Integral index of level of occupational take

Yu. P. Rogach

Abstract


Purpose. Methods development of the individual occupational estimation risk and the integral indexes calculation of mobile technique operators’ occupational risk level. Methods. At implementation of researches were conducted the capability study and mobile technique operators’ qualification level to the professional duties implementation, capacities for the high level observance of infallibility in work, works duration in harmful and dangerous terms. Results. Basic approaches to these factors influences complexation on mobile technique operator’s individual occupational risk and their integral indexes are formulated, and the methods of individual occupational risk estimation and integral indexes calculation of mobile technique operators’ occupational risk level are developed. Scientific novelty. The method of integral indexes calculation of mobile technique operators’ occupational risk level with the complex account of all factors influencing on their individual occupational risk is first developed. Practical meaningfulness. The received results will allow promoting the estimation validity of mobile technique operators’ individual occupational risk and their integral indexes calculation that will be instrumental in the labor safety increase.


Keywords


labor safety; terms of labor; individual occupational risk; mobile technique operator; acceptable risk; integral index of occupational risk level

References


Sychev А.Yu. Istoriya upravleniya riskami [History of risks management]. Upravlenie riskom [Risk management]. 2003, no. 9, pp. 2-14. (in Russian).

Vetoshkin А.G. and Taranceva K.R. Texnogennyj risk i bezopasnost [Теchnogenic risk and safety]. Penza: Izd-vo Penzenskogo gos. un-ta, 2002, 165 p. (in Russian).

Rekomendatsii shchodo pidvyshchennia efektyvnosti upravlinnia ryzykamy vynyknennia neshchasnykh vypadkiv ta profesiinykh zakhvoriuvan na rivni pidpryemstva haluzi [Recommendations in relation to the increase of risks management efficiency of origin accidents and professional diseases at the level of branch enterprise]. Nats. nauk.-doslid. in-t okhorony pr. [National Research Institute of Labor Protection]. Kyiv: NNDIOP, 2003, 13 p. (in Ukrainian).

Rekomendatsii shchodo rozrobky systemy upravlinnia okhorony pratsi pidpryemstva z urakhuvanniam vymoh mizhnarodnoho standartu OHSAS 18 001 «Systema menedzhmentu okhorony zdorovia ta bezpeky personalu» [Recommendations in relation to development of the control system of the enterprise labor protection taking into account the requirements of international standard OHSAS 18 001 «Health and safety management system of personal care»]. Kyiv: NNDIOP, 2004, 56 p. (in Ukrainian).

Vertelenko M.V. Metodychni pidkhody do otsinky ryzyku vplyvu shkidlyvykh i nebezpechnykh vyrobnychykh chynnykiv na profesiine zdorovia [Мethodical approaches to influencing risk estimation of harmful and dangerous production factors on a professional health]. Ukrainskyi zhurnal z problem medytsyny pratsi [Ukrainian journal on the labor medicine problems]. 2007, no. 2, pp. 72–77. (in Ukrainian).

Gogitaluvili G.G., Saminskyi V.F., Lapin V.M. and Voinalovych O.V. Otsiniuvannia profesiinoho ryzyku v galuziakh silskogospodarskoho vyrobnytstva [Occupational risk evaluation in industries of agricultural production]. Visnyk ahrarnoi nauky [Bulletin of Agrarian Science]. 2010, no. 8, pp. 53-55. (in Ukrainian).

Vasylyev G.N. and Olyanich Yu.D. Uroven riska profpatologii traktoristov-mashinistov selskogo xozyajstva [Risk level of tractor drivers-machinists proftssional pathology of agriculture]. Preduprezhdenye riska proizvodstvennogo travmatizma i professionalnyx zabolevaniy rabotnikov APK [Risk warning of production traumatism and professional diseases of AIC workers]. Orel: VNIIOT, 1998, pp. 36-41. (in Russian). (in Ukrainian).

Rohach Yu.P. Kryterii i metod otsinky profesiinoi prydatnosti operatoriv mobilnoi tekhniky do vykonannia robit na promyslovykh pidpryemstvakh [Criterion and method estimation of mobile technique operators’ professional capability to works implementation on industrial enterprises]. Geotekhnichna mekhanika [Geotechnical mechanics]. Nats. akad. nauk Ukrainy, In-t geotekhn. mekhaniky im. M. S. Poliakova NAN Ukrainy [National Academy of Sciences of Ukraine, Institute of Geotechnical mechanics named after M. S. Polyakov of National Academy of Sciences of Ukraine]. Dnipro, 2017, iss. 134, pp. 167–174. (in Ukrainian).

Rohach Yu.P. Profesiina kompetentsiia operatoriv mobilnoi tekhniki z pytan okhorony pratsi yak kryteriy otsinky ryzyku yogo profesiinoi diialnosti [Professional competence of mobile technique operator on the questions of labor protection as a criterion of risk estimation level of his work]. Geotekhnichna mekhanika [Geotechnical mechanics]. Nats. akad. nauk Ukrainy, In-t geotekhn. mekhaniky im. M. S. Poliakova NAN Ukrainy [National Academy of Sciences of Ukraine, Institute of Geotechnical mechanics named after M. S. Polyakov of National Academy of Sciences of Ukraine]. Dnipro, 2017, iss. 136, pp. 118-124. (in Ukrainian).

Rohach Yu.P. Otsinka stupeniu bezpomylkovosti u roboti operatora mobilnoi tekhniki [Infallibility level estimation in work of mobile technique operator]. Geotekhnichna mekhanika [Geotechnical mechanics]. Nats. akad. nauk Ukrainy, In-t geotekhn. mekhaniky im. M. S. Poliakova NAN Ukrainy [National Academy of Sciences of Ukraine, Institute of Geotechnical mechanics named after M. S. Polyakov of National Academy of Sciences of Ukraine]. Dnipro, 2017, iss. 135, pp. 131-137. (in Ukrainian).

Rohach Yu.P. Osoblyvosti vyznachennia indyvidualnoho profesiynoho ryzyku pry roboti operatoriv mobilnoi tekhniky [Features determination of individual occupational risk during the work of mobile technique operators]. Geotekhnichna mekhanika [Geotechnical mechanics]. Nats. akad. nauk Ukrainy, In-t geotekhn. mekhaniky im. M. S. Poliakova NAN Ukrainy [National Academy of Sciences of Ukraine, Institute of Geotechnical mechanics named after M. S. Polyakov of National Academy of Sciences of Ukraine]. Dnipropetrovsk, 2015, iss. 125, pp. 262-268. (in Ukrainian).

Bulat A.F., Bunko T.V., Kokoulin I.Ye. and Yashchenko I.A. Upravleniye pokazatelyami avarijnosti i travmatizma na ugolnykh shakhtakh s ispolzovaniem matricy raskov [Management of accident rates and injuries in coal mines using a risk matrix]. Geotekhnichna mekhanika [Geotechnical mechanics]. Nats. akad. nauk Ukrainy, In-t geotekhn. mekhaniky im. M. S. Poliakova NAN Ukrainy [National Academy of Sciences of Ukraine, Institute of Geotechnical mechanics named after M. S. Polyakov of National Academy of Sciences of Ukraine]. Dnipropetrovsk, 2016, iss. 128, pp. 19-30. (in Russian).


GOST Style Citations