Шляхи підвищення результативності функціонування системи управління охороною праці (СУОП)

Автор(и)

  • A. S. Bielikov Державний вищий навчальний заклад «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури», Ukraine
  • T. M. Tairova Державний університет «Національний науково-дослідний інститут промислової безпеки та охорони праці», Ukraine
  • R. B. Papirnyk Державний вищий навчальний заклад «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури», Ukraine
  • L. A. Cherednichenko Державний вищий навчальний заклад «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури», Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.30838/J.BPSACEA.2312.010920.10.648

Ключові слова:

система охорона праці, математична модель, роботодавець, ризик настання небезпечної ситуації, показники економічної мотивації

Анотація

Постановка проблеми. Високий рівень виробничого травматизму на підприємствах будівельної галузі зумовлює проведення досліджень, спрямованих на підвищення результативності системи управління охороною праці з позицій системного підходу. Проте система управління охороною праці з таких позицій дотепер не вивчалась. Мета статті – дослідження напрямів удосконалення методів визначення ризиків настання небезпечних ситуацій з урахуванням дій або бездіяльності працівника і роботодавця, розроблення математичної моделі системи «Охорона праці» та заходів із підвищення результативності її функціонування, спрямованих на реалізацію механізмів стимулювання роботодавців до поліпшення умов праці та працівників до виконання вимог нормативно-правових актів з охорони праці. Результати. Розроблено методологію та критерії кількісного оцінювання ризику настання нещасних випадків на виробництві, в основу яких покладено показники, що характеризують рівень дотримання працівником і роботодавцем нормативних актів з охорони праці. Побудовано математичну модель системи охорони праці, оцінено її результативність, розроблено заходи, спрямовані на підвищення результативності її функціонування. Наукова новизна і практична значимість. Дослідження, виконані аворами, дещо змінили підхід до оцінювання показників виробничого ризику, оскільки пов’язали його з особами, чиї дії або бездіяльність спричинюють його настання, що дозволило оцінити справжній стан охорони праці на підприємствах галузі. На основі результатів експериментального визначення його показників, отриманих за допомогою ризик-орієнтованого підходу та бази статистичних даних щодо травмованих на підприємствах галузі, яка постійно оновлюється, розроблено математичну модель системи «Охорона праці». Математично обгрунтовано розмір показників економічної мотивації як спосіб стимулювання роботодавця до створення безпечних умов праці та дотримання вимог нормативних і правових документів з охорони праці.

Біографії авторів

A. S. Bielikov, Державний вищий навчальний заклад «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»

Кафедра безпеки життєдіяльності, докт. техн. наук, проф. 

T. M. Tairova, Державний університет «Національний науково-дослідний інститут промислової безпеки та охорони праці»

Науковий відділ проблем охорони праці, канд. хім. наук, с. н. с.

R. B. Papirnyk, Державний вищий навчальний заклад «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»

Кафедра технології будівельного виробництва, канд. техн. наук, доц.

L. A. Cherednichenko, Державний вищий навчальний заклад «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»

Кафедра безпеки життєдіяльності, канд. техн. наук, доц.

Посилання

Karczewski J. System zarzadzania bezpiеczens twem pracy.Gdansk, 2000, 310 р.(in Polish).

Bochkovsky A.P. and Sapozhnіkova N.Yu. Rozrobka avtomatyzovanoyi systemy minimizatsiyi profesiynykh ryzykiv [Development of an automated system for minimizing occupational risks]. Ekolohichna bezpeka ta zbalansovane resursokorystuvannya [Environmental security and balanced resource use]. 2018, no. 1, pp. 57–65.

(in Ukrainian). URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ebzp_2018_1_9.

Kamіnsky V.F., Lapіn V.M., Gogіtashvіlі G.G., Voinalovich O.V. and Gnatyuk O.A. Kontseptualnі pіdkhodi do vdoskonalennya sistemi upravlіnnya okhoronoyu pratsі ta rizikom na pіdpriєmstvakh APK [Conceptual approach to the thorough management of the protection of the public at the agro-industrial complex]. Visnyk ahrarnoi nauky [Newsletter of agricultural science]. 2014, no. 7, pp. 43–47. (in Ukrainian).

Kris P.O. Informatsiino-analitychna pidtrymka upravlinskykh rishen z okhorony pratsi [Information and analytical support of management decisions on labor protection]. Ekonomika [Economy]. 2011, no. 1, рр. 91–100. (in Ukrainian). URL: http: //www.ukr-ocium.org.ua/sArhiv/Stati/.1%202011/91-100. pdf.

Kruzhilko O.Ye., Tkachuk K.N., Tkachuk K.K.. and Polukarov Yu.O. Matematychne modeliuvannia pokaznykiv okhorony pratsi na pidpryiemstvi [Mathematical modeling of labor protection indicators at the enterprise]. Naukovi notatky: mizhvuzivskyi zb. [Scientific notes: interuniversity collection]. Lutsk, 2010, vol. 29, pp. 89–91. (in Ukrainian).

Sistemi menedzhmenta yakostі. Vimogi :Mizhnarodnii standart ISO 9001 2015-09-15 [Quality management systems. Requirements:International ISO standard 9001 2015-09-15]. 2015, 32 p. (in Ukrainian). URL: ttps:/pqmonline.com/assets/files/pubs/translations/std/iso-9001-2015-(rus).pdf.

Sistemi menedzhmenta ohoroni zdorov'ya ta zabezpechennya bezpeki pracі. Vimogi : OHSAS 18001: 2007 [Health and safety management systems. Requirements: OHSAS 18001: 2007]. 2007, 43 p. (in Ukrainian). URL: https://www.google.com/search?q=OHSAS+18001% chrome..69i57.1943j0j7 &.

Tairova T.M. Svidotstvo pro reiestratsiiu avtorskoho prava na tvir № 94712. Vrakhuvannia ryzyku nastannia neshchasnykh vypadkiv na vyrobnytstvi pry rozroblenni zakhodiv pidvyshchennia rezultatyvnosti funkuionauvannia systemy “Okhorona pratsi” [Certificate of copyright registration for the work No. 94712. Taking into account the risk of accidents at work when developing measures to improve the efficiency of the system of labor protection]. 2019, 21 p. (in Ukrainian).

Tairova T.M. and Tkachuk K.N. Matematychne modeliuvan-nia systemy “Okhorona pratsi” [Mathematical modeling of the system of protection]. Vіsnik Krivorіzskogo National Universit [Bulletin of Kryvyi Rih National University]. 2018, vol. 46, pp. 25−30. (in Ukrainian).

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Наукові дослідження

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

> >>