DOI: https://doi.org/10.30838/J.BPSACEA.2312.231018.37.309

Обґрунтування доцільності розширення мережі дошкільних навчальних закладів під час комплексної реконструкції міської забудови

T. S. Kravchunovska, O. V. Razumova, T. V. Danylova, Yu. Ye. Mishyna

Анотація


Постановка проблеми. Перевантажені дитячі садки, які переважно розташовані у спальних районах міст, становлять 60 % від загальної кількості. Проблему становить нерівномірність розташування дошкільних закладів та відставання їх будівництва у нових житлових масивах, а також виведення деяких закладів із сфери діяльності в районах існуючої забудови. Мета статтіобґрунтування доцільності розширення мережі дошкільних навчальних закладів під час комплексної реконструкції міської забудови. Висновок. Для створення умов нормативної забезпеченості дітей дошкільними закладами необхідне повернення площ переданих в оренду дитячих садків, збільшення обсягу будівництва нових та модернізація існуючих. Необхідно проводити моніторинг будівель дитячих закладів, що наразі не використовуються за призначенням, але відповідають санітарним вимогам за площею території та умовами дотримання радіусів доступності, з подальшим розглядом можливості відновлення їх основної функції та відповідною компенсацією організаціям на площах існуючої забудови.


Ключові слова


комплексна реконструкція; соціальна інфраструктура; об’єкти громадського обслуговування; дошкільний навчальний заклад; організація будівництва

Повний текст:

PDF

Посилання


Verkhovna Rada Ukrainy. Pro doshkilnu osvitu: zakon Ukrainy vid 11 lypnia 2001 r. №2628-III: za stanom na 04.11.2018 r. [On approval of preschool education: Ukrainian law dated July 11, 2001, no. 2628-III: as of November 4, 2018]. Zakonodavstvo Ukrainy. Ofitsiinyi veb-portal [Legislation of Ukraine. Official web portal]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2628-14 [Accessed 14 February 2019]. (in Ukrainian).

Verkhovna Rada Ukrainy. Pro osvitu: zakon Ukrainy vid 5 veresnia 2017 r. №2145-VIII: za stanom na 19.01.2019 r. [On approval of education: Ukrainian law dated September 5, 2017, no. 2145-VIII: as of January 19, 2019]. Zakonodavstvo Ukrainy. Ofitsiinyi veb-portal [Legislation of Ukraine. Official web portal]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#n1235 [Accessed 14 February 2019]. (in Ukrainian).

Pro Derzhavnu natsionalnu prohramu “Osvita”: “Ukraina XXI stolittia” [On approval of the State National Program “Education”: “Ukraine of XXI Century”]. Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 3 lystopada 1993 r. № 896: za stanom na 29.05.1996 r. [Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated November 3, 1993, no. 896: as of May 29, 1996]. Zakonodavstvo Ukrainy. Ofitsiinyi veb-portal [Legislation of Ukraine. Official web portal]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/896-93-%D0%BF [Accessed 14 February 2019]. (in Ukrainian).

Pro zatverdzhennia Derzhavnoi tsilovoi sotsialnoi prohramy rozvytku doshkilnoi osvity na period do 2017 roku [On Approval of the State Target Social Program for the development of preschool education for the period until 2017] Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 13 kvitnia 2011 r. № 629 [Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated April 13, 2011, no. 629]. [Vtrata chynnosti vid 20.03.2014 na pidstavi Postanovy Kabinetu Ministriv Ukrainy №71 vid 05.03.2014]. [Invalid as of March 20, 2014 on the basis of the Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine no. 71 dated March 5, 2014]. Zakonodavstvo Ukrainy. Ofitsiinyi veb-portal [Legislation of Ukraine. Official web portal]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/629-2011-%D0%BF [Accessed 14 February 2019]. (in Ukrainian).

Pro zatverdzhennia planu dii na 2017-2019 roky poetapnoho stvorennia dodatkovykh mists u zakladakh osvity dlia ditei doshkilnoho viku [On approval of the action plan for 2017-2019 phased creation of additional places in educational institutions for preschool children]. Rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 6 hrudnia 2017 r. №871-r: za stanom na 23.01.2019 r. [Regulation of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated December 6, 2017 no. 871-r: as of January 23, 2019]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/871-2017-%D1%80 [Accessed 14 February 2019]. (in Ukrainian).

Rishennia Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy u spravi za konstytutsiinym podanniam 50 narodnykh deputativ Ukrainy pro ofitsiine tlumachennia polozhen chastyny tretoi statti 53 Konstytutsii Ukrainy «derzhava zabezpechuie dostupnist i bezoplatnist doshkilnoi, povnoi zahalnoi serednoi, profesiino-tekhnichnoi, vyshchoi osvity v derzhavnykh i kommunalnykh navchalnykh zakladakh» (sprava pro dostupnist i bezoplatnist osvity) [Decision of the Constitutional Court of Ukraine in the case on the constitutional submission of 50 people's deputies of Ukraine on the official interpretation of the provisions of part three of the Article 53 of the Constitution of Ukraine “the state ensures the availability and free of charge of pre-school, full secondary, vocational, higher education in state and municipal educational institutions” (the case of accessibility and free education)]. Rishennia Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy № 5-rp/2004 vid 4 bereznia 2004 po spravi № 1-4/2004 [Decision of the Constitutional Court of Ukraine no. 5-rp/2004 dated March 4, 2004 of the case no. 1-4/2004]. Ofitsiinyi visnyk Ukrainy [Official Bulletin of Ukraine], 2004, iss. 11, item 674, 72 p. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/v005p710-04 [Accessed 14 February 2019]. (in Ukrainian).

Stratehiia rozvytku mista Kyieva do 2025 roku (redactsiia 2011 roku) [Strategy of Kyiv development until 2025 (editorship of 2011)]. Departament ekonomiky ta investytsii vykonavchoho orhanu Kuivskoi miskoi rady (Kyivskoi miskoi derzhavnoi administratsii) [Department of Economics and Investment of the executive body of the Kyiv City Council (Kyiv City State Administration)]. Available at: https://dei.kyivcity.gov.ua/content/strategiya-rozvytku-mista-kyieva-do-2025.html [Accessed 14 February 2019]. (in Ukrainian).

Andrianova H.А. Pryntsypy arkhitekturno-planuvalnoi organizatsii obiektiv hromadskoho obsluhovuvannia v umovakh rekonstruktsii zhytlovykh kvartaliv: dys. …Kand. arkhitectury: spec. 18.00.02 [Principles of architectural and planning organization of objects of public service in conditions of reconstruction of residential quarters: D. Ph.thesis in architecture: spec. 18.00.02]. Оdesa, 2006, 206 p.

Bronevytskyi S., Prysiazhniuk V., Domin M., Tselovalnyk S., Kudelin A. and Nechaieva T. Heneralnyi plan m. Kyiva. Osnovni polozhennia [General plan of the Kyiv. The main regulations]. Kyiv: KMDA Publ., 2015, 134 p. (in Ukrainian).

Doshkilna osvita [Preschool education]. Ministerstvo osvity i nauky Ukrainy [Ministry of education and science of Ukraine]. Available at: https://mon.gov.ua/ua/tag/doshkilna-osvita [Accessed 14 February 2019]. (in Ukrainian).

Doshkilni navchalni zaklady [Preschool educational institutions]. Available at: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2005/osv_rik/osv_u/dz_u.html [Accessed 14 February 2019]. (in Ukrainian).

Kosareva А.V. Razvitiye sotsialnoi infrastruktury kak factor regionalnogo razvitiya [Development of social infrastructure as a factor of regional development]. Ekonomika i menedzhment innovatsionnykh tekhnologiy [Economics and management of innovative technologies], 2014, iss. 6. Available at: http://ekonomika.snauka.ru/2014/06/5126 [Accessed 14 February 2019]. (in Russian).

Kravchunovska T.S. Kompleksna rekonsruktsiia zhytlovoi zabudovy: organizatsiino-tekhnolohichni aspekty [Complex reconstruction of residential development: organizational and technological aspects]. Dnipropetrovsk: Nauka i osvita, 2010, 230 p. (in Ukrainian).

Naselennia [Population] Derzhstat Ukrainy [State Statistics Service of Ukraine]. Available at: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2007/ds/nas_rik/nas_u/nas_rik_u.html [Accessed 14 February 2019]. (in Ukrainian).

Khadzhalova Kh.М. Razvitiye sotsialnoy infrastruktury regiona v povyshenii kachestva zhizni [The development of social infrastructure in the region to improve the quality of life]. Trud i sotsialnyye otnosheniya [Labour and social relationships], 2011, iss. 2, pp. 105–112.

Yurchyshyn О.М. Obiekty dytiachoho doshkilnoho ta pozashkilnoho vykhovannia nadmaloi mistkosti v zhytlovomu seredovyshchi:avtoref. diss… kand. architektury: spets. 18.00.02 [Objects of preschool and alternative education of a super-large capacity in a living environment: extended abstract of D. Ph. thesis in architekture: spec. 18.00.02]. Lviv, 2009, 19 p.

Lambeck R. and Eschemuller J. Urban construction project management. N.Y., McGraw-Hill Publ., 2008. 480 p. Available at: https://www.amazon.com/Urban-Construction-Project-Management-McGraw-Hill/dp/0071544682 [Accessed 14 February 2019].

Sidney M.L. Project management in construction. N.Y., McGraw-Hill Publ., 2006, 402 p. Available at: https://www.amazon.com/Project-Management-Construction-Seventh-Sidney/dp/1259859703/ref=dp_ob_image_bk [Accessed 14 February 2019].

Sarka V., Zavadskas E.K., Ustinovicius L., Sarkiene E. and Ignatavicius C. System of project multicriteria decision synthesis in construction. Technological and Economic Development of Economy: Baltic Journal on Sustainability, 2008, vol. 14, no. 4, pp. 546–565.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


  1. Про дошкільну освіту : Закон України від 11 липня 2001 р. № 2628-III : за станом на 04.11.2018 р. / Верховна Рада України // Законодавство України. Офіційний веб-портал. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2628-14. – Перевірено: 14.02.2019.
  2. Про освіту : Закон України від 5 вересня 2017 р. № 2145-VIII : за станом на 19.01.2019 р. / Верховна Рада України // Законодавство України. Офіційний веб-портал. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#n1235. – Перевірено: 14.02.2019.
  3. Про Державну національну програму «Освіта» («Україна XXI століття») : Постанова Кабінету Міністрів України від 3 листопада 1993 р. № 896 : за станом на 29.05.1996 р. / Кабінет Міністрів України // Законодавство України. Офіційний веб-портал. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/896-93-%D0%BF. – Перевірено: 14.02.2019.
  4. Про затвердження Державної цільової соціальної програми розвитку дошкільної освіти на період до 2017 року : Постанова Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 р. № 629 / Кабінет Міністрів України. – [Втрата чинності від 20.03.2014 на підставі Постанови Кабінету Міністрів України № 71 від 05.03.2014] // Законодавство України. Офіційний веб-портал. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/629-2011-%D0%BF. – Перевірено: 14.02.2019.
  5. Про затвердження плану дій на 2017-2019 роки поетапного створення додаткових місць у закладах освіти для дітей дошкільного віку : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 6 грудня 2017 р. № 871-р : за станом на 23.01.2019 р. / Кабінет Міністрів України // Законодавство України. Офіційний веб-портал. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/871-2017-%D1%80. – Перевірено: 14.02.2019.
  6. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 50 народних депутатів України про офіційне тлумачення положень частини третьої статті 53 Конституції України "держава забезпечує доступність і безоплатність дошкільної, повної загальної середньої, професійно-технічної, вищої освіти в державних і комунальних навчальних закладах" (справа про доступність і безоплатність освіти) : Рішення Конституційного Суду України № 5-рп/2004 від 4 березня 2004 року по справі № 1-4/2004 // Офіційний вісник України. – 2004. – № 11. – Ст. 674. – С. 72. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/v005p710-04. – Перевірено: 14.02.2019.
  7. Стратегія розвитку міста Києва до 2025 року (редакція 2011 року) / Департамент економіки та інвестицій виконав. органу Київ. міської Ради (Київ. міської держадмін.) // Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської Ради (Київської міської державної адміністрації) – Режим доступу: https://dei.kyivcity.gov.ua/content/strategiya-rozvytku-mista-kyieva-do-2025.html. – Назва з екрану. – Перевірено: 14.02.2019.
  8. Андріанова Г. А. Принципи архітектурно-планувальної організації об’єктів громадського обслуговування в умовах реконструкції житлових кварталів : дис. … канд. архітектури : спец. 18.00.02 / Андріанова Ганна Анатоліївна. – Одеса, 2006. – 206 с.
  9. Генеральний план м. Києва. Основні положення / [Броневицький С., Присяжнюк В., Дьомін М., Целовальник С., Куделін А., Нечаєва Т.] ; Виконав. орган Київ. міської. ради (Київ. міс. держ. адмін.), Департамент містобудування та архітектури, Ін-т генер. плану м. Києва. – Київ : КМДА, 2015. – 134 с.

10. Дошкільна освіта // Міністерство освіти і науки України. – Режим доступу: https://mon.gov.ua/ua/tag/doshkilna-osvita. – Назва з екрану. – Перевірено: 14.02.2019.

11. Дошкільні навчальні заклади. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2005/osv_rik/osv_u/dz_u.html. – Назва з екрану. – Перевірено: 14.02.2019.

12. Косарева А. В. Развитие социальной инфраструктуры как фактор регионального развития / А. В. Косарева // Экономика и менеджмент инновационных технологий. – 2014. – № 6. – Режим доступа: http://ekonomika.snauka.ru/2014/06/5126. – Проверено: 14.02.2019.

13. Кравчуновська Т. С. Комплексна реконструкція житлової забудови : організаційно-технологічні аспекти : монографія / Т. С. Кравчуновська. – Дніпропетровськ : Наука і освіта, 2010. – 230 с.

14. Населення // Держстат України, 1998-2018. – Дата останньої модифікації: 25.07.2018. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2007/ds/nas_rik/nas_u/nas_rik_u.html. – Назва з екрану. – Перевірено: 14.02.2019.

15. Хаджалова Х. М. Развитие социальной инфраструктуры региона в повышении качества жизни / Х. М. Хаджалова // Труд и социальные отношения. – 2011. – № 2. – С. 105–112.

16. Юрчишин О. М. Об’єкти дитячого дошкільного та позашкільного виховання надмалої місткості в житловому середовищі : автореф. дис. … канд. архітектури : спец. 18.00.02 / Юрчишин Оксана Михайлівна ; Нац. ун-т «Львів. політехніка». – Львів, 2009. – 19 с.

17. Lambeck R. Urban construction project management / R. Lambeck, J. Eschemuller. – NewYork : McGraw-Hill, 2008. – 480 p – Режим доступу: https://www.amazon.com/Urban-Construction-Project-Management-McGraw-Hill/dp/0071544682. – Перевірено: 14.02.2019.

18. Sidney М. L. Project management in construction / Sidney М. L. – New York : McGraw-Hill, 2006. – 402 p. – Режим доступу: https://www.amazon.com/Project-Management-Construction-Seventh-Sidney/dp/1259859703/ref=dp_ob_image_bk. – Перевірено: 14.02.2019.

19. System of project multicriteria decision synthesis in construction / V. Sarka, E. K. Zavadskas, L. Ustinovicius, E. Sarkiene, C. Ignatavicius // Technological and Economic Development of Economy : Baltic Journal on Sustainability. – 2008. – Vol. 14. – № 4. – P. 546–565.Коментарі цієї статті

Дивитися всі коментарі