Useful advice to a curator

G. I. Lysenko

Abstract


Analyzes the main problems that arise in young inexperienced supervisors, give reasons for their occurrence and to propose effective ways to solve.

Keywords


students’;group,;curator,;educational;process;in;a;high;school,;curator’s;hours,;tasks;of;the;curator;of;students’;group

References


Гуманітарно-виховні процеси, тенденції і перспективи вищої професійної освіти: зб. наук. пр. / Редкол. : А. С. Кобець (відп. ред.) та ін. – Д. : Придніпров’я, 2012. – Вип. 4. – 316 с.

Кнодель Л. В. Педагогіка вищої школи: посіб. для магістрів / Л. В. Кнодель. – К. : Вид. ПАЛИВОДА А. В., 2008. – 136 с.

Кузьмінський А. І. Педагогіка вищої школи: Навч. посіб. / А. І. Кузьмінський. – К. : Знання, 2005. – 486 с.

Налепа С. О. З увагою до першокурсника / С. О. Налепа // Сучасні підходи до проблем виховання студентської молоді. – Рівне, 2000. – С. 68 – 73.

Ортинський В. Л. Педагогіка вищої школи: навч. посіб. (для студ. вищ. навч. закл.) / В. Л. Ортинський – К. : Центр учбової літератури, 2009. – 472 с.

Фіцула М. М. Педагогіка вищої школи: Навч. посіб. / М. М. Фіцула – К. : Академвидав, 2006. – 352 с.

Формування української технічної еліти в ході викладання суспільних наук у вищих технічних навчальних закладах України: Тези доповідей і повідомлень на всеукраїнській науково-практичній конференції 11 – 12 березня 2008 р. / За ред. В. І. Большакова. – Д. : ПДАБА, 2008. – 212 с.


GOST Style Citations