Принципи і прийоми формування забудови прибережних територій м. Дніпропетровськ у сучасних умовах

G. K. Klopko, Ye. H. Koziyenko

Анотація


Необхідність комплексної обґрунтованої стратегії використання прибережних територій пояснюється збігом двох обставин: по-перше, значною інвестиційною привабливістю, зумовленою їх унікальним природно-ландшафтним потенціалом, та особливою містобудівною архітектурно-композиційною цінністю; по-друге, – фізичним, моральним зношуванням забудови, успадкованої від попереднього індустріального періоду (кін. XIX ‒ кін. XX ст.), визначною рисою якого було екстенсивне освоєння прибережних територій під промислову функцію. З одного боку, цей процес забезпечив соціально-економічну базу бурхливого розвитку більшості мегаполісів, з іншого – призвів до екологічної та естетичної деградації цінних територій та спричинив значні проблеми функціонування міст сьогодні. Нагальним є питання відповідності планувальної організації та функціональної насиченості прибережних зон контексту постіндустріального міста. Тож зазначений комплекс проблем потребує більш детального розгляду з метою переосмислення підходів до подальшого розвитку прирічкових територій відповідно до сучасної структури соціальних потреб, характеру інвестиційного інтересу, вимог візуальної естетики середовища, цілей екологічної стабілізації та сталого розвитку міського середовища. Загальносвітова тенденція ревіталізацїї берегових просторів підкреслює актуальність формування різноманітного, виразного архітектурного середовища, осмислення річкового фасаду міста як цілісного містобудівного утворення (навіть в умовах досить поширеного сьогодні локального характеру будівництва), забезпечення чіткого композиційного взаємозв'язку міської структури й акваторії.

Отже, проблеми сучасного стану прибережних зон м. Дніпропетровська, по-перше, мають системний характер загальносвітового масштабу, закономірний для всіх найбільших міст промислового типу під час переходу до постіндустріального етапу, по-друге, ускладнені локальними особливостями соціально-економічних трансформацій суспільства, характерних для пострадянського простору.


Ключові слова


прибережні зони; річковий фасад міста; просторова організація забудови; прирічкові території; берегова лінія; архітектурно-планувальна композиція

Повний текст:

PDF (Русский) PDF

Посилання


Авдотьин А. Градостроительное проектирование / А. Авдотьин, И. Лежава,

И. Смоляр. – М. : Стройиздат, 1989. – С. 114 - 125.

Вадимов В. Город и река / В. Вадимов – Полтава: Археология, 2000. – 214 с.

Гуськова Е. Принципы архитектурной ревитализации приречных пространств (из опыта России и Франции): автореф. дисс. на соиск. науч. степ. канд. арх. – Е. Гуськова. –Нижний Новгород, 2010. – 24 с.

ДБН 360-92. Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень. – [Чин. з 10.04.2002]. - К. : Держбуд України, 2002. – 114 с.

Задворянская Т. Ландшафтно-градостроительная оценка рекреационных зон в структуре прибрежных территорий крупних городов (на примере Воронежа): автореф. дисс. на соиск. науч. степ. канд. арх. Т. Задворянская. – СПб, 2009. – 21 с.

Леснов О. Застройка приречных территорий городов / О. Леснов – К. : Будівельник, 1997. – 112 с.

Линч К. Образ города / К. Линч; [пер. с англ. В. Глазычева]. – М. : Стройиздат, 1982. – 60 с.

Литвинов Д. Градоэкологические принципы развития прибрежных зон (на примере крупных городов Поволжья): автореф. дисс. на соиск. науч. степ. канд. арх. Д. Литвинов. – СПб, 2009. – 18 с.

Маташова М. Эколого-градостроительная оптимизация приречных территорий крупного города (на примере г. Хабаровска): автореф. дисс. на соиск. науч. степ. канд. арх. – М. : Маташова – СПб, 2010. – 15с.

Мирошниченко А. Наш город / А. Мирошниченко. – Д. : Січ, 1994. – 186 с.

Пестрикова А. Особенности формирования архитектурно-пространственной композиции города с учётом визуальных связей // Сучасні проблеми архітектури та містобудування. - К. : КНУБА, 1999. – № 20. – 234 с.

Рубан Л. Принципи містобудівного використання прирічкових зон в умовах деградації ріки: автореф. дис. на здобуття наук. ступ. канд. арх. – Л. Рубан – К., 2000. – 21 с.

Садковская Е. Архитектурно-планировочная организация ландшафтов зарегулированных рек малых и средних годов юга России. // Режим доступу: http://www.vestnik.vgasu.ru/atmchments/Sadkovs 2010. [Електронний ресурс]

Фролов С. Градостроительная реконструкция прибрежных промышленных территорий крупнейших городов (на примере г. Волгограда): автореф. дисс. на соиск. науч. степ. канд. арх. С. Фролов. – СПб, 2005. – 16 с.

Шебек Н. Гармонізація планувального розвитку міста / Н. Шебек – К. : Основа, 2008. – 216 с.

Marshall R. Waterfronts in the postindustrial cities / London & New York: Spon Press Talor & Francis Group, 2004. – 175 p.

Eco-city movement expands in Sweden // Режим доступу до журн.: http://www.greenteclmiedia.com/articles/read/eco-cityr-movement-expands-in-sweden

[Електронний ресурс]

Hotan Park // Режим доступу: http://www.gardener.ru [Електронний ресурс]

Арабіанранта // Режим доступу: http://www.en.wikipedia.org/wiki/Arabianranta [Електронний ресурс]


Пристатейна бібліографія ГОСТ