Забезпечення екологічної безпеки промислового регіону

V. N. Makarova, V. V. Hilyov

Анотація


Постановка проблеми. Людина займається різними видами діяльності протягом усього життєвого циклу, перебуваючи в різних сферах існування: природній, виробничій, соціальній, побутовій. При цьому людина постійно взаємодіє із середовищем проживання, будучи невід'ємною складовою частиною природного навколишнього середовища. У процесі своєї діяльності людина змінює навколишнє середовище, часто негативно впливає на його природну динамічну рівновагу. Технологічні процеси сучасного виробництва забруднюють навколишнє середовище пиловими, газовими і тепловими викидами, промисловими стоками, електромагнітними полями, іонізуючими і шумовими випромінюваннями, іншими фізичними і хімічними негативними факторами. Такий вплив людини на навколишнє середовище негативно позначається на його основних законах розвитку й екологічної рівноваги і, як наслідок, веде людство до екологічної катастрофи [3]. Для знаходження оптимальних шляхів підвищення якості життя необхідно проводити всебічну оцінку впливу різних чинників на процес життєдіяльності людини. Мета статті. На основі системного та кількісного підходу до оцінювання великої кількості приватних чинників, які впливають на якість і безпеку життєдіяльності населення та його здоров'я, як заходи оптимальної відповідності біологічних і соціальних здібностей і потреб людини провести оцінювання якості та безпеки життєдіяльності людини в міському середовищі. Здоров'я виступає найважливішою умовою подальшого розвитку суспільства, продуктивності та якості праці. Ця проблема отримала своє відображення в науковій літературі [1; 9], але нам більш докладно хотілося б зупинитися на таких факторах як шумове забруднення від автотранспорту і вплив промислових підприємств, що працюють містах, оскільки вони найбільшою мірою впливають на якість життя мешканців міст. Висновок. За показником “Шумове забруднення примагістральної території від автотранспорту” розглянуто ділянку території по магістральній вулиці Електрометалургів із садибною забудовою, на якій розташоване містоутворювальне підприємство ПАТ “Нікопольський завод феросплавів”, 19,6 % населення примагістральної території проживає в зоні перевищення допустимого рівня шуму. За показником “Забруднення грунту” отримана оцінка відповідає критерію “повністю придатна”. На підставі отриманої оцінки можна рекомендувати застосування шумозахисних заходів, таких як екрани, шумозахисні смуги зелених насаджень, а також використовувати відвальні шлаки феросплавного виробництва для виробництва будівельних матеріалів, що сприятиме поліпшенню стану навколишнього середовища, а отже, підвищенню показника ЯБЖДН.


Ключові слова


екологічна безпека; якість життєдіяльністі; автотранспорт; шумове забруднення; забруднення грунту

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Abrakitov V. E., Nesterenko S. V. Analogovoe modelirovanie protsessov rasprostraneniya zvuka na teritorii goroda [Analog modeling processes of distribution sound on the city territory] Avtomatizirovannye sistemy upravleniya i pribory avtomatiki. Vseukrainskiy mezhvedomstvenny nauchno-technicheskiyy sbornik - Automated control systems and devices of automatic equipment.All-Ukrainian interdepartmental scientific and technical collection. Kharkov, 2002, no. 121,pp. 87 – 94. ( in Russian ).

Batalin B. S. Vred I pol’za shlakovyh otvalov [Harm and advantage of slag dumps].Priroda- Nature. 2003, no. 10 (1058), pp. 27-32. ( in Russian ).

Serikov Ya. A., Kinzhalova N. A., Serikov S. Ya. Bezopasnost’ zhiznedeyatel’nosti [Safety of life activity]. KhNAGKh- KhNAUE. Kharkov ,KhNAGKh:, 2010.347 p. ( in Russian ).

Vitrischak S. V. Zabrudnennia atmosfernogo povitria vukudamy avtotransporu-realna nebezpeka natsii [Air pollution by vehicles emissions - a real nation danger] . Molodyi vchenyi- Young Scientist. 2014.no. 3 (06), pp. 125-126.( in Ukrainian ).

Kozlovsky T. F., Dana I. P.,. Drahobetskyy V.V Vyznachennya kryteriiv vplyvu toksychnyh rechovyn promyslovyh vidhodiv iz zastosuvanniam metodologiii ekologichnoogo ryzyku [Defining of criteria of toxic substances industrial waste influence using the methodology of environmental risk]. Ecologichna bezpeka - Ecological safety. 2009,1(5), pp. 26–29. (in Ukrainian ).

Hilov V. V. Metodyka otsinky yakosti ta bezpeky ghytteidiialnosti zhytlovogo seredovysha naibilshogo mista [Methods of quality evaluation and safety of life habitat of the largest city] . Visnyk PDABA - Bulletin of PSACEA. Dnipropetrovsk , 2012, no.1 – 3, pp. 90-97. ( in Ukrainian ).

Balyuk S. A. Fateev A.I. Miroshnichenko M.M. Gruntovo-geohimichne obstezhennia urbanizovanyh terytorii [Soil-geochemical investigation of urban areas.]. Kharkov, NNTs "IGA im. Sokolovsky "UAAN, 2004. 54 p. ( in Ukrainian ).

Gorshkova I. A. Analiz zagryazneniya atmosfernogo vozduha vybrosami avtotransportnyh sredstv v usloviyah slozhivsheisya gradostroitel’noi situatsii v tsentral’noi chasti Sankt-Peterburga [The analysis of air pollution by atmospheric air emissions of vehicles in the conditions of the developed town-planning situation in the central part of St. Petersburg]. Nakovedenie - Science , 2014, no. 4 (23), pp. 1 – 10.Available at : http://naukovedenie.ru. ( in Russian ).

Kartavskaya V. M. Osnovy promyshlennoi ekologii. Otsenka usherba ot vybrosov zagryaznyayushchih veshchestv v atmosferu. [Fundamentals of industrial ecology. A damage of evaluation because of emissions of the polluting substances to the atmosphere]. Irkutsk, Iz-vo IrGTU, 2008.196 p. ( in Russian ).

Makarova V. N. Tehnologiya polucheniya gazobetona.[Technology of receiving gas concrete] . Fourth Intern. Forum Students: Intern V materials. scientific-technical. Conf. Students and Young Scientists Ministry of Education and Science yout. and Sport of Ukraine, State University "Ukr. state. Chemical-techn. Univ. –Dnepropetrovsk , 2011. 317p. ( in Russian ).

Zaborov V. I., Mogilevsky M. I., Myakshin, E.P. Spravochnic po zashchite ot shuma I vibratsii zhilyh i obshchestvennyh zdaniy [Reference book on protection against noise and vibration of residential and public buildings ]. Budivelnyk -Builder, 1989. 160p.

High Blood Pressure and Long-Term Exposure to Indoor Noise and Air Pollution from Road Traffic Maria Foraster, Nino Künzli, Inmaculada Aguilera // Environmental Health Perspectives. – 2014. – volume122, number 11, November . – Р. 1193-1200.

Monica S. Hammer Environmental Noise Pollution in the United States: Developing an Effective Public Health Response / Monica S. Hammer, K. Swinburn,and Richard L. Neitzel // Environmental Health Perspectives. – 2014. – volume122, number 2, February . – Р.115-119.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Абракитов В. Э. Аналоговое моделирование процессов распространения звука на территории города
/ В. Э. Абракитов, С. В. Нестеренко // Автоматизированные системы управления и приборы автоматики : всеукр. межведомственный науч.-техн. сб. / Харьков. ин-т радиоэлектроники им. М. К. Янгеля. – Харьков, 2002. – Вып. 121. – С. 87 – 94.

 

Баталин Б. С. Вред и польза шлаковых отвалов / Б. С. Баталин // Природа. – 2003. – № 10. – С. 27–32.

 

Безопасность жизнедеятельности : учеб. пособие / Я. А. Сериков, Н. А.Кинжалова, С. Я. Сериков [и др.] ; Харьков. нац. акад. гор. хоз-ва. – Харьков : ХНАГХ, 2010. – 347 с.

 

Вітріщак С. В. Забруднення атмосферного повітря викидами автотранспорту – реальна небезпека нації / С. В. Вітріщак // Молодий вчений. – 2014. – № 3. – С. 125–126.

 

Визначення критеріїв впливу токсичних речовин промислових відходів із застосуванням методології екологічного ризику / Т. Ф. Козловська, І. П. Дейна, В. В. Драгобецький [та ін.] // Екологічна безпека. – 2009. – № 1. – С. 26–29.

 

Гільов В. В. Методика оцінки якості та безпеки життєдіяльності житлового середовища найбільшого міста / В. В. Гільов // Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. – Дніпропетровськ, 2012. – № 1-3. – С. 90–97. : рис. 1., табл. 3. – Бібліогр.: 5 назв.

 

Грунтово-геохімічне обстеження урбанізованих територій : метод. рекомендації / уклад. : Балюк С. А., Фатєєв А. І., Мірошніченко М. М. – Харків : ННЦ «ІГА ім. О. Н. Соколовського» УААН, 2004. – 54 с.

 

Горшкова И. А. Анализ загрязнения атмосферного воздуха выбросами автотранспортных средств в условиях сложившейся градостроительной ситуации в центральной части Санкт-Петербурга / И. А. Горшкова, О. Ю. Макарова // Науковедение : интернет-журнал . – 2014. – Вып. 4. – С. 1–10. – Режим доступа к журн.: http://naukovedenie.ru

 

Картавская В. М. Основы промышленной экологии. Оценка ущерба от выбросов загрязняющих веществ в атмосферу : учеб. пособие / В. М. Картавская, Т. В. Коваль. – Иркутск : Изд-во ИрГТУ, 2008. – 196 с.

 

Макарова В. Н. Технология получения газобетона / В. Н. Макарова, Л. С. Савин // Хімія та сучасні технології. V Міжнародна науково-технічна конференція студентів, аспірантів та молодих вчених : тези доповідей, 20−22 квіт. 2011 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Укр. держ. хіміко-технол. ун-т» [та ін.] – Дніпропетровськ, 2011. – Т. 1. – С. 317.

 

Справочник по защите от шума и вибрации жилых и общественных зданий / В. И. Заборов, М. И. Могилевский, В. Н. Мякшин, Е. П. Самойлюк ; под ред. В. И. Заборова. – Киев : Будивэльнык, 1989.-160с.:
ил. – (Охрана окружающей среды).

 

Foraster M. High Blood Pressure and Long-Term Exposure to Indoor Noise and Air Pollution from Road Traffic / Maria Foraster, Nino Künzli, Inmaculada Aguilera // Environmental Health Perspectives. – 2014. – Vol. 122, № 11. – Р. 1193-1200.

 

Monica S. Hammer. Environmental Noise Pollution in the United States : Developing an Effective Public Health Response / Monica S. Hammer, K. Swinburn and Richard L. Neitzel // Environmental Health Perspectives. – 2014. – Vol. 122, № 2. – Р. 115–119.