DOI: https://doi.org/10.30838/J.BPSACEA.2312.070720.101.646

Порівняльний аналіз показників морфофункціонального стану та фізичної підготовленості студентів

S. V. Solohubova, V. M. Shyyan, O. H. Lakhno, O. V. Chelnokov, Ye. V. Molchanov

Анотація


Постановка проблеми. Порівняно показники фізичного стану студенток І курсу архітектурного та технічних факультетів та підтверджено необхідність внесення відповідних змін до навчальної програми з дисципліни «Фізичне виховання» цього контингенту під час навчання на ІІ курсі. Методи: теоретичний аналіз і узагальнення даних, педагогічне спостереження, педагогічне тестування, антропометричні методи дослідження, функціональні методи дослідження кардіореспіраторної системи та методи математичної статистики. Проведене дослідження виявило, що більшість показників фізичного розвитку обстежених дівчат збігаються з нормативними і не потребують додатково впливу на них або цілеспрямованої корекції маси тіла. Окрім того, обґрунтовано необхідність внесення додаткових змін до навчальних програм різних факультетів із дисципліни «Фізичне виховання» для цього контингенту студентів під час їх навчальних занять на ІІ курсі:

− на заняттях із дисципліни «Фізичне виховання» технічних факультетів потрібно цілеспрямовано розвивати швидкісні якості та вибухову силу нижніх кінцівок;

− на заняттях із дисципліни «Фізичне виховання» на архітектурному факультеті потрібно робити акцент на розвитку витривалості, а також додатково розвивати силу верхніх кінцівок.

У ході дослідження підтверджено, що вказаний контингент може займатися фізичним вихованням за навчальними програмами для студенток ІІ курсу низького рівня фізичної підготовленості і не потребує спеціальних реабілітаційних заходів і значних обмежень у тренувальному процесі.


Ключові слова


студенти; фізичне виховання; фізичний стан; фізична підготовленість

Повний текст:

PDF

Посилання


Boliuta O.B. Stymuliuvannia diialnosti studentiv riznykh rivniv navchalnykh dosiahnen [Stimulating the activities of students at different levels of academic achievement]. Udoskonalennia osvitno-vykhovnoho protsesu v vyshchomu navchalnomu zakladi : Zbirnyk naukovo-metodychnykh prats [Improvement of the educational process in higher education : Сollection of scientific and methodical works]. 2017, vol. 20, pp. 50−58. (in Ukrainian).

Hordyenko N.N. Individual'no-psikhologicheskiye osobennosti studentov, osvaivayushchikh tekhnicheskiye i gumanitarnyye spetsial'nosti [The individual psychological characteristics of students mastering technical and humanitarian specialties]. Izvestiya Rossiyskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta im. A. I. Gertsena [Bulletin of the Russian State Pedagogical University named after A.I. Hertsen]. 2007, no. 15 (39), 5 p. (in Russian).

Ziuz V.M., Babych T.M. and Balukhtina V.V. Vykorystannia krosfitu u prykladnii fizychnii kulturi studentiv PDTU [The use of crossfit in the applied physical culture of PDTU students]. Naukovyi chasopys NPU

im. M. P. Drahomanova. Seriia 15 : Naukovo-pedahohichni problemy fizychnoi kultury (fizychna kultura i sport) [Scientific journal of NPU named after M.P. Dragomanova. Series 15: Scientific and pedagogical problems of physical culture (physical culture and sports)]. Kyiv : M.P. Drahomanov National Pedagogical University Publishing House, 2019, vol. 9 (117), pp. 44−49. (in Ukrainian).

Korsunska N.O., Melnychuk L.Yu., Melnychuk O.V. and Khomenkova L.Yu. Psykholoho-pedahohichni metody rozvytku tvorchoho myslennia dlia studentiv VNZ [Psychological and pedagogical methods of creative thinking development for university students]. Naukovi zapysky. Seriia "Psykholoho-pedahohichni nauky" [Science. notes "Psychological and pedagogical sciences"]. 2018, no. 3, pp. 108−116. (in Ukrainian).

Rebrova O.Ye. Orhanizatsiino-metodychni stratehii navchannia mystetstva v osvitnomu prostori Ukrainy [Organizational and methodical strategies of teaching art in the educational space of Ukraine]. Mystetstvo i osvita [Art and education]. Kyiv : Pedagogical thought, 2016, no. 2 (80), pp. 2−6. (in Ukrainian).

Solohubova S.V. Vykorystannia vprav dlia zmitsnennia miaziv spyny pry pryiomi kontrolnykh normatyviv u VUZ [The use of exercises to strengthen the muscles of the back when taking control standards in the university]. Fizychna kultura, sport ta zdorovia natsii [Physical culture, sports and health of the nation]. Vinnytsia, 2015,

vol. 19 (1), pp. 417−422. (in Ukrainian).

Shynkarova O.D. Pidvyshchennia efektyvnosti fizychnoho vdoskonalennia zdobuvachiv vyshchoi osvity zasobamy krosfitu [Improving the efficiency of physical improvement of higher education seekers by means of crossfit]. Visnyk Kamianets-Podilskoho natsionalnoho universytetu imeni Ivana Ohiienka. Seriya : Fizychne vykhovannia, sport i zdorovia liudyny [Bulletin of the Kamyanets-Podilsky National University named after Ivan Ogienko. Series : Physical education, sports and human health]. 2019, no. 12, pp. 99−102. (in Ukrainian).

Yarovenko H., Ostapenko Yu. and Ostapenko V. Koreliatsiino-rehresiinyi analiz − instrument obgruntuvannia efektyvnosti profesiino-prykladnoi fizychnoi pidhotovky studentiv informatsiino-lohichnoi hrupy spetsialnostei [Correlation-regression analysis − a tool for substantiating the effectiveness of professional-applied physical training of students of information-logical group of specialties]. Moloda sportyvna nauka Ukrainy : zb. nauk. pr. z haluzi FV i S [Moloda sportivna nauka Ukrainy : call. in the field of PV and C]. Edited by Eugene Prystupa, Lviv, 2016, no. 20,

vol. ½, pp. 352−360. (in Ukrainian).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Болюта О. Б. Стимулювання діяльності студентів різних рівнів навчальних досягнень. Удосконалення освітньо-виховного процесу в вищому навчальному закладі : зб. наук.-метод. пр. 2017. Вип. 20. С. 50−58.


Гордиенко Н. Н. Индивидуально-психологические особенности студентов, осваивающих технические и гуманитарные специальности. Известия Российского государственного педагогического университета
им. А. И. Герцена. 2007. № 15 (39). 5 с.


Зюзь В. М., Бабич Т. М., Балухтіна В. В. Використання кросфіту у прикладній фізичній культурі студентів ПДТУ. Науковий часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 15 : Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2019. Вип. 9 (117).
С. 44−49.


Корсунська Н. О., Мельничук Л. Ю., Мельничук О. В., Хоменкова Л. Ю. Психолого-педагогічні методи розвитку творчого мислення для студентів ВНЗ. Наукові записки «Психолого-педагогічні науки». 2018. № 3. С. 108−116.


Реброва О. Є. Організаційно-методичні стратегії навчання мистецтва в освітньому просторі України. Мистецтво і освіта. Київ : Педагогічна думка, 2016. № 2 (80). С. 2−6.


Сологубова С. В. Використання вправ для зміцнення м’язів спини при прийомі контрольних нормативів у ВУЗ. Фізична культура, спорт та здоров’янації : зб. наук. пр. Вінниця, 2015. Вип. 19 (1). С. 417−422.


Шинкарьова О. Д. Підвищення ефективності фізичного вдосконалення здобувачів вищої освіти засобами кросфіту. Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія : Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини. 2019. № 12. С. 99−102.


Яровенко Г., Остапенко Ю., Остапенко В. Кореляційно-регресійний аналіз − інструмент обґрунтування ефективності професійно-прикладної фізичної підготовки студентів інформаційно-логічної групи спеціальностей. Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі ФВ і С; за заг. ред. Євгена Приступи. Львів, 2016. № 20, т. 1/2. С. 352−360.


Коментарі цієї статті

Дивитися всі коментарі