Improvement of forms and methods of introduction of information and computer technologies while teaching the course «intellectual property» for students of technical higher educational establishments of civil engineering branches

V. A. Babenko

Abstract


The purpose of the authors’ article is to analyze the new paradigms of education in the period of a new information society based on a combination of traditional and the newest methods while teaching the courses "intellectual property", "intellectual property protection" and the introduction of innovative teaching technologies to the studying process while teaching these disciplines in order to join Ukraine to the common, civilizational and educational range. Methodology. Ensuring of the development of a intellectual property teaching system on the basis of teaching courses and systems, intellectual computer and distance learning technologies. Results. Using of innovative technologies, deepening of the teachers’ competence, gaining their experience in the sphere of development of the latest educational technologies. Scientific novelty. Rethinking of the educational process and the modernization of education, the development and introduction in the educational process, along with traditional, innovative pedagogical systems and technologies of new standards of education and programs which aimed to teaching students  who are not specialized in the field of IP, the formation of basic competencies while teaching "intellectual property". Practical significance. The use of modern educational technologies for improvement of the methods of mastering the knowledge of the course "intellectual property", achieve more qualitative assimilation of the material. Conclusions. The teaching of intellectual property at the technical HEE of the civil engineering branches is extremely important for the formation of a new technical elite in a new information society. The success of the introduction of new teaching methods is achieved through the combination of modern technical training tools with traditional, when three educational technologies are organically combined: traditional education, distance learning and online education. Holders of innovative consciousness who actively use modern educational technologies and combine them with classical methods of teaching should be teachers of HEE. Educational technologies while teaching intellectual property should include the scientific content of the discipline, scientific data, and teach students how to self-master knowledge, their replenishment and improvement. Due to the basic methodological principles of learning the discipline "intellectual property", opportunities are increasing to achieve higher quality assimilation of the material increase and have the guaranteed results of the preparation of qualitative specialists for the civil engineering branch of Ukraine.


Keywords


intellectual property; open system of education; educational technologies; interactive study

References


Bloshchynskyi I.H., Yaremchuk I.A. and Oliinyk L.V. Elektronnyi navchalnyi posibnyk yak zasib efektyvnogo zabezpechennia dystantsiinoho navchannia u navchalnyx zakladax derzhavnoi prykordonnoi sluzhby Ukrainy [Electronic textbook as a way of effective training support of distance learning in educational institutions of the State Border Guard Service of Ukraine]. Problemy osvity [Problems of Education]. M-vo osvity i nauky, molodi ta sportu Ukrainy, In-t innovatsiinykh tekhnolohii i zmistu osvity [Ministry of Education and Science, Youth and Sports of Ukraine, Institute of Innovative Technologies and Educational Content]. Kyiv, 2012, iss. 71, pp. 122-127. (in Ukrainian).

Busel V.T. Velykyi tlumachnyi slovnyk suchasnoi ukrainskoi movy [Great explanatory dictionary of modern Ukrainian language]. Kyiv, Irpen: Perun, 2005, 1728 p. (in Ukrainian).

Vovk O.B. and Yakushev V.S Pravo na intelektualnu vlasnist ta zastosuvannia vidkrytykh tekhnolohii v dystantsiinii osviti [The right to intellectual property and the use of open technologies in distance education]. Problemy osvity [Problems of Education]. M-vo osvity i nauky, molodi ta sportu Ukrainy, In-t innovatsiinykh tekhnolohii i zmistu osvity [Ministry of Education and Science, Youth and Sports of Ukraine, Institute of Innovative Technologies and Educational Content]. 2009, iss. 60, pp.104-107. (in Ukrainian).

Danylyshyn B.M. and Kutsenko V.I. Cherez modernizatsiiu osvity do ekonomiky znan [Due to modernization of education to economy of knowledge]. Naukovyi svit [Scientific World]. VAK Ukrainy i trudovyi kolektyv redaktsii [Higher Attestation Commission of Ukraine and the staff of the editorial staff]. Kyiv, 2010, no. 7, pp. 6–8. (in Ukrainian).

Dashkevych O.S., Timaniuk V.M. and Timaniuk I.V Obhruntuvannia neobkhidnosti vidnovlennia vykladannia kursu «Intelektualna vlasnist» u VNZ Ukrainy [Necessity of teaching "Intellectual Property"course in the Higher Educational Establishment of Ukraine]. Problemy inzhenerno-pedagogichnoi osvity = Problemy inzhenerno-pedagogycheskogo obrazovaniya [Problems of Engineering and Pedagogical Education]. Ukr. inzh.-ped. akad. [Ukrainian Engineering and Pedagogical Academy]. Kharkiv, 2015, iss. 48-49, pp. 26-33. (in Ukrainian).

Verkhovna Rada Ukrainy. Pro vyshchu osvitu: Zakon Ukrainy vid 1 lypnia 2014 r. № 1556-VII [On Higher Education: The Law dated on 2014/07/01 no. 1556-VII]. Zakonodavstvo Ukrainy [Law of Ukraine]. Available at: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1556-18. (in Ukrainian).

Zaxarova O.A. Otkrytye sistemy v distancionnom obrazovanii [Open Systems in Distance Education]. Mir obrazovaniya – obrazovanie v mire [World of Education - Education in the World]. 2011, no. 2 (42), pp. 111–116. (in Russian).

Korbut O.H. Elektronnyi pidruchnyk yak element osvitnogo seredovyshha [Electronic textbook as an element of the educational environment]. Suchasni metody vykladannia inozemnoi movy profesiinoho spilkuvannia u vyshchii shkoli: materialy V mizhnar. nauk.-prakt. konf. (Kyiv, 05-25 kvitnja 2012 r.) [Modern methods of teaching a foreign language of professional communication in higher education: materials of V International Scientific-Practical Conference (Kyiv, April 5-25, 2012)]. Natsionalnyi tekhnichnyi universytet Ukrainy ”KPI”, f-tet lingvistyky [National Technical University of Ukraine "NTU", Faculty of Linguistics.]. Kyiv, 2012, pp. 185–192. Available at: http://confesp.fl.kpi.ua/ru/node/1087. (Accessed on 20/03/03). (in Ukrainian).

Zhyliaiev I.B., Rodionov M.K., Semenchenko A.I. and Samojlyk K.S. Pro khid vykonannia Derzhavnoi programy «Informatsiini ta komunikatsini tekhnolohii v osviti i nautsi» na 2006–2010 roky: materialy vyiznoho spilnogo zasidannia Komitetu Verkhovnoi Rady Ukrainy z pytan nauky i osvity ta Konsultatyvnoi rady z pytan informatyzatsii pry Verkhovnii Radi Ukrainy, 12 bereznia 2007 roku [The materials of the outgoing joint session of the Committee of the Verkhovna Rada of Ukraine on Science and Education and the Advisory council on Informatization by the Verkhovna Rada of Ukraine "On the Progress of the State Program" Information and Communication Technologies in Education and Science"]. Kom. Verkh. Rady Ukrainy z pytan nauky i osvity [Committee of the Verkhovna Rada of Ukraine on Science and Education]. Kyiv: SoftPress, 2007, 208 p. (in Ukrainian).

Oryliuk O. and Savinova N. Pravo intelektualnoi vlasnosti: obraty ne mozhna vidmovytys [The low of Intellectual property: it cannot be chosen but refused]. Yurydychnyi Visnyk Ukrainy [Law Bulletin of Ukraine]. No. 11. Available at: http://ndiiv.org.ua/ua/o-orlyuk-n-savinova-pravo-intelektual/. (in Ukrainian).

Kurliand Z.N. Pedahohika vyshhoi shkoly [Pedagogics of Higher Education]. ed. 2, Kyiv: Znannia, 2005, 399 p. (in Ukrainian).

Prepodavanie prava intellektualnoi sobstvennosti (IS) v stranax s perexodnoj ekonomikoj [Teaching Intellectual Property in coutries with changing Economy]. Available at: http: //www.wipo.int/export/sites/www/dcea/en/pdf/tool_7_en.pdf. (in Russian).

Sokurenko V.I, Solod L.V, Chernoian A.A. Zastosuvannia interaktyvnykh modelei laboratornykh robit dlia dystantsiinoho navchannia na tekhnichnykh spetsialnostiakh [The use of interactive models of laboratory works for distance learning in technical specialties]. Visnyk Prydniprovskoi derzhavnoi akademii budivnytstva ta arkhitektury [The Bulletin of the Prydniprovs’ka State Academy of Civil Engineering and Architecture]. Dnipropetrovsk, 2011, no. 1–2, pp. 5–8. (in Ukrainian).

Pro Stratehiiu staloho rozvytku «Ukraina – 2020»: Ukaz Prezydenta Ukrainy vid 12 sichnia 2015 r. № 5/2015 [Strategy for Sustainable Development "Ukraine 2020": Decree of the President of Ukraine dated on January 12, 2015 no. 5/2015]. Zakonodavstvo Ukrainy [Legislation of Ukraine]. Available at: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/5/2015 (in Ukrainian).

Fedorinov V., Kriviun V. and Korchak O. Shliakh do efektyvnoi osvity – cherez rynok intelektualnoi vlasnosti [The Way to Effective Education due to the Market of Intellectual Property]. Intelektualna vlasnist [Intellectual Property]. 2011, no. 1, pp. 63–68. (in Ukrainian).

Filatov G. and Radul O. Pro vprovadzhennia u navchalnyi proces dystanciinykh form navchannia z inzhenernykh dyscyplin [The introduction into the educational process of distant forms of learning in engineering disciplines]. Osvita i upravlinnia [Education and Management]. 2009, vol. 12, no. 3-4, pp. 118-125. (in Ukrainian).


GOST Style Citations