Innovative potential of social and economic development of regions

T. V. Koturanova

Abstract


The most priority is defined on level of innovative potential regions for the purpose of maintenance of requirements with the domestic goods, services, operations for the internal and external markets. On the basis of the statistical analysis of data the estimation and classification of innovative potential of regions of Ukraine and possibility of activization of its use is spent.


Keywords


Innovative potential; innovative activity; the internal and external markets; development of regions; socio-economic development; the classification potential

References


Давиденко С. В. Вплив розширення внутрішньогоринку на економічне зростання України // Стратегічніпріоритети. – 2006. – № 1. – С. 93 – 101.

Даниленко О. Л. Механізм регулювання взаємодії внутрішнього та зовнішнього ринків // Вісник Харк.нац. ун.ім. В. Н. Каразіна (Серія Економіка). – 2008. – № 802. – С. 6 – 11.; Електронний ресурс: http://www.nbuv.gov.ua/portai/natural/vkhnu/Ekon/802/08dolmeh.pdf

Микитюк П. П. Інноваційний менеджмент: навч. посіб. – К. : Центр навчальної літератури, 2007. – 400 с.

Стадник В. В., Йохна М. М. Інноваційний менеджмент: навч. посіб. – К. : Академвидав, 2009. – 464 с.

Статистичний щорічник України за 2011 р. – К. : Консультант, 2012.

Стратегія економічного і соціального розвитку України (2004 – 2015 роки) «Шляхом Європейської інтеграції» / [С. Г. Бабенко, A. C. Гальчинський, В. М. Геєць та ін.]; Нац. ін-т стратег. дослідж., Ін-т екон. прогнозування HAH України, М-во економіки та з питань європ. інтегр. України. – К. : ІВЦ Держкомстату України, 2004. – 416 с.

Ткачева Н. Н., Чернов С. А. Проблемы развития инновационной сферы в Украине // Менеджер. – 2000. – № 3. – С. 66 – 71.

Формування галузевих ринків України: перехіднийперіод / За ред. В. О. Точиліна. – К. : Фенікс, 2004. – 332 с.


GOST Style Citations