Особливості техніко-економічного обґрунтування проектів зведення висотних будівель

Автор(и)

  • V. I. Bolshakov Державний вищий навчальний заклад «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури», Ukraine
  • T. S. Kravchunovska Державний вищий навчальний заклад «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури», Ukraine https://orcid.org/0000-0002-0986-8995
  • I. I. Zaiats Державний вищий навчальний заклад «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури», Ukraine
  • S. V. Epifantseva Державний вищий навчальний заклад «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури», Ukraine

Ключові слова:

висотне будівництво, висотна будівля, висотний багатофункціональний комплекс, техніко-економічне обґрунтування, передпроектна стадія, організаційно-технологічне проектування

Анотація

Проаналізовано особливості передпроекної оцінки об’єктів висотного будівництва та можливості уточнення одержаних оцінок при організаційно-технологічному проектуванні зведення висотних об’єктів. Обґрунтовано необхідність систематизації та формалізації організаційно-технологічних, економічних та інших факторів для моделювання зв’язку та виявлення закономірностей їх впливу на тривалість, вартість і трудомісткість висотного будівництва з метою вдосконалення методики обґрунтування доцільності та ефективності реалізації інвестиційно-будівельних проектів.

Біографії авторів

V. I. Bolshakov, Державний вищий навчальний заклад «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»

доктор технічних наук, професор, ректор ПДАБА.

T. S. Kravchunovska, Державний вищий навчальний заклад «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»

Кафедра планування і організації виробництва, д. т. н., проф.

I. I. Zaiats, Державний вищий навчальний заклад «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»

к. т. н., доц., кафедра матеріалознавства та обробки матеріалів.

S. V. Epifantseva, Державний вищий навчальний заклад «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»

здобувач.

Посилання

Антипенко Є. Ю. Організаційно-технологічне моделювання підготовки та впровадження будівельних проектів: монографія / Є. Ю. Антипенко. – Запоріжжя : РДЦ Дизайн груп, 2010. – 386 с.

Бадеян Г. В. Технологические основы возведения монолитных железобетонных каркасов в высотном жилищном строительстве : дисс. ... доктора техн. наук : 05.23.08 / Г. В. Бадеян. – К., 2000. – 409 с.

Белоконь А. И. Организационно-технологические аспекты обоснования качественного и количественного состава строительных машин для реконструкции : автореф. дисс. на соискание учен. степ. докт. техн. наук : 08.06.01 / А. И. Белоконь – Харьков, 1998. – 34 с.

Броневицький А. П. Організаційно-технологічне обґрунтування тривалості висотного цивільного будівництва в умовах ущільненої міської забудови : автореф. дис. на здобуття наук. ступ. канд. техн. наук : спец. 05.23.08 «Технологія та організація промислового та цивільного будівництва» / А. П. Броневицький. – К., 2012. – 19 с.

Бушуев С. Д. Инвестиционные инструменты проектного менеджмента / С. Д. Бушуев, З. А. Гурин. – К. : УкрИНТЭИ, 1998. – 184 с.

Гончаренко Д. Ф. Методы формирования инженерной подготовки реконструкции промышленных предприятий : дисс… доктора техн. наук : 05.23.08 / Гончаренко Дмитрий Федорович. – М., 1992. – 486 с.

Григорьев И. В. Типологические особенности формирования высотных многофункциональных жилых комплексов : дисс. … канд. арх. : 18.00.02 / И. В. Григорьев. – М., 2003. – 232 с.

Гупало О. Ю. Методика обоснования технико-экономических показателей инвестиционных строительных проектов по возведению жилищно-гражданских объектов на стадии предпроектного анализа : дисс. ... канд. техн. наук : 05.13.22 / Гупало Ольга Юрьевна. – Днепропетровск, 2000. – 175 с.

Давыдов В. А. Научно-методологические принципы обоснования организационно-технологических решений реконструкции промышленных зданий : автореф. дисс. на соискание учен. степ. докт. техн. наук : спец. 05.23.08 «Технология и организация промышленного и гражданского строительства» / В. А. Давыдов. – СПб., 1992. – 60 с.

Данилова Т. В. Обоснование целесообразности реконструкции жилых зданий на прединвестиционной стадии управления проектами : дисс. … канд. техн. наук : 05.13.22 / Данилова Татьяна Валентиновна. – Днепропетровск, 2001. – 190 с.

Залунін В. Ф. Організаційно-економічні аспекти стратегії і тактики будівельних організацій в умовах ринку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. екон. наук : спец. 08.06.02 «Підприємництво, менеджмент та маркетинг» / В. Ф. Залунiн. – Дніпропетровськ, 2000. – 33 с.

Заяць Є. І. Удосконалення організаційного забезпечення системи управління ефективністю будівельного виробництва: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук: спец. 05.23.08 «Технологія та організація промислового та цивільного будівництва» / Є. І. Заяць. – Дніпропетровськ, 2005. – 20 с.

Кирнос В. М. Научно-методологические основы организационно-технологического регулирования продолжительности и стоимости реконструкции промышленных предприятий : дисс. … доктора техн. наук : 05.23.08 / Кирнос Владимир Михайлович. – Харьков, 1994. – 351 с.

Кирнос О. И. Организационно-технологические аспекты обоснования цены на строительную продукцию : дисс. ... кандидата техн. наук : 05.23.08 / Кирнос Олеся Ивановна. – Днепропетровск, 1993. – 145 с.

Ковальський Л. М. Архітектурне проектування висотних будинків : навч. посібник / Л. М. Ковальський, Г. В. Кузьміна, Г. Л. Ковальська; за заг. ред. Л. М. Ковальського. – К. : КНУБА, 2009. – 121 с.

Кравчуновська Т. С. Розвиток наукових основ організаційно-технологічного проектування комплексної реконструкції житлової забудови : дис. … доктора техн. наук : 05.23.08 / Кравчуновська Тетяна Сергіївна. – Дніпропетровськ, 2011. – 392 с.

Лантух Е. В. Обоснование продолжительности реконструкции с учетом особенностей ее проведения на промышленных объектах : дисс. ... канд. техн. наук : 05.23.08 / Лантух Елена Владимировна. – Днепропетровск, 1992. – 217 с.

Ливинский А. М. Индустриальные технологии и эффективные методы как основа интенсификации отделочных работ в строительстве : автореф. дисс. на соискание учен. степени докт. техн. наук : спец. 05.23.08 / А. М. Ливинский. – Ленинград : ЛИСИ, 1990. – 37 с.

Маклакова Т. Г. Высотные здания. Градостроительные и архитектурно-конструктивные проблемы проектирования : монография / Т. Г. Маклакова. – М. : Изд-во АСВ, 2008. – 160 с.

Маклакова Т. Г. Проблемы становления высотного строительства в России / Т. Г. Маклакова [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.stroyka.spb.ru.

Менейлюк О. І. Розробка теоретичних основ, дослідження і впровадження інновацій при будівництві методом «стіна в грунті» : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. техн. наук : спец. 05.23.08 / О. І. Менейлюк; Харк. держ. техн. ун-т буд-ва та архіт. – Харків, 2001. – 28 с.

Млодецький В. Р. Організаційно-технологічна та управлінська надійність функціональної системи будівельної організації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. техн. наук : спец. 05.23.08 «Технологія та організація промислового та цивільного будівництва» / В. Р. Млодецький. – Дніпропетровськ, 2005. – 39 с.

Олейник П. П. Организация строительства: концептуальные основы, модели и методы, информационно-инженерные системы / П. П. Олейник. – М. : Профиздат, 2001. – 408 с.

Поколенко В. О. Критеріальні та організаційні основи формування циклу будівельних інвестицій на інноваційних засадах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. техн. наук : спец. 05.23.08 «Технологія та організація промислового та цивільного будівництва» / В. О. Поколенко. – К., 2004. – 39 с.

Пшінько О. М. Основи технології підводного бетонування при ремонті штучних транспортних споруд : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. техн. наук : спец. 05.23.08 «Технологія промислового та цивільного будівництва» / О. М. Пшінько. – Харків, 2001. – 40 с.

Радкевич А. В. Визначення раціонального періоду відновлення об’єктів житлово-комунального комплексу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.23.08 «Технологія та організація промислового та цивільного будівництва» / А. В. Радкевич. – Д., 1995. – 20 с.

Савйовський В. В. Методологічні принципи організаційно-технологічного проектування реконструкції цивільних будівель : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. техн. наук : спец. 05.23.08 «Технологія та організація промислового та цивільного будівництва» / Савйовський В. В. – Харків, 2010. – 44 с.

Системи технологій життєвого циклу інвестиційно-будівельної сфери діяльності : монографія / [Р. Б. Тян, П. Є. Уваров, С. В. Іванов та ін.]. – Дніпропетровськ : вид-во Маковецький Ю. В., 2010. – 344 с.

Системно-управлінські та інжинірингові засади впровадження інновацій в організацію будівництва : монографія / [С. А. Ушацький, В. О. Поколенко, О. А. Тугай та ін.]. – К. : Вид-во Європейського університету, 2003. – 216 с.

Соловей О. Высотное строительство: международный опыт и украинская практика / О. Соловей // Commercial Property. – 2007. – № 7 (47) [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.c-p.com.ua.

Хататбе А. А. Обоснование продолжительности строительства жилищно-гражданских объектов : дисс. ... канд. техн. наук : 05.23.08 / Хататбе Ахмед Али. – Д., 1993. – 167 с.

Черненко В. К. Обоснование и разработка технологии и средств механизации монтажа крупноблочных строительных конструкций : дисс. … докт. техн. наук : 05.23.08 / Черненко Виталий Константинович. – К., 1991. – 409 с.

Шаленный В. Т. Организационно-технологические основы формирования энергосбережения на определяющих этапах жизненного цикла гражданских зданий : дисс. … докт. техн. наук : 05.23.08 / Шаленный Василий Тимофеевич. – Днепропетровск, 2004. – 406 с.

Шуллер В. Конструкции высотных зданий: пер. с англ. / В. Шуллер. – М. : Стройиздат, 1979. – 248 с.

Шутенко Л. Н. Технологические основы формирования и оптимизации жизненного цикла городского жилого фонда : дисс. ... докт. техн. наук : 05.23.08 / Шутенко Леонид Николаевич. – Харьков, 2002. – 550 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Наукові дослідження

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

> >>