DOI: https://doi.org/10.30838/J.BPSACEA.2312.271118.118.374

Мовна підготовка фахівців будівельної галузі

Y. N. Roshchina

Анотація


Постановка проблеми. Одним із важливих чинників становлення української державності є застосовування державної мови в усіх сферах. З огляду на це перед вищою школою постає питання вдосконалення мовних знань  та мовленнєвих навичок студентів. Адже мовні компетенції є запорукою успіху майбутніх фахівців як у професійному, так  і в соціальному середовищі. Аналіз публікацій. Питання мовної підготовки досліджували Волощак М., Кульбабська Ю. В., Мацько Л., Ярмоленко С., Пентилюк М., проте, на нашу думку, більш детального дослідження потребує саме практичний аспект лексичних, морфологічних та синтаксичних складових у професійній діяльності студентів-будівельників. Мета статті. Дослідити особливості викладання української мови професійного спрямування для студентів будівельних професій. Висновки. Отже, можна з впевненістю твердити, що основою мовної підготовки фахівців будівельної галузі є лексика, адже комунікативна компетенція залежить передусім від правильного використання певних усталених виразів. Уміння правильно  вибирати форми родового відмінка однини іменників чоловічого роду другої відміни, дотримуватися норм уживання конструкцій із прийменниками  в професійному мовленні студентів-будівельників свідчить про якісний рівень їхньої підготовки.

Ключові слова


мовна підготовка; лексика; будівельні терміни

Повний текст:

PDF

Посилання


Koten’ova Z.I. Architectura budivel i sporud [Architectures building and construction]. Kharkov: KhNAMG, 2007, 170 p. (in Ukrainian).

Voloshchak Mariia Nepravilno – pravilno [Wrong and right]. Kyiv: Osvita, 2000, 128 p. (in Ukrainian).

Jermolenko S.J. Ed., Bybyk S.B. and Sologub N.M. Dovidnyk z kultury movy [Reference book on cultural language]. Kyiv: Vyshcha shk., 2005, 399 p. (in Ukrainian).

Kulbabska Y. V. Problemy vykladannia kursu “ukrainska mova profesiynogo spriamuvannia u VNZ Ukrainy [Problems of teaching the course «Ukrainian language of professional orientation» in higher educational institution]. Available at: http://ekmair.ukma.edu.ua . (in Ukrainian).

Rakhmanova I.V. Ed. Osnovnye napravlenyya v metodyke prepodavanyya ynostrannykh yazykov v XIX-XX vv. [The main directions in methods of foreign language teaching]. Moskva: Pedahohyka, 1972, 318 p. (in Ukrainian).

Cherednyk N. H. and Roshchina Yu.M. Ukrainska mova profesiynoho spilkuvannia [Ukrainian Language of professional speaking]. Nats. akad. derzh. upr. pry Prezydentovi Ukrayiny, Dnipropetr. rehion. in-t derzh. Upr [Nat. acad. of state administer.by President of Ukraine, Dnipr. region inst. of admin. publ.]. Dnipropetrovsk: DRIDU NADU, 2014, 324 p. (in Ukrainian).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


  1. Котеньова З. І. Архітектура будівель і споруд : навч. пос. для студ. будів. спец. / З. І. Котеньова. – Харків : ХНАМГ, 2007. – 170 с.
  2. Волощак Марія. Неправильно - правильно : довід. з укр. слововживання : за матеріалами засобів масової інформації / Марія Волощак. – Київ : Просвіта, 2000. – 128 с.
  3. Довідник з культури мови : [посібник] / С. Я. Єрмоленко, С. П. Бибик, Н. М. Сологуб [та ін.] ; за ред. С. Я. Єрмоленко. – Київ : Вища шк., 2005. – 399 с.
  4. Кульбабська Ю. В. Проблеми викладання курсу "Українська мова професійного спрямування" у ВНЗ України / Ю. В. Кульбабська // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія". Сер. Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота. – 2005. – Т. 47. – С. 36–38.
  5. Основные направления в методике преподавания иностранных языков в XIX-XX вв. / под ред. И. В. Рахманова. – Москва : Педагогика, 1972. – 318 с.
  6. Чередник Н. Г. Українська мова професiйного спiлкування : [навч. посіб.] / Н. Г. Чередник, Ю. М. Рощина ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Дніпропетр. регіон. ін-т держ. упр. – Дніпропетровськ : ДРIДУ НАДУ, 2014. – 324 с.


Коментарі цієї статті

Дивитися всі коментарі