Державне регулювання чинників ціноутворення на житловому ринку регіонів України в контексті зниження вартості будівництва

G. Stupniker

Анотація


Із позицій формування державного управлінського механізму досліджується сутність та зміст понять «доступне житло», «показник доступності житла» (ПДЖ). Виокремлено ознаки доступного житла, розраховано ПДЖ по регіонах України, визначено його динаміку.


Ключові слова


будівництво; вартість; житлова політика; житловий ринок; доступність житла

Повний текст:

PDF

Посилання


Vvedennya v ekspluatatsiyu zahal'noyi ploshchi zhytla ta kil'kist' zbudovanykh kvartyr [Elektronnyy resurs]. — Rezhym dostupu: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2007/ibd/vez/vez_rik06_u.html

Za chto y komu platyt ukraynskyy zastroyshchyk? [Elektronnyy resurs]. — Rezhym dostupu: http://biz.liga.net/news/E0912826.html

Kyrychuk Yu. Pokaznyk dostupnosti zhytla yak osnovnyy kryteriy efektyvnosti derzhavnoyi zhytlovoyi polityky [Tekst] / Yuliya Kyrychuk // Visnyk NADU pry Prezydentovi Ukrayiny, 2009. — № 1. — С. 86–93.

Kosheva A. M. Stratehichni napryamy rehulyuvannya rozvytku zhytlovoyi sfery [Elektronnyy resurs] / A. M. Kosheva // Derzh. upravlinnya : teoriya ta praktyka. — 2009. — № 2(10). — Rezhym dostupu : http://www.academy.gov.ua/ej10/doc_pdf/Koshevas.pdf

Mantsevych Yu. M. Udoskonalennya rozvytku zhytlovoho hospodarstva mist Ukrayiny : avtoref. dys. na zdobuttya nauk. stupenya dokt. ekon. nauk : spets. 08.00.05 «Rozvytok produktyvnykh syl i rehional'na ekonomika» / Yu. M. Mantsevych. — K., 2009. — 37 s.

Pro skhvalennya Kontseptsiyi Derzhavnoyi tsil'ovoyi sotsial'no–ekonomichnoyi prohramy budivnytstva (prydbannya) dostupnoho zhytla na 2009–2016 roky [Elektronnyy resurs] : Rozporyadzhennya Kabinetu Ministriv Ukrayiny vid 21 zhovtnya 2008 r. № 1406 r. — Rezhym dostupu : http://zakon.rada.gov.ua/cgi–bin/laws/main.cgi?nreg=1406–2008–%F0.

Pro zapobihannya vplyvu svitovoyi finansovoyi kryzy na rozvytok budivel'noyi haluzi ta zhytlovoho budivnytstva [Elektronnyy resurs] : Zakon Ukrayiny vid 25 hrudnya 2008 r. № 800–VI. // Ofits. veb–sayt Verkhovnoyi Rady Ukrayiny. — Rezhym dostupu : http://zakon.rada.gov.ua/cgi–bin/laws/main.cgi?nreg=800–17.

Chukhno A. Suchasna finansovo–ekonomichna kryza: pryroda, shlyakhy ta metody podolannya [Tekst] / A. Chukhno // Ekonomika Ukrayiny. — 2010. — № 2. — S. 4–13.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Введення в експлуатацію загальної площі житла та кількість збудованих квартир [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2007/ibd/vez/vez_rik06_u.html

 

За что и кому платит украинский застройщик? [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://biz.liga.net/news/E0912826.html

 

Киричук Ю. Показник доступності житла як основний критерій ефективності державної житлової політики [Текст] / Юлія Киричук // Вісник НАДУ при Президентові України, 2009. — № 1. — С. 86–93.

 

Кошева А. М. Стратегічні напрями регулювання розвитку житлової сфери [Електронний ресурс] / А. М. Кошева // Держ. управління : теорія та практика. — 2009. — № 2(10). — Режим доступу : http://www.academy.gov.ua/ej10/doc_pdf/Koshevas.pdf

 

Манцевич Ю. М. Удосконалення розвитку житлового господарства міст України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. екон. наук : спец. 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка» / Ю. М. Манцевич. — К., 2009. — 37 с.

 

Про схвалення Концепції Державної цільової соціально–економічної програми будівництва (придбання) доступного житла на 2009–2016 роки [Електронний ресурс] : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2008 р. № 1406 р. — Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi–bin/laws/main.cgi?nreg=1406–2008–%F0.

 

Про запобігання впливу світової фінансової кризи на розвиток будівельної галузі та житлового будівництва [Електронний ресурс] : Закон України від 25 грудня 2008 р. № 800–VI. // Офіц. веб–сайт Верховної Ради України. — Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi–bin/laws/main.cgi?nreg=800–17.

 

Чухно А. Сучасна фінансово–економічна криза: природа, шляхи та методи подолання [Текст] / А. Чухно // Економіка України. — 2010. — № 2. — С. 4–13.