Principles for forming the complex of factors influencing the technic and economic indicators of projects of industrial enterprises reconstruction

V. V. Kovalov

Abstract


Raising of problem. The rapid growth of cities and settlements during the last century made it necessary, in the implementation of urban development, to adhere to the principles of ensuring security and favorable living conditions, limiting the negative impact of economic activities on the environment, ensuring the protection and rational use of natural resources, and therefore, sustainable development urban areas should be based on the restructuring of industry in industrialized cities, for this it is necessary to develop a set of measures for the reconstruction of industrial areas of cities that would contribute to improving the state of the environment. Purpose of the aricle. The formulation of the principles for the formation of factors complex that have a determining effect on the technical and economic indicators of projects for the reconstruction of industrial enterprises with a change in their functional purpose, taking into account the requirements of environmental safety. Conclusion. Further formalization of the determining factors on the basis of the proposed principles will make it possible to apply them to assess the quantitative effect on the duration and cost of reconstruction of industrial enterprises with a change in their functional purpose, taking into account the requirements of environmental safety and forecasting the best values of technical and economic indicators of projects.


Keywords


reconstruction; redevelopment; industrial enterprises; industrial territories; factors; duration; cost

References


Belokon A.I. Organizatsionno-tekhnologicheskie aspekty obosnovaniya kachestvennogo i kolichestvennogo sostava stroitelnykh mashin dlya rekonstruktsii. Avtoreferat Dis. [Organizational and technological aspects of substantiation of qualitative and quantitative composition of construction machinery for reconstruction. Author’s abstract.]. Xark. gos. texn. un-t stroit. i arhitektury [Kharkiv State Technical University of Construction and Architecture]. Xar’kov, 1998. 34 p. (in Russian).

Ganiev K.B. Sovershenstvovanie organizatsii rekonstruktsii i rasshyreniya promyshlennykh predpriyatiy. Avtoreferat Dis. [Improving the organization of reconstruction and expantion of industrial enterprises. Author’s abstract.]. Moskov. inzh.-stroit. in-t. [Moscow Engineering and Construction Institute]. Moscow, 1991. 36 p. (in Russian).

Bronevytskyi S., Prysiazhniuk V., Domin M., Tselovalnyk S., Kudelin A. and Nechaeva T. Heneralnyi plan m. Kyiva. Osnovni polozhennia [General plan of the Kyiv. The main provisions]. Vykon. organ Kyiv. mіs. rady (Kyiv. mіs. derzh. admіn.), Іn-t gener. planu m. Kyieva [Executive body of Kyiv city councils (Kyiv city state administration), Institute of general Kyiv city plan]. Kyiv, KMDA Publ., 2015. 134 p. (in Ukrainian).

Goncharenko D.F. Organizacionno-texnologicheskie sistemy nadezhnosti vremennyx parametrov rekonsrukcii predpriyatij mashinostroeniya [Organizational and technological systems of reliability of time parameters of reconstruction of engineering enterprises]. Kiev: UMK VO, 1990, 53 p. (in Russian).

Davydov V.A., Kontorchik A.Ya. and Shevchenko V.A. Montazh konstruktsij rekonstruiruemyx promyshlennyx predpriyatij [Installation of structures of reconstructed industrial enterprises]. Moskva: Strojizdat, 1987, 208 p. (in Russian)

Pro zatverdzhennia Natsionalnoho standartu № 1 «Zahalni zasady otsinky maina i mainovykh prav»: Postanova Kabinetu ministriv Ukrainy vid 1 veresnia 2003 r. № 1440: za stanom na 15.04.2015 r. [On Approval of National Standard No. 1 "General Principles of Avaluation of Property and Property Rights": Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated on September 1, 2003 No. 1440: as from 15.04.2015]. Available at: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1440-2003-п. (Accessed on March 22, 2018). (in Ukrainian).

Zapototskyi S. and Levytska O. Revitalizatsiia promyslovykh obiektiv mista (na prykladi m. Ivano-Frankivska) [Revitalization of industrial objects of the city (for example, the city of Ivano-Frankivsk)]. Chasopys sotsialno-ekonomichnoi geografii [Journal of socio-economic geography], 2016, vol. 21, iss. 2 (21), pp. 102-106. (in Ukrainian).

Kirnos V.M. Nauchno-metodologicheskie osnovy organizatsionno-technologicheskogo regulirovaniya prodolzhitelnosti i stoimosti rekonstrukcii promyshlennyx predpriyatij. Dokt. Dis. [Scientific and methodological bases of organizational and technological regulation of duration and cost of reconstruction of industrial enterprises. Doct. Diss.]. Pridnepr. gos. akad. str-va i arxitektury [Prydniprovs’ka State Academy of Construction and Architecture]. Dnepropetrovsk, 1994. 351 p. (in Russian).

Кіrnos О.І. Organizatsiino-tekhnologichni aspekty obgruntuvannia tsiny na budivelnu produktsiiu. Avtoreferat Dis. [Organizational and technological aspects of substantiation of prices for construction products. Author’s abstract]. Dnіpropetr. іnzh.-bud. іn-t [Dnipropetrovsk Civil Engineering Institute]. Dnіpropetrovsk, 1993, 17 p. (in Ukrainian).

Koevoliutsiia (filosofiia) [Coevolution (philosophy)]. Vikipediia. Vilna entsyklopediia [Wikipedia. Free Encyclopedia]. Available at: https://uk.wikipedia.org/wiki/Коеволюція_(філософія). (Accessed on March 23, 2018). (in Ukrainian).

Korinevskaya V.Yu. Ekologicheskaya ekspress-otsenka kachestva gorodskoj sredy [Environmental express quality assessment of the urban environment]. Visnyk Odeskogo derzhavnogo ekologichnogo universytetu [Bulletin of the Odessa State Ecological University]. 2010, iss. 9, pp. 41-48. (in Russian).

Оsypov О.F. Systema obhruntuvannia ta vyboru organizatsiino-tekhnologichnykh rischen rekonstruktsii budivel. Avtoreferat Dis. [System of substantiation and selection of organizational and technological solutions of reconstruction of buildings. Author’s abstract.]. Odeska derzh. akad. bud-va ta arkhitektury [Odesa State Academy of Construction and Architecture]. Odesa, 2015, 43 p. (in Ukrainian).

Redevelopment: novaya zhizn promyshlennyx zdanij [Redevelopment: a new life of industrial buildings]. Instytut "MiskCyvilProekt" [Institute "MiskCyvilProekt"]. Available at: http://ma-arch.com.ua/редевелопмент-новая-жизнь-промышлен/. (Accessed on March 23, 2018). (in Russian).

Saviovskyi V.V., Bronevytskyi A.P. and Karzhynerova O.G. Revitalizatsiia – ekolohichna rekonstruktsiia miskoi zabudovy [Revitalization – ecological reconstruction of urban development]. Visnyk Prydniprovskoi derzhavnoi akademii budivnytstva ta arkhitektury [Bulletin of Prydnipros’ka State Academy of Civil Engineering and Architecture]. 2014, no. 8, pp. 47-52. (in Ukrainian).

Siedin V. L., Kovalov V. V. and Kravchunovska T. S. Rozvytok metodiv otsinky, analizu, obgruntuvannia i vyboru ratsionalnykh organizatsiino-tekhnologichnykh rishen rekonstruktsii promyslovykh pidpryiemstv [Development of methods of estimation, analysis, substantiation and choice of rational organizational and technological decisions of reconstruction of industrial enterprises]. Visnyk Prydniprovskoi derzhavnoi akademii budivnytstva ta arkhitektury [Bulletin of Prydnipros’ka State Academy of Civil Engineering and Architecture]. 2017, no. 2, pp. 49-54. (in Ukrainian).

Stratehiia rozvytku mista Kyieva do 2025 roku: dodatok do rishennia Kyivrady vid 15.12.2011 r. № 824/7060 [Strategy of development of Kyiv city until 2025: an addition to the decision of the Cabinet of Ministers of 15.12.2011 № 824/7060]. Kyivska miska rada. Ofitsiinyi Internet-sait [Kyiv City Council. Official website.]. Available at: http://kmr.ligazakon.ua/SITE2/l_docki2.nsf/alldocWWW/3CF55D4ECB51FCD9C22579B4006DEE04?OpenDocument. (Accessed on March 20, 2018). (in Ukrainian).

Richard L. and Eschemuller J. Urban construction project management. New York: McGraw-Hill, 2008, 480 p.

Sidney М. Levy. Project management in construction. New York: McGraw-Hill, 2006, 402 p.

Vaidotas Šarka, Edmundas K. Zavadskas, Leonas Ustinovičius, Edita Šarkiene and Česlovas Ignatavičius. System of project multicriteria decision synthesis in construction. Technological and Economic Development of Economy: Baltic Journal on Sustainability. 2008, vol. 14, iss. 4, pp. 546–565.


GOST Style Citations