhai O.A. and Osipova A.O. Peredumovy vdoskonalennia orhanіzatsіino-tekhnologіchnykh rіshen revіtalіzatsіi tekhnolohіchnykh protsesіv budіvelnoho vyrobnytstva [Preconditions of organizational and technological solutions improvement for the technological processes revitalization of building production]. Upravlіnnia rozvytkom skladnykh system [Management of complex systems development]. Kyiv. nats. un-t bud-va і arkhіtektury [Kyiv National University of Construction and Architecture]. Kyiv, 2017, iss. 30, pp. 200–204. (in Ukrainian).

Kramer D.A., Neruda M. and Tixonova I.O. Evropejskij opyt revitalizacii malyx rek [European experience of small rivers revitalization]. Nauchnyj dialog [Scientific conversation]. 2012, no. 2, pp. 112–128. (in Russian).

Bystrova T.Yu. Park Emsher: principy i priemy reabilitacii promyshlennyx territorij [Park Emscher: principles and methods of rehabilitation of industrial territories]. Akademicheskij vestnik UralNIIproekt RAASN [Academic Bulletin of Ural Research and Design Institute of the Russian Academy of Architecture and Construction Sciences]. 2014, no. 2, pp. 9–14. (in Russian).

Bystrova T.Yu. Reabilitaciya promyshlennyx territorij gorodov: teoreticheskie predposylki, proektnye napravleniya (Chast' 1) [Rehabilitation of industrial areas of cities: theoretical background, design directions (Chapter 1)]. Akademicheskij vestnik UralNIIproekt RAASN [Academic Bulletin of Ural Research and Design Institute of the Russian Academy of Architecture and Construction Sciences]. 2013, no. 3, pp. 21–24. (in Russian).

Demidova E.V. Reabilitaciya promyshlennyx territorij kak chasti gorodskogo prostranstva [Rehabilitation of industrial territories as part of urban space]. Akademicheskij vestnik UralNIIproekt RAASN [Academic Bulletin of Ural Research and Design Institute of the Russian Academy of Architecture and Construction Sciences]. 2013, no. 1, pp. 8–13. (in Russian).

Saviovskyi V.V. Bronevytskyi A.P. and Karzhinerova O.H. Revіtalіzatsіia – ekolohіchna rekonstruktsіia mіskoi zabudovy [Revitalization - ecological reconstruction of urban development]. Vіsnyk Prydnіprovskoi derzhavnoi akademіi budіvnytstva ta arkhіtektury [Bulletin of Prydniprovs’ka State Academy of Civil Engineering and Architecture]. Dnіpropetrovsk, 2014, no. 8, pp. 47–52. Availabla at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vpabia_2014_8_10. (in Ukrainian).

Boiko І.P. and Areshkovich O.O. Analіz prychyn zsuvnykh protsesіv ta rozrobka іnzhenernykh zakhysnykh zakhodіv z ikh stabіlіzatsіi [Analysis of the causes of landslide processes and the development of engineering protective measures for their stabilization]. Budіvelnі konstruktsіi [Building constructures]. Derzh. n.-d. іn-t bud. konstruktsіi [State Scientific-Research Intitute of Building Constructures]. Kyiv, 2004, iss. 61, vol. 2, pp. 279–282. (in Ukrainian).

Dubniak S.S. and Korobka A.A. Dynamіka vod yak abіotychnyi faktor funktsіonuvannia pryberezhnykh zon dnіprovskykh vodoimyshch ta zasіb upravlіnnia ikh stanom [Water dynamics as an abiotic factor for the functioning of the coastal zones of the Dnieper reservoirs and a means of controlling their condition]. Druhyi zizd Hіdroekologіchnoho tovarystva Ukrainy [The Second Congress of the Hydroecological Society of Ukraine]. Kyiv, vol. 2, pp. 202–203. (in Ukrainian).

Dubniak S.S. Metodologіia doslіdzhennia strukturno-funktsіonalnykh osoblyvostei rіvnynnykh vodoskhovyshch [Methodology of structural-functional features research of plain water basins]. Hіdrologіia, hіdrokhіmіia і hіdroekolohіia [Hydrology, hydrochemistry and hydroecology]. Kyiv. nats. un-t іm. T. Shevchenka, Ukr. heohr. t-vo [Kyiv National University n. a. T. Shevtchenko, Ukrainian Geography Society]. Kyiv, 2006, vol. 10, pp. 20–35. (in Ukrainian).

Zakhyst vid nebezpechnykh heologichnykh protsesіv. Іnzhenerniu zakhyst terytorіi, budynkіv і sporud vіd zsuvіv ta obvalіv. Osnovnі polozhennia: DBN V.І.І-3-97 [Protection from dangerous geological processes. Engineering protection of lands, buildings and structures from landslides and avalanches. Main provisions: the State Building Codes V.І.І-3-97 ]. Derzhbud Ukrainy [State Construction of Ukraine]. Kyiv, 1998, 40 p. (in Ukrainian).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Тугай О. А. Передумови вдосконалення організаційно-технологічних рішень ревіталізації технологічних процесів будівельного виробництва / О. А. Тугай, А. О. Осипова // Управління розвитком складних систем / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. – Київ, 2017. – Вип. 30. – С. 200–204.

 

Крамер Д. А. Европейский опыт ревитализации малых рек / Д. А. Крамер, М. Неруда, И. О. Тихонова // Научный диалог. – 2012. – № 2. – С. 112–128.

 

Быстрова Т. Ю. Парк Эмшер: принципы и приемы реабилитации промышленных территорий / Т. Ю. Быстрова // Академический вестник УралНИИпроект РААСН. – 2014. – № 2. – С. 9–14.

 

Быстрова Т. Ю. Реабилитация промышленных территорий городов: теоретические предпосылки, проектные направления (Часть 1) / Т. Ю. Быстрова // Академический вестник УралНИИпроект РААСН. – 2013. – № 3. – С. 21–24.

 

Демидова Е. В. Реабилитация промышленных территорий как части городского пространства / Е. В. Демидова // Академический вестник УралНИИпроект РААСН. – 2013. – № 1. – С. 8–13.

 

Савйовський В. В. Ревіталізація – екологічна реконструкція міської забудови / В. В.Савйовський, А. П. Броневицький, О. Г. Каржинерова // Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. – Дніпропетровськ, 2014. – № 8. – С. 47–52. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vpabia_2014_8_10

 

 Бойко І. П. Аналіз причин зсувних процесів та розробка інженерних захисних заходів з їх стабілізації / Бойко І. П., Арешкович О. О. // Будівельні конструкції : міжвідом. наук.-техн. зб. / Держ. н.-д. ін-т буд. конструкцій. – Київ, 2004. – Вип. 61, т. 2 : Механіка грунтів, геотехніка, фундаментобудування. – С. 279–282.

 

Дубняк С. С. Динаміка вод як абіотичний фактор функціонування прибережних зон дніпровських водоймищ та засіб управління їх станом / Дубняк С. С., Коробка А. А. // Другий з'їзд Гідроекологічного товариства України, Київ, 27-31 жовтня 1997 р. : тези доп. – Київ, 1997. – Т. 2. – С. 202–203.

 

Дубняк С. С. Методологія дослідження структурно-функціональних особливостей рівнинних водосховищ / Дубняк С. С. // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : період. наук. зб. / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Укр. геогр. т-во. – Київ, 2006. – Т. 10. – С. 20–35.

 

Захист вiд небезпечних геологiчних процесів. Інженерний захист територій, будинків і споруд від зсувів та обвалів. Основні положення : ДБН В.І.І-3-97 / Держбуд України. – Вид. офіц. – Київ, 1998. – 40 с.Коментарі цієї статті

Дивитися всі коментарі