The educational aspect of studying of history of the Ukrainian architecture and sculpture of the ХІХ-th century

A. G. Peretokin

Abstract


The article is devoted to the education aspect of illustration usage in the process of learning the history of the Ukrainian architecture and sculpture of the 19th century. It is shown that students are becoming more interested in learning the Ukrainian culture due to the use of the visual demonstration of the masterpieces of the Ukrainian architecture and monumental sculpture of the 19th century.


Keywords


the educational aspect; history; the Ukrainian culture; ХІХ-th century; architecture; sculpture; learning; using of illustrations

References


Бокань В.А. Історія культури України: навч. посіб. / В. А. Бокань, Л. Г. Польовий – К. : МАУП, 1998. – 232 с.

Історія світової та вітчизняної культури: навч. посіб. / М. Ф. Юрій. – К. : Дакор, 2007. –

Історія світової та української культури: підруч. для вищ. закл. освіти /

В. А. Гречанко, І. В. Чорний, В. А. Кушнерук, В. А. Режко. – К. : Літера ЛТД, 2006. – 480 с.

Історія української культури: Матеріали та методичні поради щодо вивчення дисципліни за кредитно-модульною системою / Укладачі: Г. Г. Кривчик, С. П. Волкова. – Д. : ПДАБА, 2010. – 19 с.

Історія української культури: наук. вид.: У 5 т. Т. 4, кн.1. Українська культура першої половини ХІХ століття / Л. Ф. Артюx, В. Г. Балушок, Г. Б. Бондаренко та ін.; НАН України. – К. : Наук. думка, 2008. – 1008 с.

Історія української культури: У 5 т. Т. 4, кн. 2. Українська культура другої половини ХІХ століття / М. П. Бондар, М. П. Загайкевич, Р. Я. Пилипчук та ін. Ред. : Б. Є. Патон; НАН України. – К. : Наук. думка, 2005. – 1295 с.

Історія української та зарубіжної культури: підруч. для студ. вищ. навч. закл. /

Л. Є. Дещинський, С. В. Терський, Р. Д. Зінкевич та ін. – Л. : Бескід Біт, 2008. – 252 с.

Культура України в ХІХ – на початку ХХ століть: методичні вказівки до вивчення курсу «Історія української культури» / Г. Г. Кривчик. – Д. : ПДАБА, 2010. – 22 с.

Культурологія: Українська та зарубіжна культура: навч. посіб. / М. М. Закович, І. А. Зазюн, О. М. Семашко та ін.; За ред. М. М. Закович. – К. : Знання, 2004. – 567 с.

Культурологія: курс лекцій / За ред. А. Г. Баканурського, Г. Є. Краснопутського,

Л. Л. Сауленко. – К. : ВД «Професіонал», 2004. – 208 с.

Культурология: Учеб. пособ. Авт.-сост. : О. И. Власенко, Ю. В. Зайончковский. – Харьков : Парус, 2006. – 512 с.

Попович М. В. Нарис історії культури України / М. В. Попович. – К. : АртЕк, 1999. –

с.

Світова і українська культура / Матеріали до підручника. Частина V. Українська культура / Г. Г. Кривчик, В. С. Алефіренко. – Д. : ПДАБА, 1999. – 45 с.

Українська культура ХІХ ст. Методичні вказівки до вивчення курсу «Культурологія». Розділ культури ХІХ ст. / C. Г. Руденко. – Д. : ПДАБА, 2007. – 23 с.

Художня культура України: навч. посіб. / Л. М. Масол, С. А. Ничкало, Г. І. Веселовська та ін. За заг. ред. Л. М. Масол. – К. : Вища школа, 2006. – 239 с.

Шевнюк О. Л. Культурологія: навч. посіб.: 3-тє вид., стереотип. / О. Л. Шевнюк. –К.: Знання-Прес, 2007. – 353 с.


GOST Style Citations