DOI: https://doi.org/10.30838/J.BPSACEA.2312.260220.10.605

Розвиток теоретичних основ та практичного оцінювання результатів управління зацікавленими сторонами у проектах

A. I. Bilokon, S. O. Malanchii, T. V. Kotsiuba

Анотація


Розв’язується важлива науково-прикладна задача розвитку та практичного оцінювання процесів управління зацікавленими сторонами (ЗС) у проектах, що має велике значення для забезпечення вчасного виконання плану проекту і досягнення результатів, які б задовольняли всі зацікавлені сторони. Виконано аналіз викладених у публікаціях і дослідженнях підходів щодо визначення і контролю важливих діючих осіб в оточенні проекту і наведено всю послідовність дій у вигляді зв'язаних операцій на всіх фазах і етапах управління проектом, що дозволяє проект-менеджерам бачити увесь процес у цілому, контролювати весь ланцюжок результатів і наслідків. Розглянуто, узагальнено і структуровано наявні практичні підходи до визначення й управління зацікавленими сторонами в проектах та структуровано методи, інструменти, дії відносно: фази проекту або групи процесів; етапів управління зацікавленими сторонами; змістовних частин етапів. Це дозволяє подати всю сукупність знань у вигляді системи, звести весь комплекс (набір) методологічних прийомів і засобів управління ЗС, проаналізувати й винайти можливість їх удосконалення. Проаналізовано увесь процес послідовних дій і завдань визначення й аналізу зацікавлених осіб в оточенні проекту, визначено можливості підвищення ефективності управління діючими особами (силами) як в структурному плані, так і відносно розвитку самого процесу. Запропоновано для вибору оптимальної структури, яка б контролювала процеси взаємовідносин, скористатися методом аналізу ієрархій – уявлення проблеми у вигляді ієрархії. Структура представляється можливими альтернативами, які утворюють четвертий (нижчий) рівень ієрархії. Критерії (вимоги до комунікацій, легітимність, оперативність, багатовекторність) утворюють другий рівень ієрархії. У свою чергу, важливість критеріїв залежить від значущості підкритеріїв, які утворюють третій рівень ієрархії. В плані розвитку процесу, базуючись на топології Мітчелла, розробити алгоритм аналізу значимості зацікавлених сторін з урахуванням динаміки зміни, упродовж часу реалізації проекту, складу груп, сили прояву інтересів і ступеня впливу ЗС на проект. Це дозволяє розробити адекватний план управління ЗС і вибудовувати зручний план комунікацій і значно скоротити час на взаємодії, узгодження і вирішення проблем. Показано характер запропонованих змін (удосконалень) процесу управління зацікавленими сторонами, розкрито їх сутність і показано нові можливості та надано практичну оцінку успішності управління ЗС у проектах. Мета дослідження – розвиток та практичне оцінювання управління оточенням проекту з метою кращого задоволення інтересів усіх діючих осіб. Об'єкт дослідження: процеси управління зацікавленими особами в оточенні проекту. Предмет дослідження: методи і засоби управління оточенням проекту.


Ключові слова


середовище проекту; особи, зацікавлені у проекті; чинники, що визначають успіх проекту; оцінка досягнення цілей проекту; можливості досягнення цілей кожної із зацікавлених сторін

Повний текст:

PDF

Посилання


Silvasti Yu. Upravlenie zainteresovanymi storonami [Management of interested parties]. Mir upravleniya proektami. Osnovy, metody, organizatsiya, primenenie [World of project management. Basics, methods organization and application]. Eds. Reschke J. and Schell H. Moscow : Alans, 1993, pp. 188–192 (in Russian).

Jouker R. Upravlenie mezhdunarodnym okruzheniem proekta [International project management environment]. Project Leadership Seminar: Confidential materials. Strategic Management Group. Philadelphia, 1994, 15 p. (in Russian).

Grashina M.A. and Dunkan V.R. Osnovy upravleniya proektami [Basics of project management]. Saint-Petersburg : Piter, 2006, 208 p. (in Russian).

Bіlokon' A.І., Malanchіj S.O., Kocyuba T.V. andAlkubalajt T.A. Analіz zovnіshnіh і vnutrіshnіh sil v otochennі proektu. [Analysis of external and internal forces in the project environment]. Vіsnik Pridnіprovs'koї derzhavnoї akademії budіvnictva ta arhіtekturi [Bulletin of Prydniprovska State Academy of Civil Engineering and Archicture]. 2018, no. 3 (241–242), pp. 15–28 (in Ukrainian).

ISO 21 500:2012. Guidance on Project Management. ISO – 2012. 36 p.

Belokon' A.I., Malanchij S.A., Antonenko S.V. and Kocyuba T.V. Analiz znachimosti zainteresovannyih storon proekta [Analysis of the significance of project stakeholders]. Vіsnik Pridnіprovs'koї derzhavnoї akademії budіvnictva ta arhіtekturi [Bulletin of Prydniprovska State Academy of Civil Engineering and Archicture]. 2018, no. 2 (239–240), pp. 81–94 (in Russian).

Bіlokon' A.І., Malanchіj S.O. andAlkubalajt T.A. Teoreticheskie aspekty opredeleniya i vzaimodejstviya zainteresovannyh grupp lic v proektah[Theoretical aspects of the definition and interaction of stakeholder groups in projects]. Vіsnik Pridnіprovs'koї derzhavnoї akademії budіvnictva ta arhіtekturi [Bulletin of Prydniprovska State Academy of Civil Engineering and Archicture]. 2016, no. 1 (214), pp. 72–78 (in Russian).

Mitchell R.K., Agle B.R. and Wood D.J. Toward a Theory of Stakeholder Identification and Salience : Defining the Principle of Who and What Really Counts. Academy of Management Review. 1997, vol. 22, no. 4, pp. 853–888.

Saati T. Prinyatie resheniy. Metod analiza ierarhiy system [Making decisions. Hierarchy Analysis Method]. Trans. from English R.G. Vachnadze. Moscow : Radio i svyaz’, 1993, 278 p. (in Russian).

Belokon' A.I., Malanchij S.A. and Bahri Nadhem. Upravlenie okrugeniem v proektah obucheniya inostrannih studentov [Management of environment in the projects of foreign students’ training]. Visnyk Natsionalnoho tekhnichnogo universytetu «KhPI». Seriia : Stratehichne upravlinnia, upravlinnia portfeliamy, programamy ta proektamy [Bulletin of the National Technical University «KhPI». Series : Strategic management, portfolio managemet, programs and projects]. 2017, no. 2 (1224), pp. 79–83 (in Russian).

Belokon' A.I., Malanchij S.A., Antonenko S.V. and Kocyuba T.V. Upravlenie zainteresovannymi storonami v okrugenii proekta [Manage interested parties in project environment]. Vіsnik Pridnіprovs'koї derzhavnoї akademії budіvnictva ta arhіtekturi [Bulletin of Prydniprovska State Academy of Civil Engineering and Archicture]. 2016, no. 4 (217), pp. 79–83 (in Russian).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Силвасти Ю. Управление заинтересованными сторонами. Мир управления проектами. Основы, методы, организация, применение : пер. с англ. / под ред. Х. Решке, Х. Шелле. Москва : Аланс, 1993. С. 188–192.

2. Йоукер Р. Управление международным окружением проекта. Project Leadership Seminar : сonfidential materials. Strategic Management Group. Philadelphia, 1994. 15 p.

3. Грашина М. А., Дункан В. Р. Основы управления проектами : учеб. пособ. Санкт-Петербург : Питер. 2006. 208 с.

4. Білоконь А. І., Маланчій С. О., Коцюба Т. В., Алкубалайт Т. А. Аналіз зовнішніх і внутрішніх сил в оточенні проекту. Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. 2018. № 3 (241–242). С. 15–28.

5. ISO 21 500:2012. Guidance on Project Management.  ISO-2012. 36 р.

6. Белоконь А. И., Маланчий С. А., Антоненко С. В., Коцюба Т. В. Анализ значимости заинтересованных сторон проекта. Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. 2018. № 2 (239–240). С. 81–94.

7. Белоконь А. И., Маланчий С. А., Алкубалайт Т. А. Теоретические аспекты определения и взаимодействия заинтересованных групп лиц в проектах. Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. 2016. № 1 (214). С. 72–78.

8. Mitchell R. K., Agle B. R., Wood D. J. Toward a Theory of Stakeholder Identification and Salience : Defining the Principle of Who and What Really Counts. Academy of Management Review. 1997. Vol. 22, № 4. Рp. 853–888.

9. Саати Т. Принятие решений. Метод анализа иерархий : пер. с англ. Р. Г. Вачнадзе. Москва : Радио и связь, 1993. 278 с.

10. Белоконь А. И., Маланчий С. А., Бахри Надхем. Управление окружением в проектах обучения иностранных студентов. Вісник Національного технічного університету XПI. Серія :Стратегічне управління, управління портфелями, програмами та проектами. 2017. № 2 (1224). С. 79–83.

11. Белоконь А. И., Маланчий С. А., Антоненко С. В., Коцюба Т. В. Управление заинтересованными сторонами в окружении проекта. Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. 2016. № 4 (217). С. 64–72.Коментарі цієї статті

Дивитися всі коментарі