DOI: https://doi.org/10.30838/J.BPSACEA.2312.220920.73.677

Історія кафедри економіки та підприємництва

I. V. Popovychenko, Ye. V. Kovalenko-marchenkova, M. O. Borodin, K. O. Spyrydonova

Анотація


У квітні 1975 р. в Дніпропетровському інженерно-будівельному інституті (ДІБІ) створено кафедру економіки будівництва. На той час на кафедрі працювало 14 викладачів, з них сім доцентів. Із 1975 по 1986 рік завідувачем кафедри був к. е. н., доцент В. В. Нагорний. Із 1987 по 2003 рік кафедрою економіки будівництва ПДАБА керував д. т. н., професор Л. М. Драгун − відомий вчений, який займався своїми дослідженнями, аналізуючи ефективність управління активами підприємства. У 1991-му в Придніпровській державній академії будівництва та архітектури відкрито нову спеціальність «Економіка будівництва та менеджмент», а в 1993 р. створено економічний факультет із навчанням на денному та заочному рівнях. Економічний факультет має кілька різних спеціальностей, одна з них − «Економіка підприємства». У 2003 році кафедру економіки будівництва перейменовано на кафедру економіки підприємств. Окрім академічних та наукових досліджень за профільною спеціальністю «Економіка підприємства», кафедра також здійснює підготовку студентів до отримання ступеня бакалавра та магістра. Наразі кафедра складається із
17 професіональних викладачів, серед яких завідувач кафедри доктор економічних наук, проф.
І. В. Поповиченко, доктори економічних наук, професори Д. Л. Левчинський та О. В. Каховська, дев’ять доцентів – кандидатів наук, разом з одним старшим викладачем та чотирма асистентами. Співробітники кафедри допомагають будівельним підприємствам розробляти техніко-економічні обґрунтування своєї виробничої діяльності, впроваджувати нові підходи до розрахунків інвестиційного бюджету; а також вирішувити різні проблеми підвищення ефективності будівництва у м. Дніпро та в цілому регіоні.


Ключові слова


наукові школи; історія; економіка будівництва; підприємництво; кафедра; академія

Повний текст:

PDF

Посилання


Bolshakov V., Levchinskiy D. and Fisunenko P. Otsenka investitsionnyih protsessov vosproizvodstva jilischnogo fonda [Estimation of investment processes of reproduction of housing stock]. LAP LAMBERT Academic Publishing, Omni Scriptum GmbH@Co. KG, Saarbrucken, 2015, 311 p. (in Russian).

Verhoglyadova N.І., Levchinskiy D.L., Gerasimova O.L. and Scheglova O.Yu. Ekonomіka і osnovi pіdpriemnitstva v budіvnitstvі: navch. posіb. dlya studentіv [Economics and basics of entrepreneurship in construction : textbook. for students]. Dnіpro : Gerda, 2017, 425 p. (in Ukrainian).

Viter Dmitry V., Fisunenko Pavlo A. and Kovalenko-Marchenkova Yevheniia V. Stabilization of the macroeconomic situation and the tax rates level (theoretical conclusions for transitive economy). Revista ESPACIOS. 2020. vol. 41, no.º 27, pp. 40−48.

Kirnos Olesya, Spiridonova Kira and Borodin Maksim. The physical nature of economic potential. Sustainable housing and human settlement : monograph. Сh. VI. Economy : physical, circular, green. Dnipro − Bratislava : SHEE “Prydniprovska State Academy of Civil Engineering and Architecture” − Slovak University of Technology in Bratislava, 2018, pp. 235–241.

Kovalenko-Marchenkova E.V., Kіrnos O.V. and Borodіn M.O. Teoretichnі aspekti otsіnki ekonomіchnogo stanu pіdpriєmstva [Theoretical aspects of assessing the economic condition of the enterprise]. Intellekt XXI [Іntelligence of HHІ]. 2018, no. 6, pp. 65−69. (in Ukrainian).

Popovichenko І.V. and Cherchata A.O. Logіstichne upravlіnnya bіznes-protsesami pіdpriєmstva: teoretiko-metodologіchnі aspekti ta іnstrumentarіy : monografіya [Logistic management of business processes of the enterprise : theoretical and methodological aspects and tools : monograph]. Dnipro : Lіtograf Publ., 2017, 204 p. (in Ukrainian).

Fіsunenko P.A. and Stupnіker G.L. Doslіdjennya vplivu vitrat na formuvannya іntelektualnogo ta fіzichnogo kapіtalu pіdpriєmstva [Research of influence of expenses on formation of intellectual and physical capital of the enterprise]. Skhidna Yevropa : ekonomіka, bіznes ta upravlіnnya. [Eastern Europe: Economy, Business and Management]. Electronic scientific professional publication, 2018, no. 2 (13). (in Ukrainian).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Большаков В., Левчинский Д., Фисуненко П. Оценка инвестиционных процессов воспроизводства жилищного фонда. LAP LAMBERT Academic Publishing, OmniScriptum GmbH@Co. KG, Saarbrucken, 2015.
311 с.


Верхоглядова Н. І., Левчинський Д. Л., Герасимова О. Л., Щеглова О. Ю. Економіка та основи підприємництва в будівництві : навч. посіб. для студ. ВНЗ. Дніпро : Герда, 2017. 425 с.


Viter, Dmitry V., Fisunenko, Pavlo A., Kovalenko-Marchenkova, Yevheniia V. Stabilization of the macroeconomic situation and the tax rates level (theoretical conclusions for transitive economy). Revista ESPACIOS. Vol. 41 (№ 27). 2020. Pр. 40−48. 


Kakhovska O., Lositska Т., Kolesnikova К. Economic efficiency of investments into personnel development of enterprises Baltic Journal of Economic Studies. Riga : Publishing House “Baltija Publishing”, 2018. № 3, vol. 4Р.
Pp. 115–122.


Kirnos Olesya, Spiridonova Kira, Borodin Maksim. The physical nature of economic potential. Sustainable housing and human settlement : monograph. Сh. VI. Economy: physical, circular, green. Dnipro − Bratislava : SHEE “Prydniprovska State Academy of Civil Engineering and Architecture” − Slovak University of Technology in Bratislava, 2018. Pp. 235–241.


Коваленко-Марченкова Є. В., Кірнос О. В., Бородін М. О. Теоретичні аспекти оцінки економічного стану підприємства. Інтелект ХХІ. 2018. № 6. C. 65−69.


Поповиченко І. В., Черчата А. О. Логістичне управління бізнес-процесами підприємства: теоретико-методологічні аспекти та інструментарій : монографія. Дніпро : Літограф, 2017. 204 с.


Фісуненко П. А., Ступнікер Г. Л. Дослідження впливу витрат на формування інтелектуального та фізичного капіталу підприємства. Східна Європа : економіка, бізнес та управління : електронне наукове фахове видання. 2018. № 2 (13).