Екстремальне керування температурним режимом в умовах автоматизації технологічного процесу виробництва біогазу

V. Uzhelovs'kyy, S. Tkachenko

Анотація


Наведено результати дослідження розробленої з використанням програмно–технічних можливостей прикладного програмного комплексу Matlab–Simulink моделі екстремального керування температурним режимом в умовах виробництва біогазу у метантенках із забезпеченням оптимального кількісного виходу біогазу. Наведено результати моделювання.


Ключові слова


імітаційне моделювання; метантенк; температурний режим; біогаз; екстремальне регулювання

Повний текст:

PDF

Посилання


Baader B. Byogaz: teoryya y praktyka / B. Baader, E. Done, M. Brennderfer; [per. s nem. M. Y. Serebryanogo]. — M. : Kolos, 1982. — 148 s.

Egorov A. Y. Optymalnoe upravlenye teplovymy y dyffuzyonnymy proczessamy. − M. : Nauka, 1978. — 463 s.

Kalmakov A. A. Avtomatyka y avtomatyzaczyya system teplogazosnabzhenyya y ventylyaczy: ucheb. dlya vuzov / A. A. Kalmakov, Yu. Ya. Kuvshynov, S. S. Romanova, S. A. Shhelkunov // Pod red. V. N. Bogoslovskogo. — M. : Strojyzdat, 1986. — 479 s.

Klyuev A. S. Proektyrovanye system avtomatyzaczyy tehnologycheskyh proczessov. — M. : Energoatomyzdat, 1997. — 464 s.

Lyone Zh. L. Optymalnoe upravlenye systemamy, opysyvaemymy uravnenyyamy s chastnymy proyzvodnymy. − M. : Myr, 1972. — 488 s.

Myaskovskyj Y. G. Teplovoj kontrol y avtomatyzaczyya teplovyx proczessov [Tekst] : ucheb. dlya tehnykumov / red. E. A. Laryna; recz. Y. P. Baumshtejn.; 2–e yzd., pererab. y dop. — M. : Strojyzdat, 1990. — 255 s.

Orlova Yu. A. Avtomatyzaczyya y upravlenye byokonversyej s czelyu povyshenyya kachestva tehnologycheskogo proczessa kogeneraczyy: avtoref. dys. na soysk. uchen. step. kand. texn. nauk. — M., 2012. — 21s.

Popovych M. G., Kovalchuk O. V. Teorіya avtomatychnogo keruvannya: pіdruch. — K. : Lybіd, 1997. — 544 s.

Ratushnyak G. S. Energozberezhennya v systemax bіokonversії / G. S. Ratushnyak, V. V. Dzhedzhula. — Vіnnyczya : Unіversum–Vіnnyczya, 2006. — 83 s.

Ratushnyak G. S. Teplovtraty v bіogazovyx ustanovkax pry rіznyx temperaturnyx rezhymax anaerobnogo brodіnnya / G. S. Ratushnyak, K. V. Anoxіna // Vіsnyk VPІ. — V. : VPІ, 2008. — № 4.

Ratushnyak G. S. Modelyuvannya teploobmіnnyx proczesіv v bіogazovyx ustanovkax / G. S. Ratushnyak, K. V. Anoxіna // Ventylyaczіya, osvіtlennya ta teplogazopostachannya : nauk.–texn. zb. — Vyp. 12. — K. : KNUBA, 2008. — 128 s.

Serbіn V. A. Netradyczіjnі ta ponovlyuvanі dzherela energії v systemah TGP / V. A. Serbіn — Makіїvka : DonDABA, 2003. — 153 s.

Tanatar A. Y. Elementy promyshlennoj avtomatyky y yx dynamycheskye svojstva. — K. : Tehnyka, 1975. — 232 s.

Elektronnyj nauchnyj zhurnal «Vestnyk Dona» : (st. «Prymenenye elektrotexnologyj pry metanovom sbrazhyvanyy othodov») [Elektronnyj resurs]. Rezhym dostupa: http://yvdon.ru/magazyne/archyve/n3y2012/896


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Баадер Б. Биогаз: теория и практика / Б. Баадер, Е. Доне, М. Бренндерфер; [пер. с нем. М. И. Серебряного]. — М. : Колос, 1982. — 148 с.

 

Егоров А. И. Оптимальное управление тепловыми и диффузионными процессами. — М. : Наука, 1978. — 463 с.

 

Калмаков А. А. Автоматика и автоматизация систем теплогазоснабжения и вентиляци: учеб. для вузов / А. А. Калмаков, Ю. Я. Кувшинов, С. С. Романова, С. А. Щелкунов // Под ред. В. Н. Богословского. — М. : Стройиздат, 1986. — 479 с.

 

Клюєв А. С. Проектирование систем автоматизации технологических процессов. — М. : Эергоатомиздат, 1997. — 464 с.

 

Лионе Ж. Л. Оптимальное управление системами, описываемыми уравнениями с частными производными. — М. : Мир, 1972. — 488 с.

 

Мясковский И. Г. Тепловой контроль и автоматизация тепловых процессов [Текст] : учеб. для техникумов / ред. Е. А. Ларина; рец. И. П. Баумштейн.; 2–е изд., перераб. и доп. — М. : Стройиздат, 1990. — 255 с.

 

Орлова Ю. А. Автоматизация и управление биоконверсией с целью повышения качества технологического процесса когенерации: автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. техн. наук. — М., 2012. — 21с.

 

Попович М. Г., Ковальчук О. В. Теорія автоматичного керування : підруч. — К. : Либідь, 1997. — 544 с.

 

Ратушняк Г. С. Енергозбереження в системах біоконверсії / Г. С. Ратушняк, В. В. Джеджула. — Вінниця : Універсум–Вінниця, 2006. — 83 с.

 

Ратушняк Г. С. Тепловтрати в біогазових установках при різних температурних режимах анаеробного бродіння / Г. С. Ратушняк, К. В. Анохіна // Вісник ВПІ. — Вінниця : ВПІ, 2008. — № 4.

 

Ратушняк Г. С. Моделювання теплообмінних процесів в біогазових установках / Г. С. Ратушняк, К. В. Анохіна // Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання : наук.–техн. зб. — Вип. 12. — К. : КНУБА, 2008. — 128 с.

 

Сербін В. А. Нетрадиційні та поновлювані джерела енергії в системах ТГП / В. А. Сербін — Макіївка : ДонДАБА, 2003. — 153 с.

 

Танатар А. И. Элементы промышленной автоматики и их динамические свойства. — К. : Техника, 1975. — 232 с.

 

Электронный научный журнал «Вестник Дона» : (ст. «Применение электротехнологий при метановом сбраживании отходов») [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://ivdon.ru/magazine/archive/n3y2012/896