Вплив виду затверджувача на строки тужавлення рідкоскляних сумішей

O. Yul. Konoplyanyk, I. M. Iliev, V. V. Chernavskikh

Анотація


Постановка задачі. Наразі у зв'язку з модернізацією житлового будівництва першочергового значення набувають питання підбору легких ефективних матеріалів, які можуть бути одночасно застосовані у несівних і теплоізолюючих конструкціях. Переваги ефективних матеріалів у повній мірі можна реалізувати при будівництві індивідуальних житлових будинків, де поряд з різними будівельними конструкціями широке застосування знаходять і теплові пристрої, такі як печі, каміни, сауни, димові труби і т. д. Аналіз сучасного стану розробки та дослідження легких бетонів показав, що прийнятним буде застосування в якості в'яжучого рідкого скла. Позитивний досвід застосування в металургії складів жаростійких бетонів на рідкому склі [1] показав, що вони мають ряд безсумнівних переваг у порівнянні з традиційними бетонами на цементних і вапняних в'яжучих, а саме: характеризуються прискореними термінами тужавлення. Аналіз публікацій. Важливою характеристикою рідкоскляних сумішей є процес тужавлення, заснований на реакції між рідким склом і затверджувачем, необхідно застосування ефективного затверджувача, що забезпечує дотримання умов твердіння цих сумішей. Раніше в якості затверджувача найчастіше використовували кремнефтористий натрій [2], при цьому була встановлена його оптимальна кількість, що складає 10 -12 % від ваги рідкого скла. У роботі [3] встановлено можливість заміни кремнефтористого натрію на саморозсипні шлаки металургійних підприємств, які у своєму складі містять β і γ - 2CaO · SiO2. Найдоступнішим з цих шлаків є феррохромовий шлак − відхід виробництва ферохрому. Має місце позитивний досвід застосування у складах жаростійких бетонів глиноземистого цементу, який є затверджувачем рідкого скла [4]. Експериментально встановлено, що найбільш прийнятним затверджувачем рідкого скла є феррохромовий шлак [5]. Застосування в якості затверджувача кремнефтористого натрію, феррохромового шлаку і глиноземистого цементу стримується через їх високу вартість та розрив економічних зв'язків з Росією, країною виробником цих матеріалів. Мета роботи полягала у визначенні реакційної можливості по відношенню до рідкого скла портландцементу, фазовий склад якого також представлений кальцієвими силікатами. При цьому було необхідно порівняти терміни початку і кінця тужавлення сумішей з відомими затверджувачами рідкого скла із сумішами з портландцементом різних марок. Висновки. Проведені випробування рідкоскляних сумішей з різними затверджувачами показали, що найбільш економічно доцільне застосування портландцементу М 400 в якості затверджувача рідкого скла. При цьому в умовах будівництва у літній період закономірно очікувати зниження терміну тужавлення сумішей зі збільшенням температури повітря.


Ключові слова


рідке скло; затверджувач; в'яжучий; бетонна суміш; терміни схоплювання

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Konoplyanik A. Yu. Opyit i perspektiva primeneniya zharostoykih betonov i ogneupornyh smesey v teplovyh agregatah i konstruktsiyah [Experience and prospects of refractory concrete and refractory mixtures in thermal units and structures]. Teoriya i praktika metallurgii - Theory and practice of metallurgy.1999, no.1, pp. 53 – 54. (in Russian).

Nekrasov K. D. Zharoupornyiy beton. [Heat-resistant concrete ]Moscow, Promstroyizdat, 1957 .283 p. (in Russian).

Tarasova A.P. Vliyanie vida otverditelya na svoystva zharostoykih betonov na zhidkom stekle. [Influence of type of hardener on properties refractory concretes on the water glass]. Opyt primeneniya zharostoykih betonov v promyishlennosti i stroitelstve. Sb. nauch. trudov -The experience of heat-resistant concrete in industry and construction. Collection of scientific papers – Dnepropetrovsk, DISI, 1978, pp.73 – 74. (in Russian).

Konoplyanik A. Yu. Opyt i perspektivy primeneniya zharostoykogo betona dlya izgotovleniya futerovki pribylnyh nadstavok staleplavilnogo proizvodstva [Experience and prospects of application for the production of heat-resistant concrete lining lucrative extensions of steelmaking]. Visnik PDABA-Bulletin of PSACEA. Dnepropetrovsk, PDABA, 2012, no.6. pp. 36 – 41. (in Russian).

Konoplyanik A. Yu. Svoystva i tehnologiya zharostoykih betonov povyishennoy shlakoustoychivosti. Doct, Diss. [Properties and technology of heat-resistant concrete of increased slag resistance. Doct, Diss.]. Dnepropetrovsk PGASA, 1997. 226 p.

Budivelni materiali. Tsementy. Metody viznachennia mitsnosti na zgyn i stysk. DSTU B V.2.7 – 187:2009. [Con-struction materials. Cements. Methods for determination of flexural strength and compression .State standard B V.2.7 – 187:2009.] Kyiv, Minregionbud Ukrainy, 2010. 22 p.(in Ukrainian).

Budivelni materialy. Tsementy. Metody vyznachennia normalnoi gustoty, strokiv tuzhavlennya ta rivnomirnosti zminy ob’iemu. DSTU B V.2.7 – 185:2009. [Construction Materials. Cements. Methods for determination of normal consistency, gripe term and change of size. State standard B V.2.7 – 185:2009.]. Kyiv, Minregionbud Ukraini, 2010. 10 p. (in Ukrainian).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Конопляник А. Ю. Опыт и перспектива применения жаростойких бетонов и огнеупорных смесей в тепловых агрегатах и конструкциях / Конопляник А. Ю., Бородин А. А. // Теория и практика металлургии. – 1999. – № 1. – С. 53 – 54.

 

Некрасов К. Д. Жароупорный бетон / К. Д. Некрасов. – Москва : Промстройиздат, 1957. – 283 с.

 

Тарасова А. П. Влияние вида отвердителя на свойства жаростойких бетонов на жидком стекле / Тарасова А. П. // Опыт применения жаростойких бетонов в промышленности и строительстве : респ. конф., 31 мая-2 июня 1978 г., Днепропетровск / Днепропетров. инж.-строит. ин-т, НИИ бетона и железобетона (НИИЖБ) [и др.]. – Днепропетровск, 1978. – С.73 – 74.

 

Конопляник А. Ю. Опыт и перспективы применения жаростойкого бетона для изготовления футеровки прибыльных надставок сталеплавильного производства / А. Ю. Конопляник // Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. – Дніпропетровськ, 2012. – № 6. – С.36 – 41.

 

Конопляник А. Ю. Свойства и технология жаростойких бетонов повышенной шлакоустойчивости : дис. ... канд. техн. наук : 05.23.05 : защищена 27.02.1997 / А. Ю. Конопляник ; науч. рук. А. А. Бородин. – Днепропетровск, 1996. – 228 с.

 

Будівельні матеріали. Цементи. Методи визначання міцності на згин і стиск : ДСТУ Б В.2.7 – 187:2009. – Чинний від 2010-08-01. – Київ : Мінрегіонбуд України, 2010 – 22 с. – (Національний стандарт України).

 

Будівельні матеріали. Цементи. Методы визначення нормальної густоти, строків тужавлення та рівномірності зміни об’єму : ДСТУ Б В.2.7–185:2009. – Зі скасуванням чинності в Україні ГОСТ 310.3 – 76 ; чинний від 2009-12-01. – Київ : Мінрегіонбуд України, 2010. – 10 с. – (Національний стандарт України).