DOI: https://doi.org/10.30838/J.BPSACEA.2312.261218.10.442

Обгрунтування розрахункового опору R під нижнім кінцем забивної (задавлюваної) палі і палі оболонки у глинистих грунтах

V. I. Bolshakov, A. N. Motornui, N. A. Motornui

Анотація


Розглядаються питання зміни фізико-механічних характеристик грунту, що підстилає ущільнене ядро шару грунту під час заглиблення паль палезабивним агрегатом у глинистих грунтах. Дається обгрунтування зміни питомого зчеплення глинистого грунту С з урахуванням зміни електромолекулярних сил у масиві грунту підстильного шару при передачі зусиль ущільненим ядром на шар грунту, що підстеляє ущільнене ядро.

Після кожного удару молота по голові палі формується «відмова» палі «а», яка приймається нами головним показником, в якому враховується маса палі і маса ударної частини молота (їх співвідношення) з урахуванням, що маса ударної частини молота повинна бути не меншою за масу палі.

Розглядаються питання використання тієї ж аналогічної компресійної залежності для визначення зміни кута внутрішнього тертя φ підстильного шару грунту під ущільненим ядром φ = f («а», IL). За попередньо заданими значеннями «відмови» «а», показника текучості IL приватне значення питомого зчеплення С і кута внутрішнього тертя φ шару грунту який підстеляє ущільнене ядро. Результати розрахунків наведені в таблиці № 1 (для зміни питомого зчеплення С і № 2 для зміни показника кута внутрішнього тертя φ. Для конкретного значення міцнісних показників С і φ грунту підстильного шару грунту необхідно проінтерполювати табличні дані за відповідними конкретними показниками значень величини «відмови» палі «а» і показника текучості IL, які заміряються і визначаються в період пруження паль палезабивним агрегатом. За визначеними приватним значенням, проінтерпольованим міцнісним показником підстильного шару грунту С і φ, і глибини розташування підошви ущільненого ядра d визначають розрахунковий опір грунту R, що підстелає ущільнене ядро шару грунту, використовуючи рішення проф. М. П. Пузиревського або методику, прийняту ДБН В.2.1-10-2009 для того самого рішення.

Маючи площу ущільненого ядра (горизонтальна проекція) А і розрахунковий опір грунту R підстильного шару, визначають (розраховують) несну здатність палі Fd або пальового фундаменту за формулою  з урахуванням коефіцієнтів умови роботи залежно від експлуатаційних умов.


Ключові слова


ущільнене ядро; підстиаючий шар; несуча здатність; розрахунковий опір; «відмова» палі; голова палі; показник текучості; релаксація; коефіцієнт релаксації

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Pile foundations. Design standards: SNiP II-B.5-67 * / Gosstroy of the USSR. - [Action completed 01/01/1979]. - Moscow, 1968. - 31 p.

Pile foundations. Design standards: SNiP II-17-77 / Gosstroy of the USSR. - [Action completed 01/01/1987]. - Moscow, 1978. - 48 p.

Pile foundations: SNiP 2.02.03-85 / Gosstroy of the USSR. - [Instead of SNiP II-17-77; enter 1987-01-01]. - Moscow: TsITP Gosstroy USSR, 1986. - 48 p.

Ob'kti budіvnitstva and industrial production budivnogo priznachennya. Establish the foundations of budinki і sporud. Bottom up the foundations of the Sporud. The main provisions of the project: DBN V.2.1-10-2009. - [Enter For the first time on the territory of Ukraine SNiP 2.02.01-83; Chin vid 2009-07-01]. - Kyiv: Ministry of Regions of Ukraine, 2009. - 107 p.

Bronin VN Theory of soil creep. Summary of lectures for students of the faculty of advanced training of teachers / VN Bronin; Leningrad Order of Labor. Red Banner-no engineering.-Builds. in-t; Ministry of Higher. and secondary specials. Education RSFSR. - Leningrad, 1978. - 52 p.

Pile foundations / N. M. Glotov, A. A. Luga, K. S. Silin, K. S. Zavriev. - Moscow: Trans-port, 1975. - 432 p.

Dobrovolsky KI. Materials for the calculation of bases and foundations. Calculation of pile foundations. 1. Analytical-static method for determining the resistance of piles / K. I. Dobrovolsky. - Tiflis: Tipo-litgr. Board g. d. TSFSR, 1929. - 153 p. : fig.

Kirillov V.S. Foundations and foundations / V.S. Kirillov. - Ed. 2nd, Pererab. and add. - Moscow: Transport, 1980. - 392 p.

Kosterin, E. V. The Foundations and Foundations / В.. V. Kosterin. - Ed. 2nd, Pererab. and add. - Moscow: Higher. School, 1978. - 375 p.

Kurdyumov V. I. Short course of foundations and foundations / V. I. Kurdyumov. - Ed. 3rd - St. Petersburg: Yu.N. Erlich Printing House, 1902. - 297 p.

Makovsky L.V. Urban Underground Transport Buildings: studies. for universities / L.V. Makovsky. - Moscow: stroiizdat, 1979. - 472 p.

Maslov NN. Ground mechanics in construction practice (landslides and control): studies. assists for universities / N. N. Maslov. - Moscow: stroiizdat, 1977. - 320 p.

Motorny A.N. The stress-strain state of a homogeneous array of soil from a load transmitted through a limited in plan area applied inside an elastic homogeneous array of soil / A.N. Motornyy, V.I. Bolshakov, N.A. Motorny // News of Pridnіprovs-koi of the state academy of buddies and architects. - 2017. - № 3. - P. 22–30.

Motorny A.N. The stress-deformed state of the foundation of pile foundations on loess subsiding soils when soaking the subsidence stratum from bottom to top (flooding of the territory) / A.N. Motornyy, N. А. that architecture: st. sciences. Ave. - Dnipropetrovsk, 2014. No. 2. - P. 20–29.

Modern problems of pile foundation construction in the USSR // Collection of mes. report All-Union Workshop Meeting / All-Union Scientific Research Institute of Grounds and Underground. structures to them. N.M. Gersevanova; Nat com on soil mechanics and foundation engineering; by ed. A. A. Bartholomew. - Perm: Perm. poly-tech. Inst, 1988. - 149 p.

Motorny A.N. Modern views of the carrying capacity of driven piles (based on the results of diving and work, piles in the ground) / A.N. zb sciences. pr. - Dnipropetrovsk, 2014. - № 8. - p. 32–42.

Tsytovich N. A. Mechanics of soil: a short course / N. A. Tsytovich. - 4th ed., Again pererab. and add. - Moscow: Gosstroyizdat, 1963. - 636 p.

Experience of erection of structures using the “wall in soil” method / A. L. Filakhtov, G. K. Lubenets, N. V. Pisanko, M. G. Yankulin. - Kiev: Budivelnik, 1981. - 234 p.

Korn GK Handbook of mathematics for scientists and engineers. Definitions, theorems. formulas / G. K. Korn, T. K. Korn; per. from the 2nd Amer. reclaiming ed. I. G. Aramanovich [et al.]; under total ed. I. G. Aramanovich. - Moscow: Science, 1973. - 831 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


 

  1. Свайные фундаменты. Нормы проектирования : СНиП ІІ-Б.5-67* / Госстрой СССР. – [Действие завершено 01.01.1979]. – Москва, 1968. – 31 с.
  2. Свайные фундаменты. Нормы проектирования : СНиП ІІ-17-77 / Госстрой СССР. – [Действие завершено 01.01.1987]. – Москва, 1978. – 48 с.
  3. Свайные фундаменты : СНиП 2.02.03-85 / Госстрой СССР. – [Взамен СНиП II-17-77 ; введ. 1987-01-01]. – Москва : ЦИТП Госстроя СССР, 1986. – 48 с.
  4. Об'єкти будівництва та промислова продукція будівельного призначення. Основи та фундаменти будинків і споруд. Основи та фундаменти споруд. Основні положення проектування : ДБН В.2.1-10-2009. – [Введ. вперше зі скасуванням на території України СНиП 2.02.01-83 ; чинні від 2009-07-01]. – Київ : Мінрегіонбуд України, 2009. – 107 с.
  5. Бронин В. Н. Теория ползучести грунтов. Конспект лекций для слушателей факультета повышения квалификации преподавателей / В. Н. Бронин ; Ленинградский ордена Труд. Красного знамени инж.-строит. ин-т ; Мин-во Высш. и среднего спец. образования РСФСР. – Ленинград, 1978. – 52 с.
  6. Свайные фундаменты / Н. М. Глотов, А. А. Луга, К. С. Силин, К. С. Завриев. – Москва : Транспорт, 1975. – 432 с.
  7. Добровольский К. И. Материалы для расчета оснований и фундаментов. Расчет свайных оснований Вып. 1. Аналитически-статический метод определения сопротивления свай / К. И. Добровольский. – Тифлис : Типо-литогр. Правления ж. д. ЗСФСР, 1929. – 153 с. : рис., табл.
  8. Кириллов В. С. Основания и фундаменты / В. С. Кириллов. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Москва : Транспорт, 1980. – 392 с.
  9. Костерин Э. В. Основания и фундаменты / Э. В. Костерин. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Москва : Высш. школа, 1978. – 375 с.

10. Курдюмов В. И. Краткий курс оснований и фундаментов / В. И. Курдюмов. – Изд. 3-е. – Санкт-Петербург : Типография Ю. Н. Эрлих, 1902. – 297 с.

11. Маковский Л. В. Городские подземные транспортные сооружения : учеб. для вузов / Л. В. Маковский. – Москва : Стройиздат, 1979. – 472 с.

12. Маслов Н. Н. Механика грунтов в практике строительства (оползни и борьба с ними) : учеб. пособие для вузов / Н. Н. Маслов. – Москва : Стройиздат, 1977. – 320 с.

13. Моторный А. н. Напряженно-деформированное состояние однородного массива грунта от нагрузки, передаваемой через ограниченную в плане площадь, приложенную внутри упругого однородного массива грунта / А. н. Моторный, В. И. Большаков, Н. А. Моторный // Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. – 2017. – № 3. – С. 22–30.

14. Моторный А. н. Напряженно-деформированное состояние основания свайных фундаментов на лессовых просадочных грунтах при замачивании просадочной толщи снизу-вверх (подтопление территории) / А. н. Моторный, Н. А. Моторный // Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури : зб. наук. пр. – Дніпропетровськ, 2014. – № 2. – С. 20–29.

15. Современные проблемы свайного фундаментостроения в СССР // Сборник тез. докл. Всесоюзного совещания-семинара / ВНИИ оснований и подзем. сооружений им. Н. М. Герсеванова ; Нац. ком. по механике грунтов и фундаментостроению ; под ред. А. А. Бартоломея. – Пермь : Перм. политехн. ин-т, 1988. – 149 с.

16. Моторный А. н. Современные представления несущей способности забивных свай (по результатам погружения и работы, свай в грунте) / А. н. Моторный, Н. А. Моторный // Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури : зб. наук. пр. – Дніпропетровськ, 2014. – № 8. – С. 32–42.

17. Цытович Н. А. Механика грунтов : краткий курс / Н. А. Цытович. – 4-е изд., вновь перераб. и доп. – Москва : Госстройиздат, 1963. – 636 с.

18. Опыт возведения сооружений методом «стена в грунте» / А. Л. Филахтов, Г. К. Лубенец, Н. В. Писанко, М. Г. Янкулин. – Киев : Будівельник, 1981. – 234 с.

19. Корн Г. К. Справочник по математике для научных работников и инженеров. Определения, теоремы. формулы / Г. К. Корн, Т. К. Корн ; пер. со 2-го амер. перераб. изд. И. Г. Арамановича [и др.] ; под общ. ред. И. Г. Арамановича. – Москва : Наука, 1973. – 831 с.Коментарі цієї статті

Дивитися всі коментарі