Математичне моделювання мікроклімату приміщення

Автор(и)

  • V. Uzhelovs'kyy Придніпровська державна академія будівництва та архітектури., Ukraine
  • V. Hlinkin Придніпровська державна академія будівництва та архітектури., Ukraine

Ключові слова:

математичне моделювання, мікроклімат, імітаційне моделювання, температура, вологість

Анотація

Описано та розроблено математичну модель мікроклімату приміщень, яка дозволяє ефективно розраховувати температуру і вологість усередині приміщення, враховуючи тепловтрати через огороджувальні конструкції будівлі.

Біографії авторів

V. Uzhelovs'kyy, Придніпровська державна академія будівництва та архітектури.

кандидат технічних наук, доцент.

V. Hlinkin, Придніпровська державна академія будівництва та архітектури.

магістр.

Посилання

Horbachenko V. Y. Vychyslytelnaya lyneynaya alhebra s prymeramy na MATLAB. — SPb. : BKhV–Peterburh, 2011. — 320 s.

Ehorov A. Y. Optymalnoe upravlenye teplovymy y dyffuzyonnymy protsessamy. − M. : Nauka, 1978. — 463 s.

Kalmakov A. A. Avtomatyka y avtomatyzatsyya system teplohazosnabzhenyya y ventylyatsyy : ucheb. dlya vuzov / Pod red.V. N. Bohoslovskoho. — M. : Stroyyzdat, 1986. — 479 s.

Karpis E. E. Rehulyatory dlya system kondytsionuvannya povitrya. — M. : Enerho, 1974. — 74 s.

Klyuyev A. S. Proektyrovanye system avtomatyzatsyy tekhnolohycheskykh proczessov. — M. : Yenerhoatomyzdat, 1997. — 464 s.

Lyone Zh.–L. Optymalnoe upravlenye systemamy, opisyivaemyimi uravneniyami chastnymy proyzvodnymy. — M. : Myr, 1972. — 488 s.

Myaskovsky Y. H. Teplovoy kontrol' y avtomatyzatsyya teplovykh proczessov[Tekst] : ucheb. dlya tehnykumov / red. E. A. Laryna; rets. Y. P. Baumshteyn.; 2–e yzd., pererab. y dop. — M. : Stroyyzdat, 1990. — 255 s.

Popovych M. H. Teoriya avtomatychnoho keruvannya : pidruchnyk. — K. : Lybid, 1997. — 544 s.

Sazonov E. V. Sbornyk zadach po raschetu system kondytsyonyrovanyya mykroklymata zdanyy. — Voronezh : VHU, 1988. — 296 s.

ASHRAE Handbook CD, Fundamentals, SI Edition, 1997.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Наукові дослідження