Теоретико-методологічні засади розробки проекту сучасного екопоселення

M. V. Savytskyi, M. G. Skladanovs'ka, U. B. Benderskiy

Анотація


Визначено зміст основних засад теоретико-методологічного підґрунтя розробки проекту сучасного високотехнологічного екопоселення.


Ключові слова


взаимоотношения человека и природы; ноосфера; устойчивое развитие общества; синергетический подход; самоорганизация; принцип «неразрушения-творения»; екопоселення; наукові концепції; розробка проекту; екокультурні трансформації

Повний текст:

PDF

Посилання


Вернадский В. И. Биосфера и ноосфера / В. И. Вернадский – М. : Наука, 1989. – 261 с.

Дулин П. Г. Актуальность синергетической методологии в контексте проблем и перспектив консолидации / П. Г. Дулин // Гуманитарный журнал. – 2006. – № 1 − 2 (29 − 30). – С. 196 − 202.

Кара-Мурза С. Г. Манипуляция сознанием / С. Г. Кара-Мурза. – К. : Оріяни, 2000. – 448 с.

Князева Е. Н. Основание синергетики. Синергетическое мировидение / Е. Н. Князева, С. П. Курдюмов – М. : Комкнига, 2005. – 240 с.

Крисаченко В. С. Екологічна культура: теорія і практика : навч. посіб. / В. С. Крисаченко. – К. : Заповіт, 1996. – 352 с.

Марушевський Г. Б. Етика збалансованого розвитку: моногр. / Г. Б. Марушевський – К. : Центр екологічної освіти та інформації, 2008. – 440 с.

Моисеев Н. Н. Человек и ноосфера / Н. Н. Моисеев – М. : Мол. гвардия, 1990. – 351 с.

Моисеев Н. Н. Быть или не быть… человечеству? / Н. Н. Моисеев – М. : б/и, 1999. – 288 с.

Порядок денний на ХХІ століття. Програма дій [ухвалена конференцією ООН з навколишнього середовища і розвитку // (Саміт «Планета Земля», Ріо-де-Жанейро, 1992)] : пер. з англ. – 2-ге вид. – К. : Інтелсфера, 2000. – 360 с.

Пригожин И. Порядок из хаоса. Новый диалог человека с природой: пер. с англ. / Илья Пригожин, Изабелла Стингерс. – М. : УРСС, 2002 – 288 с.

Складановська М. Г. Людина і світ. Вступ до екологічної психології: навч. посіб. / М. Г. Складановська. – Д. : НГУ, 2006. – 144 с.

Смолова Л. В. Введение в психологию взаимодействия с окружающей средой / Л. В. Смолова – СПб. : Речь, 2008. – 384 с.

Шестопалов В. Керована коеволюція як стратегія подолання глобальної екологічної кризи / В. Шестопалов // Вісн. НАН України. – 2008. – № 5. – С. 3 − 9. 14. Юрченко Л. І. Екологічна культура в контексті екологічної безпеки: моногр. / Л. І. Юрченко. – К. : ПАРАПАН, 2008. – 296 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ