Науково-методичні засади викладання курсу «Чинники успішного працевлаштування» у технічному внз

Автор(и)

  • G. P. Evseeva Придніпровська державна академія будівництва та архітектури. http://orcid.org/0000-0002-7528-7232

Ключові слова:

чинники успішного працевлаштування, античинники, працевлаштування, пошук роботи, центр зайнятості, Закон України про зайнятість, соціальні гарантії, випускники ВНЗ

Анотація

З'ясованні передумови і чинники, що сприяють або перешкоджають працевлаштуванню молоді, адаптації випускника ВНЗ до свого нового статусу – працівника; дослідженно питаня соціальних гарантій та необхідності підтримки молодих спеціалістів з боку держави; проаналізовано потреби та мотиви, що зумовлюють міграційні орієнтації, які пов’язані з працевлаштуванням молоді.

Біографія автора

G. P. Evseeva, Придніпровська державна академія будівництва та архітектури.

доктор наук з державного управління, завідувач кафедри українознавства.

Посилання

Анішина Н., Верба Д. Передумови та напрями державного регулювання створення робочих місць у вітчизняній економіці // Україна : аспекти праці. – 2008. – № 5. – С. 12 − 19.

Волкова О. Ринок праці : навч. посіб – К. : Навчальна література, 2011. – 344 с.

Грішанова О. Економіка праці та соціально-трудові відносини. – К. : Центр навчальної літератури, 2003. –224 с.

Кашін А. Точка зору від 01.06. 2012 р. Тема: прогалини вищої освіти. // Режим доступу http://www.youtube.com/watch?v=TOC7JbCwvcs

Лібанова Е.М. Ринок праці : навч. посіб. – К. : Центр навчальної літератури, 2003. − 224 с.

Петюх В. Ринок праці : навч. посіб. – К. : КНЕУ, 1999. – 288 с.

Про зайнятість населення. Закон України від 05.07.2012 № 5067-VI // Режим доступу http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5067-17

Міжнародний кадровий портал //Режим доступу http://hh.ua/article/30

�to�� �5} ; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman","serif";}

Муратов А. Журнал по мировой архитектуре ПРОЕКТINTERNATIONAL / Амир Джалали, Пьер Волаард // Комплексная история «устойчивого развития». Хронологическая таблица теорий, движений, деятелей. – 2009. – № 22. – С. 142.

Воробйов В. В. Екополіси – новий етап еволюції містобудування // Майбутнє України в гармонії з Природою. – Д., 2010. – 65 с.

Аракелян Р. Г. Повышение качеств жилой среды с учетом ценностей традиционных жилых образований: автореф. дисс. канд. арх.: 18. 00. 02. / Р. Г. Аракелян; МАРХИ. – М., 2011. –176с.

Божинский Н. И. Национальные традиции в формообразовании предметно-пространственной среды народного жилья (на примере Восточной Украины): рукопись дисс. канд. арх. : 18. 00. 01. / Н. И. Божинский; Харьков. гос. техн. ун-т строит. и арх. – Харьков, 2010. − 216с.

Самойлович В. П. Народна архiтектура України в ілюстраціях / В. П. Самойлович. − К. : Абрис, 1999. – 281 с.

Черкес Б. С. Національна ідентичність центрів столичних міст в умовах ідеологічної детермінації: автореф. дис.. докт. Арх.: 18. 00. 01. / Б. С. Черкес; КНУБА. − К., 2006. − 36 с.

Раппапорт А. Г. К пониманию архитектурной формы : автореф. дисс. докт. искусствовед.: 18. 00. 01. / А. Г. Раппапорт: НИИТАГ. – М., 2002. – 141с.

Костомаров М. І. Слов’янська міфологія / Упоряд., приміт. І. П. Бетко, А. М. Полотай. − К. : Либідь, 1994. – 384 с.

Заславская А. Ю. Особенности органического подхода в архитектуре конца ХХ – начала ХХІ века : автореф. дис. канд. Арх. 18. 00. 01. / А. Ю. Заславская; Нижегород. гос. арх.-строит. Ин-т. – Нижний Новгород, 2008. – 191 с.

Ліманська О. В. Календарне свято як складова української обрядової культури : автореф. дис.. канд.. мистецтвознав. : 26. 00. 01. / Ольга Вікторівна Ліманська ; Київ. нац. ун-т культ. і мистецтв. – К., 2008. – 221 с.

Гаврилюк Е. Є. Рослинна символіка в контексті української календарної обрядовості: проблема семантико-функціонального аспекту: автореф. дис.. канд.. філолог. наук: 10. 01. 07. / Елеонора Євгенівна Гаврилюк; Львів. нац. ун-т. ім. Івана Франка. − Львів, 1998.

Федущак М. Л. Українські народні флористичні композиції (квітчання): історія, функції, типологія, художні особливості: автореф. дис.. канд.. мистецтвознав. : 26. 00. 01. / Марія Львівна Федущак; Харків. держ. акад. культури. – Харків, 2008.

Жайворонок В. Словник-довідник «Знаки української етнокультури». − К. : Довіра, 2006. – 703 с.

Баран В. У пошуках джерел українського народу [Електронний ресурс] / В. Д. Баран, Я. В. Баран Виступ на Міжнар. Наук.-практ. конф. «Українознавство та всесвітня історія: теоретико-методологічні засади наукових парадигм» 16 жовтня 2011 р. − К., 2011. − Режим доступу: http://www.ualogos.kiev.ua/fulltext.html?id=2538&search=7.%C3%E0%E7%B3%E7%EE%E2%E0%20%CE.%20%C4%B3%FF%EB%FC%ED%B3%F1%F2%FC%20%EF%EE%EB%B3%F2%E8%F7%ED%E8%F5, вільний. − Загол. з ектрана

Український національний портал Аратта − прадавня Україна [Електронний ресурс] / В. Черняк. Трипілля – вікно у початок історії. – 2006. – Режим доступу: http://aratta-ukraine.com/text_ua.php?id=57, вільний. – Загол. з ектрана.

Про Україну [Електронний ресурс]/ Хата – обрядовість, семантика житла. – Режим доступу: http://about-ukraine.com/index.php?text=152, вільний. – Загол. з ектрану

Крутенко Н. Образотворче мистецтво [Електронний ресурс] / Наталія Крутенко. Українські обереги: традиції і сучасність. 1991. − № 3. – Режим доступу: http://www.interklasa.pl/portal/dokumenty/r_mowa/strony_ukr02/etnografia/et14.htm , вільний. - Загол. з ектрана.

Бринзак В., Гагарина Ю. Возможности использования аромаадаптогенов при спортивной подготовке женщин / В. Бринзак, Ю. Гагарина // Спорт. медицина. − 2004. − № 1 − 2. − С. 94 − 98. − Библиогр.: 17 назв. − рус.

Сайт TreeLand [Електронний ресурс]/ Взаимодействие ауры человека и растения. – 2007. − Режим доступа: http://www.treeland.ru/article/home/energy/aura.htm, свободный. – Загл. с экрана.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Гуманітарні проблеми

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

> >>