Аналіз нормативно-правового забезпечення будівництва об’єктів доступного житла

I. O. Mykhailova, Ye. I. Zaiats

Анотація


Постановка проблеми. Розглядаючи гостру соціально-економічну проблему формування фонду доступного житла, необхідно проаналізувати методи формування, вибору та обґрунтування проектних і організаційно-технологічних рішень будівництва об’єктів доступного житла. Мета статті – аналіз методів формування вибору та обґрунтування проектних і організаційно-технологічних рішень будівництва доступного житла з огляду на наукові праці, основані на аспектах технологічності, та співставлення факторів впливу на показники тривалості та вартість за умов працюючих державних механізмів (програм), упроваджених для подолання проблем будівництва доступного житла. Висновок. Аналіз державних механізмів та статистичних даних показав, що програми працюють, але, нажаль, на малій потужності. Державні механізми повинні більш доцільно впроваджуватись, фінансуватися та ефективно функціонувати, що прогнозовано зменшить гостроту ситуації з поліпшення житлових умов громадян України.


Ключові слова


доступне житло; технологічність; тривалість; вартість;

Повний текст:

PDF

Посилання


Bolshakov V.I., Kravchunoskaya T.S. and Bronevitskiy S.P. Planirovanie stroitelstva dostupnogo zhil’ya v generalnyx planax krupnyx gorodov (na primere g. Kieva) [Planning of construction of affordable housing in master plans of the large cities (on the example of Kiev)]. Dnepropetrovsk: PGASA, 2015, 146 p. (in Russian).

Bolshakov V.I., Kravchunoska T.S. and Bronevytskyi S.P. Faktory, shcho zdiisniuiut vyznachalnyi vplyv na pokaznyky efektyvnosti orhanizatsiino-tekhnolohichnykh rishen budivnytstva dostupnoho zhytla [Factors that have a decisive influence on the performance indicators of organizational and technological decisions for the construction of affordable housing]. Visnyk Prydniprovskoi derzhavnoi akademii budivnytstva ta arkhitektury [Bulletin of Prydniproska State Academy of Civil Engineering and Architecture]. Dnipropetrovsk, 2016, iss. 5, pp. 61-70. (in Ukrainian).

Pro zatverdzhennia Derzhavnoi prohramy zabezpechennia molodi zhytlom na 2013–2017 roky: postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 24 zhovtnia 2012 r. № 967: za stanom na 27.12.2017 r. [On approval of the State program for the provision of youth housing for the years 2013-2017 dated October 24, 2012, no. 967: as of December 27, 2017]. Available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/967-2012-п. (in Ukrainian). (Accessed on February 23, 2018).

Pro zatverdzhennia Derzhavnoi tsilovoi sotsialno-ekonomichnoi prohramy budivnytstva (prydbannia) dostupnoho zhytla na 2010–2017 roky: postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 11 lystopada 2009 roku № 1249: za stanom na 16.05.2017 r. [On approval of the State target socio-economic program for the construction (acquisition) of affordable housing for 2010-2017 dated November 11, 2009, no. 1249: as of May 16, 2017]. Available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1249-2009-п. (in Ukrainian). (Accessed on February 23, 2018).

Statystyka. Informatsiia pro vvedennia budynkiv v ekspluatatsiiu v ramkakh vykonannia programy budivnytstva dostupnoho zhytla 2010-2017 [Statistics. Information on the introduction of houses into operation within the framework of program implementation of the affordable housing construction 2010-2017]. Derzhavnyi fond spryiannia molodizhnomu zhytlovomu budivnytstvu [State Fund for the Promotion of Youth Housing Construction]. Available at: https://www.molod-kredit.gov.ua/zhytlovi-prohramy/dostupne-zhytlo/statystyka. (in Ukrainian). (Accessed on February 23, 2018).

Statystychna informatsiia. Demografichna ta sotsialna statystyka [Statistical information. Demographic and social statistics]. Dohody ta umovy zhyttia. Metodologichni poiasnennia [Income and living conditions. Methodological explanations]. Zhytlovyi fond Ukrainy [Housing Fund of Ukraine]. Available at: http://www.ukrstat.gov.ua. (in Ukrainian). (Accessed on February 23, 2018).

Kostetskiy N.F. and Gurko A.I. Zarubezhnyj opyt gosudarstvennogo regulirovaniya vosproizvodstva zhilishchnogo fonda, ego sokhraneniya i modernizatsii [Foreign experience of state regulation of reproduction of housing, preservation and modernization]. Ekonomika stroitelstva [Construction Economics], 2003, no. 1, pp. 13-30. (in Russian).

Kravchunovska T.S., Bronevytskyi S.P., Mykhailova I.O. and Martens O.O. Problemy i perspektyvy budivnytstva dostupnoho zhytla v Ukraini [Problems and prospects of affordable housing in Ukraine]. Innovacionnye texnologii zhiznennogo cikla ob’’ektov zhilishhno-grazhdanskogo, promyshlennogo i transportnogo naznacheniya [Innovative technologies for the life cycle of housing, civil, industrial and transport objects]. Stroitelstvo, materialovedenie, mashinostroenie [Сonstruction, materials science, mechanical engineering]. Pridnepr. gos. akad. str-va i arxitektury [Prydniprovs’ka State Academy of Civil Engineering and Architecture]. 2013, iss. 69, pp. 242-246. (in Ukrainian).

Pokolenko V.O. Metodolohichni pidkhody do vyznachennia indeksu dostupnosti zhytla [Methodological approaches to determining the housing availability index]. Naukovyi visnyk budivnytstva [Scientific Bulletin of Construction]. Akad. bud-va Ukrainy, obl. terytor. vid-nia, Kharkiv. nats. un-t bud-va ta arkhitektury [Academy of Construction of Ukraine, the Region Territory Department, Kharkiv NationalUniversity of Construction and Architecture]. Kharkiv: KhNTUBA, 2000, iss. 11, pp. 288–292. (in Ukrainian).

Pro zatverdzhennia Poriadoky vykorystannia koshtiv, peredbachenykh u derzhavnomu biudzheti dlia pilhovoho kredytuvannia yurydychnykh osib, u tomu chysli ob’’iednannia spivvlasnykiv bahatokvartyrnykh budynkiv, dlia provedennia rekonstruktsii, kapitalnogo ta potochnoho remontu ob’’iektiv zhytlovo-komunalnoho hospodarstva [On approval of the Procedure for using the funds envisaged in the state budget for privileged lending to legal entities, including associations of co-owners of multi-apartment buildings, for reconstruction, capital and current repair of housing and communal services]. Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 31 travnia 2012 r. № 599 [Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated May 31, 2012, no. 599: as of May 31, .2012]. Available at: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/599-2012-п. (in Ukrainian). (Accessed on February 26, 2018).

Pro zatverdzhennia Poriadoky zdeshevlennia vartosti ipotechnykh kredytiv dlia zabezpechennia dostupnym zhytlom gromadian, yaki potrebuiut polipshennia zhytlovykh umov [On approval of the Procedure for cheapening the cost of mortgage loans to provide affordable housing for citizens who need improvement of housing conditions]. Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 25.04.2012 r. № 343 [Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated April 25, 2012, no 343: as of November 20, 2014]. Available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/343-2012-п. (in Ukrainian). (Accessed on February 26, 2018).

Pro zatverdzhennia Poriadku chastkovoi kompensatsii vidsotkovoi stavky kredytiv komerciinykh bankiv molodym simiam ta odynokym molodym gromadianam na budivnyctvo (rekonstrukciiu) i prydbannia zhytla [On approval of the Procedure for partial compensation of the interest rate of commercial banks loans to young families and single young citizens for the construction (reconstruction) and purchase of housing]. Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 04.06.2003 r. № 853 [Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated June 4, 2003, no. 853: as of June 05, 2015]. Available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/853-2003-п. (in Ukrainian). (Accessed on February 26, 2018).

Pro zakhody shhodo budivnytstva dostupnoho zhytla v Ukraini ta polipshennia zabezpechennia gromadian zhytlom [On measures for build affordable housing in Ukraine and improve the provision of housing for citizens]. Ukaz Prezydenta Ukrainy vid 08.11.2007 r. № 1077/2007 [Decree of the President of Ukraine dated November 08, 2007, no. 1077/2007]. Available at: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1077/2007. (Accessed on on February 26, 2018).Richard L., Eschemuller J. Urban construction project management. N.Y., McGraw-Hill Publ., 2008. 480 p.

Richard L. and Eschemuller J. Urban construction project management. New York: McGraw-Hill, 2008, 480 p.

Sarka V., Zavadskas E.K., Ustinovicius L., Sarkiene E. and Ignatavicius C. System of project multicriteria decision synthesis in construction. Technological and Economic Development of Economy: Baltic Journal on Sustainability. 2008, vol. 14, no. 4, pp. 546–565.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Большаков В. И. Планирование строительства доступного жилья в генеральных планах крупных городов (на примере г. Киева) : монография / В. И. Большаков, Т. С. Кравчуновская, С. П. Борневицкий ; под. общ. ред. В. И. Большакова. – Днепропетровск : ПГАСА, 2015. – 146 с.

 

Большаков В. І. Фактори, що здійснюють визначальний вплив на показники ефективності організаційно-технологічних рішень будівництва доступного житла / В. І. Большаков, Т. С. Кравчуновська, С. П. Броневицький // Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури : зб. наук. пр. – Дніпропетровськ, 2016. – № 5. – С. 61–70.

 

Про затвердження Державної програми забезпечення молоді житлом на 2013–2020 роки : Постанова Кабінету Міністрів України від 24 жовтня 2012 р. № 967 : за станом на 27.12.2017 р. // Законодавство України. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/967-2012-п. – Перевірено: 23.02.2018.

 

Про затвердження Державної цільової соціально-економічної програма будівництва (придбання) доступного житла на 2010–2017 роки : Постанова Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2009 року № 1249 : за станом на 16.05.2017 р. // Законодавство України. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1249-2009-п. – Перевірено : 23.02.2018.

 

Статистика. Інформація про введення будинків в експлуатацію в рамках виконання програми будівництва доступного житла. 2010-2017 // Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.molod-kredit.gov.ua/zhytlovi-prohramy/dostupne-zhytlo/statystyka. – Перевірено : 23.02.2018.

 

Статистична інформація. Демографічна та соціальна статистика / Доходи та умови життя. Методологічні пояснення // Житловий фонд України. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua. – Назва з екрану. – Перевірено : 23.02.2018.

 

Костецкий Н. Ф. Зарубежный опыт государственного регулирования воспроизводства жилищного фонда, его сохранения и модернизации / Н. Ф. Костецкий, А. И. Гурко // Экономика строительства. – 2003. – № 1. – С. 13–30.

 

Проблеми і перспективи будівництва доступного житла в Україні / Т. С. Кравчуновська, С. П. Броневицький, І. О. Михайлова, О. О. Мартенс // Строительство, материаловедение, машиностроение : сб. науч. тр. / Придніпр. держ. акад. буд-ва та архітектури. – 2013. – Вып. 69. – С. 242–246. – (Инновационные технологии жизненного цикла объектов жилищно-гражданского, промышленного и транспортного назначения).

 

Поколенко В. О. Методологічні підходи до визначення індексу доступності житла / В. О. Поколенко // Науковий вісник будівництва / Акад. буд-ва України, обл. територ. від-ня, Харків. нац. ун-т буд-ва та архітектури ; гол. ред. Д. Ф. Гончаренко. – Харків : ХНТУБА, 2000. – Вип. 11. – С. 288–292.

 

Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для пільгового кредитування юридичних осіб, у тому числі об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, для проведення реконструкції, капітального та поточного ремонту об’єктів житлово-комунального господарства : Постанова Кабінету Міністрів України від 31 травня 2012 р. № 599 : за станом на 31.05.2012 р. // Законодавство України. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/599-2012-п. – Перевірено: 26.02.2018.

 

Про затвердження Порядку здешевлення вартості іпотечних кредитів для забезпечення доступним житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов : Постанова Кабінету Міністрів України від 25.04.2012 р. № 343 : за станом на 20.11.2014 р. // Законодавство України. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/343-2012-п. – Перевірено: 26.02.2018.

 

Про затвердження Порядку часткової компенсації відсоткової ставки кредитів комерційних банків молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла : Постанова Кабінету Міністрів України від 4 червня 2003 р. № 853 : за станом на 05.06.2015 р. // Законодавство України. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/853-2003-п. – Перевірено: 26.02.2018.

 

Про заходи щодо будівництва доступного житла в Україні та поліпшення забезпечення громадян житлом : Указ Президента України від 08.11.2007 р. № 1077/2007 // Законодавство України. – Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1077/2007. – Перевірено: 26.02.2018.

 

Richard L. Urban construction project management / L. Richard, J. Eschemuller. – New York : McGraw-Hill, 2008. – 480 p.

 

System of project multicriteria decision synthesis in construction / V. Sarka, E. K. Zavadskas, L. Ustinovicius, E. Sarkiene, C. Ignatavicius // Technological and Economic Development of Economy: Baltic Journal on Sustainability. – 2008. – Vol. 14, № 4. – P. 546–565.

 

Sidney V. Levy. Project management in construction / Sidney V. Levy. – New York : McGraw-Hill, 2006. – 402 p.Коментарі цієї статті

Дивитися всі коментарі