Визначення очікуваних показників деформації земної поверхні для умов шахт Західного Донбасу

A. V. Yavorskyy

Анотація


Наведено результати аналітичного рішення плоскої задачі геомеханіки в переміщеннях для масиву, що підроблюється. Використана модель двошарового середовища «наноси-карбон». Наведені аналітичні співвідношення дозволяють отримати кількісні оцінки і наочне уявлення про деформації, причому не тільки на земній поверхні, а й на будь-якому рівні породного масиву, що підробляється, на будь-якій стадії підробки (при будь-якому значенні розміру виробленого простору).


Ключові слова


охоронюваніоб'єкти; функція осідань; «наноси-карбон»; земна поверхня; напружено-деформований стан; нахили; кривизна

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Ержанов Ж. С. Ползучесть осадочных горных пород (теория и эксперимент) / Ж. С. Ержанов, А. С. Сапрыгин, Г. Н. Гуменюк и др. – Алма-Ата : Наука, 1970. – 208 с.

Исследование влияния параметров напряженно-деформированного состояния горного массива на ведение очистных и подготовительных работ в условиях шахты «Степная» ГКХ «Павлоградуголь». Отчет о НИР / Национальный горный университет (НГУ); Руководитель А. Г. Кошка; № ГР 0102U004377. – Д., 2003. – 132 с.

Новикова Л. В. Оценка жесткости вмещающих пород слоистого массива / Л. В. Новикова, Л. И. Заславская, А. В. Яворский // Науковий вісник НГУ. – 2006. – № 9. – С. 7 – 8.

Правила подработки зданий, сооружений и природных объектов при добыче угля подземным способом / Отраслевой стандарт. – К. : Мінпаливенерго України, 2004. – 127 с.

СНиП – 15 74 «Основания зданий и сооружений». – М. : Стройиздат, 1975. – 64 с.

Управление кровлей и крепление в очистных забоях на угольных пластах с углом падения до 35°.– К. : Минтопэнерго Украины, 2002. – 142 с.

Усаченко Б. М. Свойства пород и устойчивость горных выработок / Б. М. Усаченко – К. : Наукова думка, 1979. – 136 с.

Яворський А. В. Напружено-деформований стан породного масиву при відпрацюванні пологого вугільного пласта під охоронюваними об'єктами : моногр. / А. В. Яворський, О. Г. Кошка, В. П. Сердюк, О. О. Яворська – Д. : Національний гірничий університет, 2010. – 121 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ