DOI: https://doi.org/10.30838/J.BPSACEA.2312.280420.74.623

Моделювання технологій в системі технічного обслуговування автотранспортних засобів на основі витрати палива

O. P. Sakno, T. M. Kolesnikova, Ye. P. Medvediev, V. I. Stadnyk, O. V. Tatarchyk

Анотація


Постановка проблеми. Сучасний автотранспортний засіб (АТЗ), як і будь-який транспортний засіб, − це досить складна система, що складається з великого числа підсистем, агрегатів, вузлів, елементів (деталей). Кожен елемент АТЗ виготовляється з певними допусками на склад матеріалу, на його фізичні, хімічні, механічні, термічні, електричні властивості, нарешті на форму і розміри. У процесі експлуатації АТЗ взаємодіє з навколишнім середовищем (у тому числі з вантажами, що перевозяться, або людьми), а його елементи взаємодіють між собою. Ця взаємодія викликає навантаження деталей, їх взаємні переміщення, тертя, нагрівання, хімічні перетворення. В результаті у процесі роботи змінюються властивості (параметри) цих елементів − твердість, шорсткість, розмір, взаємне розташування, зазор тощо. Частковим вирішенням цих проблем може стати пошук методики оцінювання технічного стану АТЗ за узагальненим критерієм, який достатньо чутливий до змін технічного стану. Одним із таких критеріїв може бути витрата палива в літрах на 100 кілометрів. Мета статті − дослідити можливості використання показника витрати палива як критерію оцінки технічного стану автомобілів та узагальнити технологію ТО і ремонту автомобілів і отримання заданого технічного рішення. Висновок. Досліджено можливість використання показника витрати палива як критерію оцінки технічного стану автомобілів на прикладі Volkswagen Touran 1.9 TDI у процесі експлуатації. Встановлено чітку залежність витрати палива від терміну експлуатації автомобіля, а значить, залежність від його періодичності та якості системи технічного обслуговування і ремонту (ТОіР). Узагальнено технологію ТОіР автомобілів та отримано задане технічне рішення. Процес створення моделі технології ТОіР АТЗ реалізовується на базі ітераційного підходу (повторювання) з можливістю уточнення їх особливостей.

Ключові слова


автомобіль; технічне обслуговування; технічний стан; витрата палива; технологія; ітераційний підхід

Повний текст:

PDF

Посилання


Sakhno V.P. Formy orhanizatsii monitorynhu tekhnichnoho stanu transportnykh zasobiv [Forms of organization of monitoring of technical condition of vehicles]. Visnyk Natsionalnoho transportnoho universytetu. Seriia “Tekhnichni nauky” [Bulletin of the National Transport University.Technical Sciences Series]. Vol. 1 (37), 2017, pp. 373−380. (in Ukrainian).

Krivoshapov S. I. Osobennosti normirovanija rashoda topliva v slozhnyh dorozhnyh uslovijah jekspluatacii mashin [Features of rationing of fuel consumption in difficult road conditions of machine operation.]. Vіsnik NTU “HPІ” [Bulletin of NTU "KPI"]. No. 10 (1119), 2015, pp. 115−121. (in Russian).

Hutarevich Yu.F. and Symonenko R.V. Vplyv sposobu prohrivu benzynovoho dvyhuna na palyvnu ekonomichnist ta ekolohichni pokaznyky avtomobilia [Influence of the method of heating the gasoline engine on fuel economy and environmental performance of the car]. Systemni metody keruvannia, tekhnolohiia ta orhanizatsiia vyrobnytstva, remontu i ekspluatatsii avtomobiliv : zbirnyk nauk. prats [System management methods, technology and organization of production, repair and operation of cars :collection of scientific works]. Vol. 15, 2002, pp. 73–77. (in Ukrainian).

Kukhtyk N.O. Vyznachennia vytraty palyva ta kontsentratsii shkidlyvykh rechovyn za prohrivu dvyhuna lehkovoho avtomobilia v umovakh nyzkykh temperatur seredovyshcha [Determination of fuel consumption and concentrations of harmful substances in the warming up of the car engine in conditions of low ambient temperatures]. Visnyk ZhDTU [Bulletin of ZhDTU]. No. 2 (82), 2018, pp. 88−93. (in Ukrainian).

Savostin-Kosyak D. O. Otsinka tekhnichnoho stanu miskykh avtobusiv v umovakh ekspluatatsii [Estimation of technical condition of city buses in operating conditions.]. Visnyk Natsionalnoho transportnoho universytetu. Seriia “Tekhnichni nauky” [Bulletin of the National Transport University. Technical Sciences Series]. No. 3 (45), 2019, pp. 146−153. (in Ukrainian).

Krivoshapov S. I. Normirovanie rashoda topliva na transporte [Rationing of fuel consumption in transport]. Naukovi notatky : Mizhvuzivskyi zbirnyk [Scientific notes : Intercollegiate collection]. Vol. 45, 2014, pp. 308–316. (in Russian).

Sakno O. Research of intensity of tires wear of trucks in the process of their operation. Avtomobіl' і Elektronіka. Suchasnі Tehnologії : elektronne naukove fahove vidannya [Car and Electronics. Modern technology. Electronic Scientific Professional Edition]. Vol. 4/2013, 2013, pp. 99−101.

Sakno O.P., Lukichov O.V. and Kostenko A.V. Zabezpechennia polipshennia kerovanosti avtomobilia za rakhunok kompleksnoho pidkhodu do yoho nadiinosti [Ensuring the Improvement of the Steerability of the Car at the expense of a Comprehensive Approach to Its Reliability]. Visnyk SevNTU. Seriya “Mashynopryladobuduvannia ta transport” [SevNTU Bulletin. Series “Mechanical Engineering and Transport”]. Vol. 152/2014, 2014, pp. 93−97.

(in Ukrainian).

Mihaylov A.N. Osnovyi sinteza funktsionalno-orientirovannyih tehnologiy mashinostroeniya [Basics of the synthesis of function-oriented engineering technologies]. Moscow : Mashinostroenie, 2009, 346 p. (in Russian).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Сахно В. П., Сaвостін-Косяк Д. О. Форми організації моніторингу технічного стану транспортних засобів. Вісник Національного транспортного університету. Серія «Технічні науки». 2017. Вип. 1 (37).  С. 373−380.

Кривошапов С. И. Особенности нормирования расхода топлива в сложных дорожных условиях эксплуатации машин. Вісник НТУ «ХПІ». 2015. № 10 (1119). С. 115−121.

Гутаревич Ю. Ф., Симоненко Р. В. Вплив способу прогріву бензинового двигуна на паливну економічність та екологічні показники автомобіля Системні методи керування, технологія та організація виробництва, ремонту і експлуатації автомобілів. 2002. Вип. 15. С. 73–77.

Кухтик Н. О. Визначення витрати палива та концентрацій шкідливих речовин за прогріву двигуна легкового автомобіля в умовах низьких температур середовища. Вісник ЖДТУ. 2018. № 2 (82). C. 88−93.

DOI: https://doi.org/10.26642/tn-2018-2(82)-88-93

Савостін-Косяк Д. О. Оцінка технічного стану міських автобусів в умовах експлуатації. Вісник Національного транспортного університету. Серія «Технічні науки». 2019. Вип. 3 (45). С. 146−153.

Кривошапов С. И. Нормирование расхода топлива на транспорте. Наукові нотатки : міжвузівський збірник. 2014. Вип. 45. С. 308–316.

Sakno O. Research of intensity of tires wear of trucks in the process of their operation. Автомобіль і Електроніка. Сучасні Технології : електронне наукове фахове видання. 2013. Вип. 4/2013. С. 99−101.

Сакно О. П., Лукічов О. В., Костенко А. В. Забезпечення поліпшення керованості автомобіля за рахунок комплексного підходу до його надійності. Вісник СевНТУ. Серія «Машиноприладобудування та транспорт». 2014. Вип. 152/2014. С. 93−97.

Михайлов А. Н. Основы синтеза функционально-ориентированных технологий машиностроения. Москва : Машиностроение, 2009. 346 с.Коментарі цієї статті

Дивитися всі коментарі