Інноваційний потенціал соціально-економічного розвитку регіонів

T. V. Koturanova

Анотація


Визначенно найбільш пріоритетні за рівнем інноваційного потенціалу регіони з метою забезпечення потреб вітчизняними товарами, послугами, операціями для внутрішнього й зовнішнього ринків. На основі статистичного аналізу даних проведено оцінку та класифікацію інноваційного потенціалу регіонів України і можливості активізації його використання.


Ключові слова


інноваційний потенціал; інноваційна діяльність; внутрішній та зовнішній ринки; розвиток регіонів; соціально-економічний розвиток; класифікація потенціалу

Повний текст:

PDF

Посилання


Давиденко С. В. Вплив розширення внутрішньогоринку на економічне зростання України // Стратегічніпріоритети. – 2006. – № 1. – С. 93 – 101.

Даниленко О. Л. Механізм регулювання взаємодії внутрішнього та зовнішнього ринків // Вісник Харк.нац. ун.ім. В. Н. Каразіна (Серія Економіка). – 2008. – № 802. – С. 6 – 11.; Електронний ресурс: http://www.nbuv.gov.ua/portai/natural/vkhnu/Ekon/802/08dolmeh.pdf

Микитюк П. П. Інноваційний менеджмент: навч. посіб. – К. : Центр навчальної літератури, 2007. – 400 с.

Стадник В. В., Йохна М. М. Інноваційний менеджмент: навч. посіб. – К. : Академвидав, 2009. – 464 с.

Статистичний щорічник України за 2011 р. – К. : Консультант, 2012.

Стратегія економічного і соціального розвитку України (2004 – 2015 роки) «Шляхом Європейської інтеграції» / [С. Г. Бабенко, A. C. Гальчинський, В. М. Геєць та ін.]; Нац. ін-т стратег. дослідж., Ін-т екон. прогнозування HAH України, М-во економіки та з питань європ. інтегр. України. – К. : ІВЦ Держкомстату України, 2004. – 416 с.

Ткачева Н. Н., Чернов С. А. Проблемы развития инновационной сферы в Украине // Менеджер. – 2000. – № 3. – С. 66 – 71.

Формування галузевих ринків України: перехіднийперіод / За ред. В. О. Точиліна. – К. : Фенікс, 2004. – 332 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ