Оцінка структурних зрушень e промисловості м. Дніпропетровськ

O. V. Pyrog

Анотація


Здійснено дослідження щодо структурних зрушень, що відбуваються протягом 2001 2009 рр. у промисловості м. Дніпропетровськ, виявлено недоліки сформованої структури та визначено напрями подальшого її удосконалення.


Ключові слова


структура економіки; структурні зрушення; промисловість; добувна промисловість; переробна промисловість; оцінка

Повний текст:

PDF

Посилання


Геец В. М. Трансформационные преобразования в Украине: переосмысливая пройденное и думая о будущем / В. М. Геець // Общество и экономика. ‒ 2006. ‒ № 3. ‒ С. 23 ‒ 53.

Дніпропетровці – найважливіший економічний ресурс міста [Електронний ресурс] // Режим доступу: www.business-class.in.ua – Бизнес-Класс: межрегиональный деловой журнал. – 2010. – № 1 (23). – С. 6 – 8.

Згуровський М. Болісне одужання через кризу / М. Згуровський // Дзеркало тижня. – 2008. ‒ № 47. – С. 8.

Колодко Г. В. Глобализация, трансформация, кризис – что дальше? / Г. В. Колодко; ввод.глава Р. С. Гринберга. – М. : Магистр, 2011. – 176 с.

Кораблін С. Україна постіндустріальна / С. Кораблін // Дзеркало тижня. – 2010. – № 4. – С. 8.

Кухарська Н. О. Економічне зростання як основа економічного розвитку України / Н. О. Кухарська // Регіональна економіка. – 2007. – № 2. – С. 22 – 32.

Пирог О. В. Адаптація структури національної економіки України до вимог постіндустріального суспільства / О. В. Пирог // Вісник «Проблеми економіки та управління» – 2011. Нац. уні-ту «Львівська політехніка». – 2011. – № 2 (256). – С. 54 – 63.

Реструктуризація промисловості України у процесі посткризового відновлення / за ред. Я. А. Жаліла. – К. : НІСД, 2011. – 54 с.

Свінцов О. М. Структурні зрушення в економіці України та їх ефективність / О. М. Свінцов, Н. Я. Скірка, П. П. Гаврилко // Науковий вісник НЛТУ України. – 2011. − Вип. 21.10. – С. 166 – 173.

Статистичний щорічник Дніпропетровської області за 2003 рік / за ред. І. В. Почиталіної. – Д. : Головне упр-ня стат. в Дніпропет. обл., 2004. – 602 с.

Статистичний щорічник Дніпропетровської області за 2005 рік / за ред. І. В. Почиталіної. – Д. : Головне упр-ня стат. в Дніпропет. обл., 2006. – 536 с.

Статистичний щорічник Дніпропетровської області за 2009 рік / за ред. О. М. Шпильової. – Д. : Головне упр-ня стат. в Дніпропет. обл., 2010. – 536 с.

Стратегія розвитку міста Дніпропетровська до 2025 року [Електронний ресурс] // Режим доступу: www.dniprorada.gov.ua – Офіційний веб-портал Дніпропетровської міської ради.

Уманців Ю. М. Глобальні фінансові виклики: світовий досвід та українські реалії / Ю. М. Уманців // Фінанси України. – 2009. – № 1. – С. 73 – 85.

OECD.Stat Extracts [Електронний ресурс] // Режим доступу: www.stats.oecd.org – OECD.


Пристатейна бібліографія ГОСТ