DOI: https://doi.org/10.30838/J.BPSACEA.2312.271118.54.366

Проблема створення безпечного та комфортного світлового середовища на робочому місці

O. V. Rabich, L. O. Chumak, I. V. Meshcheriakova

Анотація


Постановка проблеми. Збереження здоров’я працівників і створення передумови для підтримання високого рівня працездатності неможливе без безпечного та комфортного світлового середовища за оптимальних умов праці. Аналіз останніх досліджень і публікацій свідчить, що за відсутності в приміщенні природного освітлення протягом 90% часу зміни, а також заходів із компенсації ультрафіолетової недостатності умови праці є шкідливими 1-го та 2-го ступеня. Мета статті ‑ аналіз можливості та перспектив використання природного світла в нових сучасних проектах будівництва, а також під час реконструкції існуючих будівель та забудов. Висновок. Проаналізовано діючі нормативи світлового середовища, конструктивні рішення світлових отворів для потрапляння природного світла на робочі місця з урахуванням екокліматичних умов освітлення на прикладі м. Дніпро, проведено аналіз існуючих сучасних штучних та комбінованих систем освітлення, розглянуто вплив освітлення за рівнями, джерелами на стан здоров’я людини, її працездатність та безпеку.


Ключові слова


світлове середовище; умови праці; природне освітлення; штучне освітлення; енергоефективність світлових отворів

Повний текст:

PDF

Посилання


Verkhovna Rada Ukrainy. Pro okhoronu pratsi. Zakon Ukrainy vid 14 zhovtnia, 1992 № 2694-XII [Verkhovna Rada Ukrainy. On labour protection. The law dated on 14 October, 1992 № 2694-XII]. Available at: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2694-12 (in Ukrainian).

Kabinet Ministrov [The Cabinet of Ministers]. Pro zatverdzhennia Derzhavnykh sanitarnykh norm ta pravil: Hihiienichna klasyfikatsiia pratsi za pokaznykamy shkidlyvosti ta nebezpechnosti faktoriv vyrobnychoho seredovyshcha, vazhkosti ta napruzhenosti trudovoho protsesu [On approval State sanitary rules and regulations: Hygienic classification work on indicators of hazards and hazard environment factors, severity and intensity of the work process]. Nakaz Ministertva okhorony zdorovia Ukrainy vid 08.04.2014. [Decree of the Ministry of Health of Ukraine dated on 08.04.2014 №248]. Available at: https: //www.zakon.rada. gov.ua/laws/show/z0472-14 (in Ukrainе).

Ronky L.R. O ezhednevnoi izmenchivosty zrytelnykh funktsyonalnykh vozmozhnostei [Concerning of every day changeof dwellingfunctional possibilities]. Svetotekhnika [Light engineering]. Moskva, 2009, no. 6, pp. 21–27. (in Russian).

4. Berezutskyi V.V. T. S. Bondarenko T.V., Valenko G.G., Vaskovets L.A. and Berezutskyi V.V. Ed. Osnovy okhorony pratsi [The basis of labour protection]. Kharkiv: Fakt, 2007, 480 p. (in Ukrainian).

5. Pryrodne i shtuchne osvitlennia: DBN V.2.5-28:2018 [Natural and artificial lightning: the State Building Regulations V.2.5-28:2018]. Dated on 02.28.2018. Kyiv: Derzhbud Ukrainy, 2018, 132 p. Available at: https://dbn.co.ua/load/normativy/dbn/dbn_v_2_5.../1-1-0-1188 (in Ukrainian).

Igava N. and Nakamura N. Prostaya model svetovoy effektivnosti estestvennogo osveshcheniya [The simple pattern of light efficient of natural lightning]. Svetotekhnika [Light engineering]. 2002, no. 4, pp. 12–17. (in Russian).

Vynnyk T «Zelene» budivnytstvo: trend chy neobkhidnist? [Green building: is it trend or necessity?] Materialy Mizhnarodnoyi naukovo-praktychnoyi konferentsiyi «Formuvannia mekhanizmu zmitsnennya konkurentnykh pozytsiy natsionalnykh ekonomichnykh system u hlobalnomu, rehionalnomu ta lokalnomu vymirakh», 22-24 veresnia 2016 r. (Sotsialna vidpovidalʹnistʹ yak faktor zabezpechennya systemnosti rozvytku ekonomichnykh system). [Materials of the International Scientific and Practical Conference "Formation of a Mechanism for Strengthening the Competitive Position of National Economic Systems in Global, Regional and Local Dimensions", September 22-24, 2016 (Social responsibility as a factor for ensuring the systematic development of economic systems)]. Ternop. nats. tekhn. un-t im. Ivana Puliuia. Ternopil [Ternople nation. teckhn. univers. named after Ivan Piliuia]. 2016, pp. 202-204. Available at: http://elartu.tntu.edu.ua/.../ConfFMNES_2016_Vynnyk_T-Green_building_trend_or_202-204 (in Ukrainе).

Meshcheriakova I. V., Rabich O. V. and Chumak L. O. Vplyv svitlovoho seredovyshcha na zorovu pratsespromozhnist operatora [Stroitelstvo, materyalovedenye, mashynostroenye [Construction, material science, mechanical engeeniring]. Seryia: Kompiuternye systemy y ynformatsyonnye tekhnolohyy v obrazovanyy, nauke y upravlenyy [Series: Computer systems and information technology in education, science and management]. PDABA [PSACEA]. Dnepr, 2017, iss. 1, pp. 160–165. (in Ukrainian).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


  1. Про охорону праці : Закон України від 14 жовтня 1992 р. № 2694-XII : за станом на 20 січня 2018 р. / Верховна Рада України // Законодавство України. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2694-12. – Перевірено 04.05.2019.
  2. Про затвердження Державних санітарних норм та правил «Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу» : Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 08.04.2014 № 248 // Законодавство України. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0472-14. – Перевірено 04.05.2019.
  3. Ронки Л. Р. О суточной изменчивости зрительных функциональных возможностей / Л. Р. Ронки // Светотехника. – 2009. – № 6 – С. 21–27.
  4. Основи охорони праці : навч. посіб. / В. В. Березуцький, Т. С. Бондаренко, Г. Г. Валенко, Л. А. Васьковець ; за заг. ред. В. В. Березуцького. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Харків : Факт, 2007. – 480 с.
  5. Природне і штучне освітлення : ДБН В.2.5-28:2018. – [Чинні від 2019-02-28 ; на заміну ДБН В.2.5-28:2006]. – Вид. офіц. – Київ : Мінрегіон України, 2018. – 132 с. – Режим доступу: https://okna.ua/img_all/oknaua/dbn-V-2-5-28-2018-ed.pdf. – Перевірено 04.05.2019.
  6. Игава Н. Простая модель световой эффективности естественного освещения / Н. Игава, Н. Накамура // Светотехника. – 2002. – № 4. – С. 12–19.
  7. Винник Т. «Зелене» будівництво: тренд чи необхідність? / Т. Винник // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Формування механізму зміцнення конкурентних позицій національних економічних систем у глобальному, регіональному та локальному вимірах», 22-24 вересня 2016 р. / Терноп. нац. техн. ун-т ім. Івана Пулюя. ‑ Тернопіль, 2016. ‑ С. 202‑204. ‑ (Соціальна відповідальність як фактор забезпечення системності розвитку економічних систем). ‑ Режим доступу: http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/123456789/18119/2/ConfFMNES_2016_Vynnyk_T-Green_building_trend_or_202-204.pdf. – Перевірено 04.05.2019.
  8. Мещерякова І. В. Вплив світлового середовища на зорову працеспроможність оператора / І. В. Мещерякова, О. В. Рабіч, Л. О. Чумак // Строительство, материаловедение, машиностроение : сб. науч. тр. / Приднепр. гос. акад. стр-ва и архитектуры. – Днепр, 2017. – Вып. 101 : Серия : Компьютерные системы и информационные технологии в образовании, науке и управлении. – С. 160–164.


Коментарі цієї статті

Дивитися всі коментарі