Удосконалення планування організаційно-технічного розвитку підприємств будівельного комплексу

T. S. Kravchunovska

Анотація


Проаналізовано умови та тенденції організаційно-технічного розвитку підприємств будівельного комплексу, що забезпечують їх успішне функціонування та стійкий розвиток.


Ключові слова


планування; будівельний комплекс; організаційний розвиток; технічний розвиток

Повний текст:

PDF

Посилання


Закон України «Про інноваційну діяльність» [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://www.zakon.rada.gov.ua.

Закон України «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки в Україні» [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://www.zakon.rada.gov.ua.

Постанова Кабінету Міністрів України від 28 липня 2003 р. № 1174 «Про схвалення Державної програми розвитку промисловості на 2003 − 2011 роки» [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://www.zakon.rada.gov.ua.

Афонин И. В. Управление развитием предприятия : Стратегический менеджмент, инновации, инвестиции, цены : учеб. пособ. / И. В. Афонин. – М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и Ко», 2002. – 380 с.

Васильев В. М. Управление строительными инвестиционными проектами : учеб. пособ. / В. М. Васильев, Ю. П. Панибратов. – М. : Изд-во АСВ, 1997. – 307 с.

Залунин В. Ф. Проблемы управления строительством в условиях рынка / В. Ф. Залунин, Р. Б. Тян. – Д. : Наука і освіта, 1990. – 96 с.

Ильин А. И. Планирование на предприятии / А. И. Ильин. – Минск : Новое знание, 2002. – 635 с.

Казанский Ю. М. Опыт организации и управления строительными фирмами в США / Ю. М. Казанский. – М. : Стройиздат, 1985. – 268 с.

Литвин Б. М. Планування діяльності будівельного підприємства : навч. посіб. / Б. М. Литвин. – К. : Центр навчальної літератури, 2007. – 310 с.

Мандрица И. В. Теория и методология стратегического планирования развития строительного предприятия : автореф. дисс. на соискание учен. степени докт. экон. наук : спец. 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством : экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами (строительство)» / И. В. Мандрица. – СПб., 2008. – 35 с.

Организация и планирование строительного производства / А. К. Шрейбер, Л. И. Абрамов, А. А. Гусаков и др.; под ред. А. К. Шрейбера. – М. : Высш. шк., 1987. – 368 с.

Покропивный С. Ф. Экономика предприятия: учебник / Под общ. ред. С. Ф. Покропивного. – К. : КНЭУ, 2002. – 608 с.

Системно-управлінські та інжинірингові засади впровадження інновацій в організацію будівництва : моногр. / [С. А. Ушацький, В. О. Поколенко, О. А. Тугай та ін.]. – К. : Вид-во Європейського ун-ту, 2003. – 216 с.

Тарасюк Г. М. Планування діяльності підприємства / Г. М. Тарасюк, Л. І. Шваб. – К. : Каравела, 2005. – 312 с.

Тян Р.Б. Планирование и контроль деятельности предприятия / Р. Б. Тян, В. А. Ткаченко. – Д. : Наука и образование, 2003. – 300 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ