DOI: https://doi.org/10.30838/J.BPSACEA.2312.260220.90.614

Викладання «інтелектуальної власності» в закладах вищої освіти будівельного профілю як важливий чинник формування нової технічної еліти України

R. B. Papirnyk, P. H. Yevsieieva, V. A. Babenko

Анотація


Постановка проблеми.Роль інтелектуальної власності у сучасному інформаційному суспільстві стратегічно важлива для формування інтелектуальної еліти країни з чітким розумінням права інтелектуальної власності як основної рушійної сили світової економіки. Інтелектуальна власність набуває все більшого значення для економічного розвитку країни і світу в цілому. Тому надзвичайно нагальною стає проблема створення ефективної системи обізнаності та освіченості населення у сфері інтелектуальної власності, яка б сприяла соціально-економічному розвитку країни.В сучасній системі вищої освіти, коли відбувається інтенсивне переосмислення освітнього процесу, модернізація освіти, надання знань з інтелектуальної власності студентам технічних спеціальностей та безпосередньо набуття ними компетентностей з інтелектуальної власності сприятиме підготовці висококваліфікованих та компетентних, затребуваних на ринку праці фахівців. Мета статі – аналіз проблеми необхідності викладання дисципліни «Інтелектуальна власність» у ЗВО будівельного профілю, дослідження її впливу на сучасних фахівців-будівельників, фахівців-архітекторів, фахівців-механіків для формування їх умінь та компетентностей, необхідних для молодої технічної еліти країни. Висновки.Одне з головних завдань, які постали сьогодні перед кожним ЗВО, – це створення сприятливих умов для професійного та творчого зростання студентської молоді, задля набуття та формування необхідних знань та вмінь. Викладання інтелектуальної власності у ЗВО будівельного профілю має надзвичайно велике значення для формування нової технічної еліти в умовах нового інформаційного суспільства, яка має бути носієм інноваційної свідомості та визначати результати своєї творчої праці, свою інтелектуальну власність, форми охорони та захисту об’єктів права інтелектуальної власності. 


Ключові слова


інтелектуальна власність; інтелектуальна діяльність; будівельна галузь; технічна еліта; освітні технології; викладання ІВ

Повний текст:

PDF

Посилання


Babenko V.A. and Limar A.P. Іntelektual'na vlasnіst' : navch. posіb [Intellectual property : tutorial]. Dnipropetrovsk : DRIDU NADU, 2011, 153 p. (in Ukrainian).

Babenko V.A. and Omelyan-Skirt N.G. Osnovi іntelektual'noї vlasnostі : navch. posіb. [Fundamentals of Intellectual Property]. Dnipropetrovsk : PSACEA, 2011, 140 p. (in Ukrainian).

Babenko V.A. Udoskonalennya form і metodіv vprovadzhennya іnformacіjno-kompyuternih tehnologіj pri vikladannі kursu «іntelektual'na vlasnіst'» studentam tehnіchnih VNZ budіvel'noї galuzі [Improvement of forms and methods of introduction of information and computer technologies in teaching the course "intellectual property" to students of technical universities of the construction industry]. Vіsnik Pridnіprovs'koї derzhavnoї akademії budіvnictva ta arhіtekturi [Bulletin of Prydniprovsk State Academy of Civil Engineering and Architecture]. 2017, no. 6, pp. 85−97. (in Ukrainian).

Babenko V.A., Papirnik R.B. Vikladannya іntelektual'noї vlasnostі v tehnіchnih ZVO u vimіrah suchasnih vimog [Teaching Intellectual Property in Technical HLW in Measuring Modern Requirements]. Intelektual'na vlasnіst' v Ukraїnі: problemi ta perspektivi rozvitku v іnformacіjnomu suspіl'stvі : tezi Vseukr. nauk.-prakt. konf. [Intellectual Property in Ukraine: Problems and Prospects for Development in the Information Society : abstracts of the All-Ukrainian Scientific and Practical Conference]. Kyiv, 28−29 November 2019. Kyiv−Dnipro : SRI IP NAPNU – PSACEA, 2019, 424 p, pp. 368−374. (in Ukrainian).

Basilevich V.D. Іntelektual'na vlasnіst' : pіdruchnyk [Intellectual property : textbook]. 2nd edition, Kyiv : Knowledge, 2008, 431р. (in Ukrainian).

Drobiazko V.S. and Drobiazko R.V. Pravo іntelektual'noї vlasnostі : navch. posіbnyk [Intellectual property law : textbook]. Kyiv : Yurincom Inter, 2004, 512 p. (in Ukrainian).

Nacіonal'na strategіya u sferі іntelektual'noї vlasnostі na perіod 2020−2025 roki (proekt) [National Intellectual Property Strategy for the period 2020−2025] (project). NIPO UA : website. (Accessed : 01.02.2020). (in Ukraine).

Orlyuk O. and Savinova N. Pravo іntelektual'noї vlasnostі : obrati ne mozhna vіdmovitis' [Intellectual property right : it is impossible to refuse to choose]. (Accessed : 01.12.2019). (in Ukraine).

Pro parlaments'kі sluhannya na temu : “Pobudova efektivnoї sistemi ohoroni іntelektual'noї vlasnostі v Ukraїnі”, 16 grudnya 2019 roku[On Parliamentary Hearings on “Building an Effective Intellectual Property Protection System in Ukraine”, December 16, 2019.]. The Verkhovna Rada of Ukraine: official web portal. (Accessed : 01.02.2020).

(in Ukraine).

Savitsky M.V. and Evseyeva G.P. Konceptual'nі problemi zahistu prav іntelektual'noї vlasnostі v naukovo-tehnіchnіj dіyal'nostі osvіtyan [Conceptual problems of protection of intellectual property rights in scientific and technical activity of educators]. Intelektual'na vlasnіst' v Ukraїnі: problemi ta perspektivi rozvitku v іnformacіjnomu suspіl'stvі : tezi Vseukr. nauk.-prakt. konf. [Intellectual Property in Ukraine: Problems and Prospects for Development in the Information Society : abstracts of the All-Ukrainian Scientific and Practical Conference]. Kyiv, 28−29 November 2019. Kyiv−Dnipro : SRI IP NAPNU – PSACEA, 2019, 424 p., pp.170−175. (in Ukrainian).

Navchal'nij posіbnik «Osnovi іntelektual'noї vlasnostі» : svіdoctvo pro reєstracіyu avtors'kogo prava na tvіr № 48467 vіd 26.03.2013 r. Derzhavnoї sluzhbi іntelektual'noї vlasnostі Ukraїni [Educational manual "Fundamentals of Intellectual Property": certificate of registration of copyright for the work no. 48467 from 26.03.2013 of the State Intellectual Property Service of Ukraine]. I.I. Verba and V.O. Koval; edited by S.V. Chikin. Kyiv : NTUU "KPI", 2013, 262 p. (in Ukrainian).

Fesenko V. Formuvannya novoї ukraїns'koї elіti[Formation of the new Ukrainian elite]. Ї − 2006, no. 45, pp. 117−121. (in Ukrainian).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Бабенко В. А., Лимар А. П. Інтелектуальна власність : навч. посіб. Дніпропетровськ : ДРІДУ НАДУ, 2011. 153 с.

2. Бабенко В. А., Омелян-Скирта Н. Г. Основи інтелектуальної власності : навч. посіб. Дніпропетровськ : ПДАБА, 2011. 140 с.

3. Бабенко В. А. Удосконалення форм і методів впровадження інформаційно-компютерних технологій при викладанні курсу «інтелектуальна власність» студентам технічних ВНЗ будівельної галузі. Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. 2017. № 6. С. 85–97.

4. Бабенко В. А., Папірник Р. Б. Викладання інтелектуальної власності в технічних ЗВО у вимірах сучасних вимог. Інтелектуальна власність в Україні: проблеми та перспективи розвитку в інформаційному суспільстві : тези Всеукр. наук.-практ. конф., м. Київ, 28−29 листоп. 2019 р. Київ − Дніпро : НДІ ІВ НАПрНУ – ПДАБА, 2019. 424 с. С. 368–374.

5. Базилевич В. Д. Інтелектуальна власність : підруч.; 2 вид. Київ : Знання, 2008. 431 с.

6. Дроб’язко В. С., Дроб’язко Р. В. Право інтелектуальної власності : навч. посіб. Київ : Юрінком Інтер, 2004. 512 с.

7. Національна стратегія у сфері інтелектуальної власності на період 2020 – 2025 роки (проект). NIPO UA : веб-сайт. URL : http://nipo.org.ua/activity/stvorennya-efektivnogo-navchalnogo-centru-u-sferi-intelektualnoi-vlasnosti-iv (дата звернення : 01.02.2020).

8. Орлюк О., Савінова Н. Право інтелектуальної власності : обрати не можна відмовитись. URL : http://ndiiv.org.ua/ua/o-orlyuk-n-savinova-pravo-intelektual/(дата звернення : 01.12.2019).

9. Про парламентські слухання на тему: «Побудова ефективної системи охорони інтелектуальної власності в Україні», 16 грудня 2019 року. Верховна Рада України : офіційний веб-портал. URL : https://rada.gov.ua/news/Novyny/186120.html (дата звернення : 01.02.2020).

10. Савицький М. В., Євсєєва Г. П. Концептуальні проблеми захисту прав інтелектуальної власності в науково-технічній діяльності освітян. Інтелектуальна власність в Україні: проблеми та перспективи розвитку в інформаційному суспільстві : тези Всеукр. наук.-практ. конф., м. Київ, 28−29 листоп. 2019 р. Київ − Дніпро : НДІ ІВ НАПрНУ – ПДАБА, 2019. − С. 170–175.

11. Навчальний посібник «Основи інтелектуальної власності» : Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 48467 від 26.03.2013 р. Державної служби інтелектуальної власності України / І. І. Верба, В. О. Коваль; за ред. С. В. Чікін. Київ : НТУУ «КПІ», 2013. 262 с.

12. Фесенко В. Формування нової української еліти. Ї-2006. № 45. С. 117–121.