DOI: https://doi.org/10.30838/J.BPSACEA.2312.221019.76.525

Філософське обґрунтування системності теорії і практики оборотних зображень

D. I. Tkach

Анотація


Постановка проблеми. Стаття присвячена філософському обґрунтуванню системності теорії оборотних зображень з метою актуалізації важливості геометрографічної підготовки студентів як одного з найважливіших чинників професійного формування їх конструктивно-композиційного мислення у вищих навчальних закладах техніки, будівництва та архітектури. Необхідність такого обґрунтування зумовлена кризовим станом довузівської теоретичної підготовки випускників середніх шкіл з геометрії Евкліда, знання якої формує в учнів раціональний характер мислення, що зумовлює їх до здатність формувати у своїй свідомості уявні образи як реальних, так і уявних об'єктів, і їх практичної неспроможність грамотного створення зображень цих образів як графічних моделей зображуваних об'єктів. Головна причина, яка викликала кризовий стан цієї освітньої галузі, криється необов'язковості викладання в середній школі креслення, яке в поєднанні з елементарною геометрією сприяє розвитку конструктивно-композиційного характеру мислення, а також отримання ними вміння однозначного графічного кодування інформації про позиційні та метричні властивості зображеного об'єкта. Нестача цих знань і умінь у випускників середніх шкіл, які стають студентами інженерних і, зокрема, архітектурних факультетів технічних вузів України, створює досить складні педагогічніпроблеми для викладачів геометрографічних кафедр щодо поступового перетворення їх вихідного дилетантського мислення на початок професійного проектного. Ці проблеми пропонується вирішувати впровадженням у свідомість студентів відповідного розуміння зображуваного об'єкта і його оборотного зображення як складних систем взаємопов'язаних і тому взаємодіючих елементів. Мета статті. На основі філософського обґрунтування необхідності впровадження у зміст геометрографічної освіти майбутніх інженерів і архітекторів системної парадигми запропонувати, на відміну від офіційного курсу нарисної геометрії як розділу прикладної, принципово новий курс системної нарисної геометрії як фундаментальної синтетичної науки про конструктивні методи побудови оборотних зображень різних видів проекцій, їх синтетичних досліджень, аксіоматичних описів і раціональних графічних технологій їх взаємних перетворень для практичного застосування в різних галузях науки, техніки і мистецтва.

Ключові слова


філософія; геометрія; графіка; система; оборотні зображення; освіта

Повний текст:

PDF

Посилання


Kumbs F.H. Kryzysna osvita v suchasnomu myri (systemnyy analiz) [The Crisis of Education in the Modern World (System Analysis)]. Moscow, 1970, 14 p. (in Russian).

Kurinskiy V.A. Avtodydaktyka [Avtodydaktyka]. Moscow : Autodidact, 1994, 267 p. (in Russian).

3. Kagan V.F. Osnovy heometriy, [Geometry Foundations]. Part II. Moscow : GITTL, 1956, 348 p. (in Russian).

4. Monge G. Nachertatelna heometriya[Outline Geometry]. Moscow : USSR Academy of Sciences, 1947, 349 p.

(in Russian).

5. Smirnov S.N. Elementy filosofskoho ponimaniya ponyattya «systema» yak stupeni rozvyvaty piznannya ta suspilnu lyudynu [Elements of philosophical understanding of the concept of "system" as a stage development of knowledge and social practice]. System analysisandscientific knowledge. Moscow : Nauka, 1987, pp. 26−30 (in Russian).

6. Tkach D.I. Systemna narysna heometryya. Knyha pervaya. Heometriya kartynnoho prostory ortohonalnykh proektsiy [System Outline Geometry. The book is the first. Picture geometry orthogonal projectio spaces]. Dnipropetrovsk, PSACEA, 2011, 354 p. (in Ukrainian).

7. Tkach D.I.,. Russkevich N.L., Nirinberg P.R. and Tkach M.N. Arkhitekturne cherchennye [Architectural drawing]. Kyiv : Budivelnyk, 1991, 272 p. (in Russian).

8. Tkach D.I. Filosofiya suchasnoho heometro-hrafichnoho prosvitnytstva. [Philosophy of modern geometric-graphic education]. Problems of modern pedagogical education. Kyiv : Pedagogichna Pressa, 2003, pp. 282–288.

(in Russian).

9. Tkach D.I. Tsystemna paradyhma heometryy oborotnyh zobrazhen yak zasib preodolenyya kryzysa studentskoyi heometrohrafichnoyi hramotnosti [System paradigm of geometry of reversible images as a means overcoming the crisis of student geometrographic literacy] Education and Science in Ukraine : materials of the All-Ukrainian scientific conference [Education and Science in Ukraine : materials of the all-Ukrainian sciences conference]. Dnipropetrovsk, 2014, part 1, pp.107–110. (in Ukrainian).

10. Dmitry I. TkachOsnovni pryntsypysystemnoyi narusnoy heometriyi yak fundamentalnoyi nauky [Basic Principles of Systemic Descriptive Geometry as a Fundamental Science]. Eastern European Scientific Journal.No. 1. Dusseldorf : Auris Verlag, 2014, pp. 94–100.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Кумбс Ф. Г. Кризис образования в современном мире (системный анализ) / Ф. Г. Кумбс. – Москва, 1970. –
14 с. 

2. Куринский В. А. Автодидактика / В. А. Куринский. – Москва : Автодидакт, 1994. – 267 с. 

3. Каган В. Ф. Основания геометрии. Ча. II / В. Ф. Каган. – Москва : ГИТТЛ, 1956. – 348 с. 

4. Монж Г. Начертательная геометрия / Г. Монж. – Москва : изд. АН СССР, 1947. – 349 с. 

5. Смирнов С. Н. Элементы философского понимания понятия «система» как ступени развития познания и общественной практики. Системный анализ и научное знание : монография / [С. Н. Смирнов]. – Москва : Наука, 1987. – 195 с.

6. Ткач Д. И. Системная начертательная геометрия. Кн. 1. Геометрия картинного пространства ортогональных проекций : монография / [Д. И. Ткач]. – Днепропетровск : ПГАСА, 2011. – 354 с.

7. Ткач Д. И. Архитектурное черчение / Д. И. Ткач, Н. Л. Русскевич, П. Р. Ниринберг, М. Н. Ткач. – Киев : Будівельник, 1991. – 272 с.

8. Ткач Д. И. Философия современного геометро-графического просвещения / Д. И. Ткач // Проблеми сучасної педагогічної освіти. – Киев : Педагогічна преса, 2003. – С. 282–288. 

9. Ткач Д. И. Cистемная парадигма геометрии обратимых изображений как средство преодоления кризиса студенческой геометрографической грамотности / Д. И. Ткач // Освіта і наука в Україні : матер. Всеукр. наук. конф. – Ч. 1. – Днепропетровск, 2014. – С. 107–110.

10. Tkach D. I.Basic Principals of Systemic Descriptive Geometry as a Fundamental Science / D. I. Tkach // Eastern European Scientific Journal. – № 1. – Dusseldorf : Auris Verlag, 2014. – Рp. 94–100.Коментарі цієї статті

Дивитися всі коментарі