Інтегральний показник рівня професійного ризику

Автор(и)

  • Yu. P. Rogach Таврійський державний агротехнологічний університет Міністерства освіти і науки України, Ukraine

Ключові слова:

безпека праці, умови праці, індивідуальний професійний ризик, оператор мобільної техніки, прийнятний ризик, інтегральний показник рівня професійного ризику

Анотація

Мета. Розробка методів оцінки індивідуального професійного ризику і розрахунку інтегральних показників рівня професійного ризику операторів мобільної техніки. Методи. При виконанні досліджень проводився аналіз придатності і рівня кваліфікації операторів мобільної техніки до виконання професійних обов'язків, здатності до дотримання високого рівня безпомилковості у роботі, тривалість робіт у шкідливих та небезпечних умовах. Результати. Сформульовано основні підходи до комплексування впливу цих чинників на індивідуальний професійний ризик оператора мобільної техніки і їхні інтегральні показники, і розроблено методи оцінки індивідуального професійного ризику і розрахунку інтегральних показників рівня професійного ризику операторів мобільної техніки. Наукова новизна. Вперше розроблено метод розрахунку інтегральних показників рівня професійного ризику операторів мобільної техніки з комплексним урахуванням всіх чинників, які впливають на їх індивідуальний професійний ризик. Практична значимість. Отримані результати дозволять підвищити обгрунтованість оцінки індивідуального професійного ризику операторів мобільної техніки і розрахунку його інтегральних показників, що сприятиме підвищенню безпеки праці.

Біографія автора

Yu. P. Rogach, Таврійський державний агротехнологічний університет Міністерства освіти і науки України

Кафедра цивільної безпеки, канд. техн. наук, проф.

Посилання

Sychev А.Yu. Istoriya upravleniya riskami [History of risks management]. Upravlenie riskom [Risk management]. 2003, no. 9, pp. 2-14. (in Russian).

Vetoshkin А.G. and Taranceva K.R. Texnogennyj risk i bezopasnost [Теchnogenic risk and safety]. Penza: Izd-vo Penzenskogo gos. un-ta, 2002, 165 p. (in Russian).

Rekomendatsii shchodo pidvyshchennia efektyvnosti upravlinnia ryzykamy vynyknennia neshchasnykh vypadkiv ta profesiinykh zakhvoriuvan na rivni pidpryemstva haluzi [Recommendations in relation to the increase of risks management efficiency of origin accidents and professional diseases at the level of branch enterprise]. Nats. nauk.-doslid. in-t okhorony pr. [National Research Institute of Labor Protection]. Kyiv: NNDIOP, 2003, 13 p. (in Ukrainian).

Rekomendatsii shchodo rozrobky systemy upravlinnia okhorony pratsi pidpryemstva z urakhuvanniam vymoh mizhnarodnoho standartu OHSAS 18 001 «Systema menedzhmentu okhorony zdorovia ta bezpeky personalu» [Recommendations in relation to development of the control system of the enterprise labor protection taking into account the requirements of international standard OHSAS 18 001 «Health and safety management system of personal care»]. Kyiv: NNDIOP, 2004, 56 p. (in Ukrainian).

Vertelenko M.V. Metodychni pidkhody do otsinky ryzyku vplyvu shkidlyvykh i nebezpechnykh vyrobnychykh chynnykiv na profesiine zdorovia [Мethodical approaches to influencing risk estimation of harmful and dangerous production factors on a professional health]. Ukrainskyi zhurnal z problem medytsyny pratsi [Ukrainian journal on the labor medicine problems]. 2007, no. 2, pp. 72–77. (in Ukrainian).

Gogitaluvili G.G., Saminskyi V.F., Lapin V.M. and Voinalovych O.V. Otsiniuvannia profesiinoho ryzyku v galuziakh silskogospodarskoho vyrobnytstva [Occupational risk evaluation in industries of agricultural production]. Visnyk ahrarnoi nauky [Bulletin of Agrarian Science]. 2010, no. 8, pp. 53-55. (in Ukrainian).

Vasylyev G.N. and Olyanich Yu.D. Uroven riska profpatologii traktoristov-mashinistov selskogo xozyajstva [Risk level of tractor drivers-machinists proftssional pathology of agriculture]. Preduprezhdenye riska proizvodstvennogo travmatizma i professionalnyx zabolevaniy rabotnikov APK [Risk warning of production traumatism and professional diseases of AIC workers]. Orel: VNIIOT, 1998, pp. 36-41. (in Russian). (in Ukrainian).

Rohach Yu.P. Kryterii i metod otsinky profesiinoi prydatnosti operatoriv mobilnoi tekhniky do vykonannia robit na promyslovykh pidpryemstvakh [Criterion and method estimation of mobile technique operators’ professional capability to works implementation on industrial enterprises]. Geotekhnichna mekhanika [Geotechnical mechanics]. Nats. akad. nauk Ukrainy, In-t geotekhn. mekhaniky im. M. S. Poliakova NAN Ukrainy [National Academy of Sciences of Ukraine, Institute of Geotechnical mechanics named after M. S. Polyakov of National Academy of Sciences of Ukraine]. Dnipro, 2017, iss. 134, pp. 167–174. (in Ukrainian).

Rohach Yu.P. Profesiina kompetentsiia operatoriv mobilnoi tekhniki z pytan okhorony pratsi yak kryteriy otsinky ryzyku yogo profesiinoi diialnosti [Professional competence of mobile technique operator on the questions of labor protection as a criterion of risk estimation level of his work]. Geotekhnichna mekhanika [Geotechnical mechanics]. Nats. akad. nauk Ukrainy, In-t geotekhn. mekhaniky im. M. S. Poliakova NAN Ukrainy [National Academy of Sciences of Ukraine, Institute of Geotechnical mechanics named after M. S. Polyakov of National Academy of Sciences of Ukraine]. Dnipro, 2017, iss. 136, pp. 118-124. (in Ukrainian).

Rohach Yu.P. Otsinka stupeniu bezpomylkovosti u roboti operatora mobilnoi tekhniki [Infallibility level estimation in work of mobile technique operator]. Geotekhnichna mekhanika [Geotechnical mechanics]. Nats. akad. nauk Ukrainy, In-t geotekhn. mekhaniky im. M. S. Poliakova NAN Ukrainy [National Academy of Sciences of Ukraine, Institute of Geotechnical mechanics named after M. S. Polyakov of National Academy of Sciences of Ukraine]. Dnipro, 2017, iss. 135, pp. 131-137. (in Ukrainian).

Rohach Yu.P. Osoblyvosti vyznachennia indyvidualnoho profesiynoho ryzyku pry roboti operatoriv mobilnoi tekhniky [Features determination of individual occupational risk during the work of mobile technique operators]. Geotekhnichna mekhanika [Geotechnical mechanics]. Nats. akad. nauk Ukrainy, In-t geotekhn. mekhaniky im. M. S. Poliakova NAN Ukrainy [National Academy of Sciences of Ukraine, Institute of Geotechnical mechanics named after M. S. Polyakov of National Academy of Sciences of Ukraine]. Dnipropetrovsk, 2015, iss. 125, pp. 262-268. (in Ukrainian).

Bulat A.F., Bunko T.V., Kokoulin I.Ye. and Yashchenko I.A. Upravleniye pokazatelyami avarijnosti i travmatizma na ugolnykh shakhtakh s ispolzovaniem matricy raskov [Management of accident rates and injuries in coal mines using a risk matrix]. Geotekhnichna mekhanika [Geotechnical mechanics]. Nats. akad. nauk Ukrainy, In-t geotekhn. mekhaniky im. M. S. Poliakova NAN Ukrainy [National Academy of Sciences of Ukraine, Institute of Geotechnical mechanics named after M. S. Polyakov of National Academy of Sciences of Ukraine]. Dnipropetrovsk, 2016, iss. 128, pp. 19-30. (in Russian).

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Наукові дослідження