DOI: https://doi.org/10.30838/J.BPSACEA.2312.010920.82.658

Охорона праці під час використання хімічних речовин на робочих місцях у контексті міжнародних документів

M. M. Plis, S. M. Garmash, V. O. Gerasimenko, I. P. Kushnir

Анотація


Постановка проблеми. Україна бере участь у міжнародних договорах, які стосуються охорони праці: Конвенції та рекомендації Міжнародної організації праці; Директиви Європейського союзу; Договори та угоди, підписані в рамках Співдружності незалежних держав; Двосторонні договори та угоди. Тому стали актуальними вивчення та аналіз міжнародних документів із вирішення проблеми охорони праці, захисту здоров’я людини та навколишнього середовища, пов’язані з виробництвом та використанням хімічних речовин. Мета − дослідження міжнародних та вітчизняних нормативно-правових документів із питань безпечного використання хімічних речовин на робочих місцях.Висновки. В умовах безперервного науково-технічного прогресу, глобального зростання виробництва хімічних речовин і змін в організації праці необхідно вживати відповідних узгоджених заходів на міжнародному рівні, підвищувати рівень інформування людей про хімічні  небезпечні фактори та засоби захисту від них і використовувати його для формування системного підходу до охорони праці в умовах використання хімічних речовин на робочих місцях. Упровадження в Україні положень міжнародних документів щодо хімічних речовин дає перспективу більш осмисленої співпраці з виробниками хімічної продукції країн Європейського союзу, а на основі удосконалення системи поводження з хімічними речовинами – підвищувати рівень хімічної безпеки як однієї із складових національної безпеки України. Впровадження запропонованої системи охорони праці та Плану безпечного використання небезпечних хімічних речовин допоможе підвищити рівень безпеки на робочому місці і зменшити їх негативний вплив на працівників та навколишнє середовище підприємств.


Ключові слова


охорона праці; міжнародні документи; нормативно-правові документи; небезпечні хімічні речовини; хімічна безпека

Повний текст:

PDF

Посилання


Barasii M.I., Levchenko O.Ye., Kozachok V.Yu. and Barkevych V.A. Mizhnarodni orhanizatsii ta prohramy v oblasti khimichnoi bezpeky [International organizations and programs in the field of chemical safety]. Problemy viiskovoi okhorony zdorovia [Occupational safety when working with chemicals]. Kyiv, 2011, iss. 29. pp. 179−191. (Accessed: 10 April 2020). (in Ukrainian).

Bezpeka pratsi pry roboti z khimichnymy rechovynamy: instruktsiia MOP [Occupational safety when working with chemicals: ILO instruction]. Geneva : International Labor Office, 2001.

Venediktov V.S., Hrokholskyi V.P., Inshyn M.I., Klemparskyi M.M., Melnyk K.Yu., Muzychuk O.M. and Shopina I.M. Okhorona pratsi: yevropeiski i mizhnarodni standarty ta zakonodavstvo Ukrainy (porivnialnyi analiz) [Occupational safety: European and international standards and legislation of Ukraine (comparative analysis)]. Derzhavnyi departament z pytan adaptatsii zakonodavstva. Ukrainska asotsiatsiia fakhivtsiv trudovoho prava [State Department for Approximation of Legislation. Ukrainian Association of Labor Law Specialists]. Kharkiv−Kyiv, 2006, 680 p. (in Ukrainian).

Garmash S.M., Gerasimenko V.O., Plis M.M. and Malinovska N.V. Shlyahi pidvishennya rivnya himichnoyi bezpeki v Ukrayini [Ways to increase the level of chemical safety in Ukraine]. Stroitelstvo, materialovedenie, mashinostroenie [Construction, Materials Science, Mechanical Engineering]. 2018, iss. 105, Dnipro, pp. 252−258.

(in Ukrainian).

Dyrektyva Soveta ES 98/24 po obespechenyiu bezopasnosty y okhrane zdorovia rabotnykov na rabochem meste pry nalychyy ryskov ot deistvyia khymycheskykh veshchestv [Council Directive 98/24 on the safety and health of workers at work in the presence of risks from the effects of chemicals]. (in Russian).

Zahalnoderzhavna prohrama adaptatsii zakonodavstva Ukrainy do zakonodavstva Yevropeiskoho Soiuzu [National Program for Adaptation of the Legislation of Ukraine to the Legislation of the European Union]. Cabinet of Ministers of Ukraine Order. August 17, 2011, no. 790. (in Ukrainian).

Ivchuk Yu.Yu. Okhorona pratsi: Mizhnarodni ta yevropeiski vymohy [Labor protection: International and European requirements]. Aktualni problemy prava: teoriia i praktyka [Actual problems of law: theory and practice]. Kyiv, 2013, no. 26. (in Ukrainian).

Kobylianskyi Ye.O. and Manhliieva T.N. Vymohy Yevropeiskoho Soiuzu v sferi okhorony pratsi ta promyslovoi bezpeky conferences [Requirements of the European Union in the field of labor protection and industrial safety]. (Accessed: 10 April 2020). (in Ukrainian).

Kozak Z.Ya. Stanovlennia ta rozvytok aktiv Mizhnarodnoi orhanizatsii pratsi z bezpeky ta hihiieny pratsi [Formation and development of acts of the International Labor Organization on occupational safety and health]. Forum prava [Forum prava]. 2008, no 3, pp. 229−234. (in Ukrainian).

Konventsiia pro zapobihannia velykykh promyslovykh avarii № 174. Konvencії ta rekomendacії MOP. [Convention about the Prevention of Major Industrial Accidents no. 174. Conventions and Recommendations of ILO]. Zheneva, 1991. (in Ukrainian).

Konventsiia pro bezpeku v zastosuvanni khimichnykh rechovyn na vyrobnytstvi № 170 [Convention on the Safety of Chemicals in Industrial Use no. 170]. Konventsii ta rekomendatsii MOP [Conventions and Recommendations of ILO]. Geneva, 1993. (in Ukrainian).

Levchenko O.Ye. Khimichna bezpeka yak element natsionalnoi bezpeky [Chemical safety as an element of national security]. Nauka i praktyka Mizhvidomchyi medychnyi zhurnal [Science and practice Interdepartmental medical journal]. Kyiv, 2014, no. 1 (2), pp. 38−49. (in Ukrainian).

Lysenko I.V. and Plys M.M. Osnovni polozhennia Rehlamentu «REACH» v konteksti vyrishennia problemy khimichnoi bezpeky Ukrainy [The main provisions of the Regulation "REACH" in the context of solving the problem of chemical safety of Ukraine]. Suchasni problemy profesiinoi ta tsyvilnoi bezpeky:I Mizhnarodna naukovo-praktychna internet-konferentsiia [Modern problems of professional and civil safety:I International Scientific and Practical Internet Conference]. Dnipro, 2020, pp. 44−47. (in Ukrainian).

Malook M.V. and Plys M.M. Klasyfikatsiia khimichnoi produktsii za Rehlamentom «REACH» v konteksti zabezpechennia khimichnoi bezpeky v Ukraini [Classification of chemical products under the Regulation "REACH" in the context of chemical safety in Ukraine]. Suchasni problemy profesiinoi ta tsyvilnoi bezpeky :I Mizhnarodna naukovo-praktychna internet-konferentsiia [Modern problems of professional and civil safety :I International Scientific and Practical Internet Conference]. Dnipro, 2020, pp. 36−39. (in Ukrainian).

MOT-SUOT 2001 Nastanova z system upravlinnia okhoronoiu pratsi [Guidelines on Occupational Safety and Health Management Systems (ILO-OSH 2001)]. (in Ukrainian).

Nykyforova O.A. and Sydorenko H.H. Problemy transformatsii natsionalnoho zakonodavstva v sferi okhorony pratsi do standartiv YeS [Problems of transformation of national legislation in the field of labor protection to EU standards]. Transportni systemy ta tekhnolohii perevezen [Transport systems and transportation technologies]. 2015,

iss. 10, pp. 93–97. (in Ukrainian).

Rehlament REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of CHemicals − Rehystratsyia, Otsenka, Razreshenye y ohranychenye Khymycheskykh veshchestv), № 1907/2006 ot 18 dekabria 2006 hoda [REACH Regulation (Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals − Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals]. Ofytsyalnыi Zhurnal Evropeiskoho Soiuza [Official Journal of the European Union]. 30 December, 2006. (in Russian).

Rekomendatsiia MOP № 181. [ILO Recommendation № 181]. Rekomendatsiia pro zapobihannia velykykh promyslovykh avarii [Recommendation on the Prevention of Major Industrial Accidents]. Geneva,1993. (in Ukrainian).

Rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy Pro skhvalennia kontseptsii pidvyshchennia rivnia khimichnoi bezpeky [On approval of the concept of increasing the level of chemical safety]. Order of the Cabinet of Ministers of Ukraine no. 1571 of December 17, 2008. (in Ukrainian).

Sohlasovannaia na hlobalnom urovne systema klassyfykatsyy y markyrovky khymycheskykh veshchestv (SHS) [Globally Harmonized System of Classification and Labeling of Chemicals (GHS)]. United Nations (UN), 2008.

(in Russian).

Stratehycheskyi podkhod k mezhdunarodnomu rehulyrovanyiu khymycheskykh veshchestv (SPMRKhV) [Strategic Approach to International Chemicals Management (SAICM)]. Mezhdunarodnaia konferentsyia po rehulyrovanyiu khymycheskykh veshchestv [International Conference on Chemicals Management]. Dubai,

February 4−6, 2006. (in Russian).

Shashula O.M. Polityka Yevropeiskoho Soiuzu u sferi okhorony pratsi [Polity of the European Union in the field of labor protection]. Aktualni problemy derzhavnohoupravlinnia [Actual problems of public administration]. 2015, no. 2, pp. 170−176. (in Ukrainian).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Барасій М. І., Левченко О. Є., Козачок В. Ю., Баркевич В. А. Міжнародні організації та програми в галузі хімічноїбезпеки. Проблеми військової охорони здоров'я. 2011. Вип. 29. С. 179−191. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/prvozd(дата звернення: 15.04.2020).

 

 Безпека праці при роботі з хімічними речовинами : інструкція МОП. Женева : Міжнародне бюро праці, 2001 р.


Венедіктов В. C., Грохольський В. П., Іншин М. І., Клемпарський М. М., Мельник К. Ю. Охорона праці: європейські і міжнародні стандарти та законодавство України (порівняльний аналіз). Державний департамент з питань адаптації законодавства. Харків − Київ : Українська асоціація фахівців трудового права, 2006, 680 с.


 Гармаш С. М., Герасименко В. О., Плис М. М., Малиновська Н. В. Шляхи підвищення рівня хімічної безпеки в Україні. Строительство, материаловедение, машиностроение. Днипро, 2018. Вып. 105. С. 252−258.


Директива Совета ЕС 98/24 по обеспечению безопасности и охране здоровья работников на рабочем месте при наличии рисков от действия химических веществ.


Загальнодержавна програма адаптації законодавства України дозаконодавства Європейського союзу. Кабінет Міністрів України. Розпорядження від 17 серпня 2011 р. 790-р.


Івчук Ю. Ю. Охорона праці : Міжнародні та європейські вимоги. Актуальні проблеми права : теорія і практика. 2013. № 26.


Кобилянський Є. О., Манглієва Т. Н. Вимоги Європейського союзу в сфері охорони праці та  промислової безпеки. URL: file:///C:/Users/Zver/Downloads/1462-5232-1-PB.pdf(дата звернення: 15.04.2020).


Козак З. Я. Становлення та розвиток актів Міжнародної організації праці з безпеки та гігієни праці. Форум права. 2008. № 3. С. 229−234. URL: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2008-3/08kzytgp.pdf (дата звернення: 15.04.2020).

 

Конвенція про безпеку в застосуванні хімічних речовин на виробництві № 170.Конвенції та рекомендації МОП. Женева, 1991.


Конвенція МОП № 174 «Про запобігання великих промислових аварій». Женева, 1993. 


Левченко О. Є.Хімічна безпека як елемент національної безпеки. Наука і практика: Міжвідомчий медичний журнал. 2014.№ 1 (2). C. 38−49.


Лисенко І. В., Плис М. М. Основні положення Регламенту «REACH» в контексті вирішення проблеми хімічної безпеки України. Сучасні проблеми професійної та цивільної безпеки: І Міжнародна науково-практична iнтернет-конференція. Дніпро, 2020. C. 44−47.


Малоок М. В., Плис М. М. Класифікація хімічної продукції за Регламентом «REACH» в контексті забезпечення хімічної безпеки в Україні. Сучасні проблеми професійної та цивільної безпеки: І Міжнародна науково-практична iнтернет-конференція. Дніпро, 2020. C. 36−39.


МОТ-СУОТ 2001. Настанова з систем управління охороною праці (ILO-OSH 2001).


Никифорова О. А., Сидоренко Г. Г. Проблеми трансформації національного законодавства в сфері охорони праці до стандартів ЄС. Транспортні системи та технології перевезень. 2015. Вип. 10. C. 93–97.


Регламент REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals: Регистрация, Оценка, Разрешение и Oграничение Химических веществ), № 1907/2006 от 18 декабря 2006 года. Официальный Журнал Европейского Союза. 30 декабря, 2006.


Рекомендація МОП № 181. Рекомендація про запобігання великих промислових аварій. Женева, 1993.


Розпорядження Кабінету Міністрів України № 1571-р від 17 грудня 2008 р. Про схвалення концепції  підвищення рівня хімічної безпеки.

 

Согласованная на глобальном уровне система классификации и маркировки химических веществ (СГС). Организация Объединенных Наций (ООН), 2008.


Стратегический подход к международному регулированию химических веществ (СПМРХВ). Международная конференция по регулированию химических веществ. Первая сессия, Дубай, 4−6 февраля, 2006.


Шашула О. М. Політика Європейського союзу у сфері охорони праці. Актуальні проблеми державного управління. 2015. № 2. С. 170−176. 


Коментарі цієї статті

Дивитися всі коментарі