Взаємодія поліетиленгліколю з продуктами гідратації цементу і його вплив на властивості бетону

D. Ionov

Анотація


Для встановлення особливостей взаємодії поліетиленгліколю з мінеральними в'яжучими речовинами були використані модельні системи, отримані з використанням гашеного вапна і золи–винесення. Дослідження проводили з використанням рентгенофазового і диференційно–термічного методів. У ході експерименту було встановлено, що при введенні ПЕГ до складу бетонної суміші на ранній стадії тверднення спостерігається уповільнення процесу гідратації, а на пізніх стадіях твердіння відбувається зв'язування портландиту в органомінеральні комплекси.


Ключові слова


портландцемент; бетон; поліетиленгліколь; зола–винесення; вапно; рентгенофазового аналіз; дериватограма; легкоукладальність; міцність

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Batrakov V. G. Modificirovannye betony. Teorija i praktika. — Moskva, 1998. — 768 s.

Gorshkov V. S. Metody fiziko–himicheskogo analiza vjazhushhih veshhestv / V. S. Gorshkov, V. V. Timashev, V. G. Savel'ev // Ucheb. posob. — M. : Vysshaja shkola, 1981. — 335 s.

Kovba L. M. Rentgenofazovyj analiz / L. M. Kovba, V. K. Trunov // Ucheb. posob. — M. : Izd–vo Mosk. unv–ta, 1976. — 232 s.

Popruga P. V. Pіdsilennja opori № 7 zalіznichno–avtomobіl'nogo mostovogo perehodu cherez r. Dnіpro v m. Kiєvі / P. V. Popruga, L. O. Shejnіch, A. M. Bambura, O. B. Gurkovs'kij ta іn. // Mіzhvіdom. nauk.–tehn. zb. «Budіvel'nі konstrukcії». — Vup. № 74. — K. 2. — 2011.

Popruga P. V. Stroitel'stvo avtomobil'noj jestakady (viaduk) terminal'nogo kompleksa «D» DMA «Borispol'» g. Kiev / P. V. Popruga, L. A. Shejnich, M. G. Mikolaec // Sb. dokl. «Dni sovremennogo betona − Hortica 2012». — Zaporozh'e, 2012.

Popruga P. V. Kontrol' jakostі betonnih robіt pri zvedennі masivnih konstrukcіj / Zb. «Budіvel'nі materіali, virobi ta sanіtarna tehnіka». — 2010.

Prjanіshnіkov O. V. Visokofunkcіonal'nі betoni dlja zvedennja masivnih konstrukcіj / Avtoref. dis. na zdob. nauk. stup. kand. tehn. nauk. — K., 2010. — 16 s.

Runova R. F. Shhodo pitannja pro dovgovіchnіst' plastifіkovanih betonіv na osnovі shlakovih cementіv / R. F. Runova, V. V. Trojan, І. І. Rudenko, І. O. Іvzhenko ta іn. / Nauk.–tehn. zb. «Budіvel'nі materіali, virobi ta sanіtarna tehnіka». − K. : DP «NDІBMV», 2011. − Vup. 39.

Tager A. A. Fiziko–himija polimerov. — M. : Himija, 1968. — 536 s.

Trojan V. V. Dobavki dlja betonіv і budіvel'nih rozchinіv: navch. posіb. — Nіzhin : TOV «Vidavnictvo «Aspekt–Polіgraf», 2010. — 228 s.

Shejnіch L. O. Vpliv dobavki polіetilenglіkolju na vlastivostі betonu / L. O. Shejnіch, D. S. Іonov // Nauk.–tehn. zb. «Budіvel'nі materіali, virobi ta sanіtarna tehnіka». — K. : DP «NDІBMV», 2012. — Vup. 43. — S. 150–154.

Shejnich L. A. Processy samoorganizacii struktury stroitel'nyh kompozitov / L. A. Shejnich, E. K. Pushkareva. — K. : Gamma–print, 2009. − 153 s.

Aictin P. C. The art of science of high–performance concrete: materials Nelu Spiratos Symposium [“On Superplasticizers”] (Bucharest, Romania, June, 2003) / Aictin P.C. Bucharest, Romania, 2003. — P. 69–88.

Edward G. Fundaments of high performabce cobcrete / Edward G., Nawy P. — Sec.Ed., Willy. — 2001. — 123 P.

Henrichen A. Concrete production plabts and practice: past, present and future trends: proceeding of the Intern. Conf. [“Creating with concrete”], (Dundee, Scotland, 1999) / A. Henrichen– Unitilizing ready–mixed concrete and mortar, University of Dundee, Scotland, UK, 1999. —

P. 145 − 155.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


 Батраков В. Г. Модифицированные бетоны. Теория и практика. — Москва, 1998. — 768 с.

 

Горшков В. С. Методы физико–химического анализа вяжущих веществ / В. С. Горшков, В. В. Тимашев, В. Г. Савельев // Учеб. пособ. — М. : Высшая школа, 1981. — 335 с.

 

Ковба Л. М. Рентгенофазовый анализ / Л. М. Ковба, В. К. Трунов // Учеб. пособ. — М. : Изд–во Моск. унв–та, 1976. — 232 с.

 

Попруга П. В. Підсилення опори № 7 залізнично–автомобільного мостового переходу через р. Дніпро в м. Києві / П. В. Попруга, Л. О. Шейніч, А. М. Бамбура, О. Б. Гурковський та ін. // Міжвідом. наук.–техн. зб. «Будівельні конструкції». − Вип. № 74. — К. 2. — 2011.

 

Попруга П. В. Строительство автомобильной эстакады (виадук) терминального комплекса «D» ДМА «Борисполь» г. Киев / П. В. Попруга, Л. А. Шейнич, М. Г. Миколаец // Сб. докл. «Дни современного бетона − Хортица 2012». — Запорожье, 2012.

 

Попруга П. В. Контроль якості бетонних робіт при зведенні масивних конструкцій / Зб. «Будівельні матеріали, вироби та санітарна техніка». — 2010.

 

Прянішніков О. В. Високофункціональні бетони для зведення масивних конструкцій / Автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. техн. наук. — К., 2010. — 16 с.

 

Рунова Р. Ф. Щодо питання про довговічність пластифікованих бетонів на основі шлакових цементів / Р. Ф. Рунова, В. В. Троян, І. І. Руденко, І. О. Івженко та ін. / Наук.–техн. зб. «Будівельні матеріали, вироби та санітарна техніка». − К. : ДП «НДІБМВ», 2011. − Вип. 39.

 

Тагер А. А. Физико–химия полимеров. — М. : Химия, 1968. — 536 с.

 

Троян В. В. Добавки для бетонів і будівельних розчинів: навч. посіб. — Ніжин : ТОВ «Видавництво «Аспект–Поліграф», 2010. — 228 с.

 

Шейніч Л. О. Вплив добавки поліетиленгліколю на властивості бетону / Л. О. Шейніч, Д. С. Іонов // Наук.–техн. зб. «Будівельні матеріали, вироби та санітарна техніка». — К. : ДП «НДІБМВ», 2012. — Вип. 43. — С. 150 − 154.

 

Шейнич Л. А. Процессы самоорганизации структуры строительных композитов / Л. А. Шейнич, Е. К. Пушкарева. — К. : Гамма–принт, 2009. − 153 с.

 

Aictin P. C. The art of science of high–performance concrete: materials Nelu Spiratos Symposium [“On Superplasticizers”] (Bucharest, Romania, June, 2003) / Aictin P.C. Bucharest, Romania, 2003. — P. 69 − 88.

 

Edward G. Fundaments of high performabce cobcrete / Edward G., Nawy P. — Sec.Ed., Willy. — 2001. — 123 P.

 

Henrichen A. Concrete production plabts and practice: past, present and future trends: proceeding of the Intern. Conf. [“Creating with concrete”], (Dundee, Scotland, 1999) / A. Henrichen. — Unitilizing ready–mixed concrete and mortar, University of Dundee, Scotland, UK 1999. — P. 145–155.