Формування системи факторів, що визначають доцільність та ефективність висотного будівництва

Автор(и)

  • V. I. Bolshakov Державний вищий навчальний заклад «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури», Ukraine
  • T. S. Kravchunovska Державний вищий навчальний заклад «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури», Ukraine https://orcid.org/0000-0002-0986-8995
  • I. I. Zaiats Державний вищий навчальний заклад «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури», Ukraine
  • S. V. Epifantseva Державний вищий навчальний заклад «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури», Ukraine

Ключові слова:

організаційно-технологічне проектування, висотне будівництво, техніко-економічне обґрунтування, вартість будівельної продукції

Анотація

Систематизовано та класифіковано основні організаційно-технологічні, економічні та інші фактори, які здійснюють визначальний вплив на вартість продукції висотного будівництва та можуть бути в подальшому використані для моделювання зв’язку між результативними та факторними ознаками.

Біографії авторів

V. I. Bolshakov, Державний вищий навчальний заклад «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»

доктор технічних наук, професор, ректор ПДАБА.

T. S. Kravchunovska, Державний вищий навчальний заклад «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»

Кафедра планування і організації виробництва, д. т. н., проф.

I. I. Zaiats, Державний вищий навчальний заклад «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»

к. т. н., доц., кафедра матеріалознавства та обробки матеріалів.

S. V. Epifantseva, Державний вищий навчальний заклад «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»

здобувач.

Посилання

Белоконь А. И. Организационно-технологические аспекты обоснования качественного и количественного состава строительных машин для реконструкции : автореф. дисс. на соиск. учен. степ. докт. техн. наук : 08.06.01 / А. И. Белоконь – Харьков, 1998. – 34 с.

Гончаренко Д. Ф. Методы формирования инженерной подготовки реконструкции промышленных предприятий : дисс… доктора техн. наук : 05.23.08 / Гончаренко Дмитрий Федорович. – М., 1992. – 486 с.

Гусаков А. А. Системотехника в строительстве / А. А. Гусаков. – М. : Стройиздат, 1993. – 439 с.

Давыдов В. А. Научно-методологические принципы обоснования организационно-технологических решений реконструкции промышленных зданий : автореф. дисс. на соиск. учен. степ. докт. техн. наук : спец. 05.23.08 «Технология и организация промышленного и гражданского строительства» / В. А. Давыдов. – СПб., 1992. – 60 с.

Залунін В. Ф. Організаційно-економічні аспекти стратегії і тактики будівельних організацій в умовах ринку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. екон. наук : спец. 08.06.02 «Підприємництво, менеджмент та маркетинг» / В. Ф. Залунiн. – Дніпропетровськ, 2000. – 33 с.

Кирнос В. М. Научно-методологические основы организационно-технологического регулирования продолжительности и стоимости реконструкции промышленных предприятий : дисс. … докт. техн. наук : 05.23.08 / Кирнос Владимир Михайлович. – Харьков, 1994. – 351 с.

Кравчуновська Т. С. Розвиток наукових основ організаційно-технологічного проектування комплексної реконструкції житлової забудови : дис. … докт. техн. наук : 05.23.08 / Кравчуновська Тетяна Сергіївна. – Дніпропетровськ, 2011. – 392 с.

Маклакова Т. Г. Высотные здания. Градостроительные и архитектурно-конструктивные проблемы проектирования : монография / Т. Г. Маклакова. – М. : Изд-во АСВ, 2008. – 160 с.

Менейлюк О. І. Розробка теоретичних основ, дослідження і впровадження інновацій при будівництві методом «стіна в грунті» : автореф. дис. на здобуття наук. ступ. докт. техн. наук : спец. 05.23.08 / О. І. Менейлюк; Харк. держ. техн. ун-т буд-ва та архіт. – Харків, 2001. – 28 с.

Млодецький В. Р. Організаційно-технологічна та управлінська надійність функціональної системи будівельної організації : автореф. дис. на здобуття наук. ступ. докт. техн. наук : спец. 05.23.08 «Технологія та організація промислового та цивільного будівництва» / В. Р. Млодецький. – Дніпропетровськ, 2005. – 39 с.

Олейник П. П. Организация строительства: концептуальные основы, модели и методы, информационно-инженерные системы / П. П. Олейник. – М. : Профиздат, 2001. – 408 с.

Поколенко В. О. Критеріальні та організаційні основи формування циклу будівельних інвестицій на інноваційних засадах : автореф. дис. на здобуття наук. ступ. докт. техн. наук : спец. 05.23.08 «Технологія та організація промислового та цивільного будівництва» / В. О. Поколенко. – К., 2004. – 39 с.

Радкевич А. В. Системотехнічні аспекти організацйно-технологічних рішень відновлення об’єктів транспортного комплексу : автореф. дис. на здобуття наук. ступ. докт. техн. наук : спец. 05.23.08 «Технологія та організація промислового та цивільного будівництва» / А. В. Радкевич. – Дніпропетровськ, 2006. – 35 с.

Савйовський В. В. Методологічні принципи організаційно-технологічного проектування реконструкції цивільних будівель : автореф. дис. на здобуття наук. ступ. докт. техн. наук : спец. 05.23.08 «Технологія та організація промислового та цивільного будівництва» / В. В. Савйовський – Харків, 2010. – 44 с.

Современное высотное строительство : монография / [Айрапетов А. Б., Абрамов А. М., Айрумян Э. Л. и др.]; под ред. Н. М. Щукиной. – М. : ГУП «ИТЦ Москомархитектуры», 2007. – 440 с.

Тугай О. А. Система адаптації організації будівництва до євростандартів: автореф. дис. на здобуття наук. ступ. докт. техн. наук: спец. 05.23.08 «Технологія та організація промислового та цивільного будівництва» / О. А. Тугай. – Харків, 2008. – 33 с.

Шаленный В. Т. Организационно-технологические основы формирования энергосбережения на определяющих этапах жизненного цикла гражданских зданий : дисс. … докт. техн. наук : 05.23.08 / Шаленный Василий Тимофеевич. – Днепропетровск, 2004. – 406 с.

Шутенко Л. Н. Технологические основы формирования и оптимизации жизненного цикла городского жилого фонда : дисс. ... докт. техн. наук : 05.23.08 / Шутенко Леонид Николаевич. – Харьков, 2002. – 550 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Наукові дослідження

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

> >>