Проблеми нормативного забезпечення проектування систем газового променистого опалення в Україні

L. V. Solod

Анотація


Проаналізовано протиріччя з вимогами діючих в Україні нормативних документів, що виникають при проектуванні газового променистого опалення. Позначено можливі зміни, які могли б бути внесені в нормативи на базі вітчизняного та зарубіжного досвіду дослідження, проектування і застосування данихсистем опалення.


Ключові слова


газове променисте опалення; енергозбереження; нормативні документи; проектування; пальники інфрачервоного випромінювання; інфрачервоні трубчасті газові обігрівачі

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Банхиди Л. Тепловой микроклимат помещений / Л. Банхиди – М. : Стройиздат, 1981. – 247 с.

Болотских Н. Н. Повышение эффективности систем отопления газовыми трубчатыми инфракрасными нагревателями: дис. … кандидата техн. наук: 05.23.03 / Болотских Николай Николаевич. – Харьков, 2009. – 153 с.

ДБН В.2.5.- 20-2001. Газоснабжение. – Киев, 2001. – 131 с.

Иродов В. Ф. Использование метода случайного поиска для решения задачи расчета тепловых и аэродинамических параметров при синтезе систем воздушно-лучистого отопления на газовом топливе / В. Ф. Иродов, Л. В. Солод // Вісник Придніпр. держ. акад. будівн. та архітектури. ‒ Д. : ПДАБА, 2003. – № 6. – С. 32 – 38.

Иссерлин А. С. Газовое отопление / А. С. Иссерлин – Л. : Недра, 1979. – 143 с.

Мачкаши А. Лучистое отопление / А. Мачкаши, А. Банхиди; пер. с венгер. В. М. Беляева под ред. В. Н. Богословского, Л. М. Махова. – М. : Стройиздат, 1985. – 464 с.

Родин А. К. Газовое лучистое отопление / А. К. Родин – Л. : Недра, 1987. – 191 с.

Системы отопления и обогрева с газовыми инфракрасными излучателями : ISBN 978-5-98267-042-7. – [Действующий с 2007-01-01] – Издательство: АВОК-ПРЕСС, 2007. – 12 с. – (Стандарт АВОК).

СНиП 2.04.05-91 У. Отопление, вентиляция и кондиционирование. – К. : КиевЗНИИЭП, 1996. – 89 с.

Солод Л. В. Метод розрахунку і раціональні параметри інфрачервоних трубчастих газових обігрівачів: дис. … канд. техн. наук: 05.23.03 / Солод Леонтіна Валеріївна. – Харків, 2011. – 137 с.

Строй А. Ф. Критерий комфортности и методика определения мощности различных систем отопления / А. Ф. Строй, Ю. К. Припотень // Экотехнологии и ресурсосбережение. – 2000. – № 2. – C. 69 – 72.

Энергосбережение в системах теплоснабжения, вентиляции и кондициониования воздуха : справ. пособ. / [Л. Д. Богуславский, В. И. Ливчак, В. П. Титов и др.]; под ред.

Л. Д. Богуславского, В. И. Ливчака. – М. : Стройиздат, 1990. – 624 с.

Fanger P. O. Thermal comfort // Mc Grow Hill Book Co. New York. – 1973. – 244 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ