Чинники, що здійснюють дестабілізуючий вплив на виконання будівельно-монтажних робіт під час зведення висотних будівель

I. I. Zaiats

Анотація


Постановка проблеми. Виконання будівельних робіт пов’язане з багатьма умовами, які істотно ускладнюють процес, а саме: збільшують час виконання технологічних операцій, час перебування будівельної техніки на виробничомумайданчику, а в деяких випадках викликають перевитрату будівельних матеріалів. Отже, збільшуються фактичні витрати підрядних організацій на виконання всього комплексу будівельних робіт. На практиці найчастіше не виходить забезпечити нормальні умови виконання будівельно-монтажних робіт, не ускладнені зовнішніми факторами, такими як обмеженість, загазованість, наявність діючого обладнання безпосередньо в зоні робіт тощо. Отже, роботи проводяться в умовах впливу дестабілізуючих факторів, що, у свою чергу, позначається на вартості і тривалості їх виконання. Тому, проектуючи організацію висотного будівництва, необхідно враховувати вплив різних дестабілізуючих чинників, що ускладнюють будівельно-монтажні роботи. У відомих працях із організації будівництва об’єктом дослідження є процес реконструкції промислових і цивільних будівель. Процес зведення висотних багатофункціональних комплексів має специфічні відмінності, зокрема, з технології та організації будівельного виробництва, пов’язані з будівництвом в умовах функціонуючих структур великих міст та існуючої інфраструктури, врахування яких дозволить нейтралізувати або локалізувати негативний вплив дестабілізуючих чинників.

Мета статті. Визначення факторного простору дестабілізуючих чинників, що негативно впливають на будівельно-монтажні роботи в процесі зведення висотних багатофункціональних комплексів.

Висновок. Урахування впливу дестабілізуючих чинників в обґрунтуванні тривалості та вартості зведення висотних багатофункціональних комплексів здійснюється шляхом застосування поправкових підвищувальних коефіцієнтів, а ефективне проектування висотного будівництва необхідно здійснювати на основі формування, оцінювання, аналізу та вибору раціональних варіантів організаційно-технологічних рішень.


Ключові слова


висотна будівля; будівельно-монтажні роботи; організація будівництва; дестабілізуючі чинники; вартість; тривалість

Повний текст:

PDF

Посилання


Budynky i sporudy. Proektuvannia vysotnykh zhytlovykh i gromadskykh budynkiv: DBN B.2.2-24:2009 [Houses and buildings. Designing of high-rise residential and public buildings: SCN B.2.2-24:2009]. Кyiv, Minregionbud Ukrainy , 2009. 103 p. (in Ukrainian).

Budivnytstvo v umovakh ushchilnenoi zabudovy. Vymogy bezpeky: DBN B.1.2-12-2008 [Building in the compacted area. Safety requirements: SСN В.1.2-12-2008]. Кyiv, Minregionbud Ukrainy, 2008. 34 p. (in Ukrainian).

Organizatsiia budivelnogo vyrobnytstva: DBN A.3.1-5-2009 [Organization of building production: SCN А.3.1-5-2009]. Кyiv, Minregionbud Ukrainy Publ., 2011. 61 p. (in Ukrainian).

Generalov V. P. Osobennosti proektirovaniya vysotnykh zdaniy [Features of design of tall buildings]. Samara, Samarsk. gos. arkhit.-stroit. universitet, 2009. 296 p. (in Russian).

Goncharenko D. F., Karpenko Yu. V., Meersdorf E. I. Vozvedenie mnogoetazhnykh karkasno-monolitnykh zdaniy [The construction of multi-storey frame-monolithic buildings]. Kyiv, A+S, 2013. 128 p. (in Russian).

Goncharenko D. F. Metody formirovaniya inzhenernoy podgotovki rekonstruktsii promyshlennykh predpriyatiy Dokt. Diss. [Methods of formation of engineering preparation of reconstruction of industrial enterprises. Doct. Diss.] Moscow, 1992. 486 p. (in Russian).

Davydov V. A. Nauchno-metodologicheskie printsypy obosnovaniya organizatsionno-tekhnologicheskikh resheniy rekonstruktsii promyshlennykh zdaniy. Avtoreferat Diss. [Scientific and methodological principles on the basis of organizational and technological decisions of reconstruction of industrial buildings. Author’s abstract] Saint-Petersburg, 1992. 60 p. (in Russian).

Kirnos V. M. Nauchno-metodologicheskie osnovy organizatsionno-tekhnologicheskogo regulirovaniya prodolzhitelnosti i stoimosti rekonstruktsii promyshlennykh predpriyatiy. Dokt. Diss. [Scientific-methodological bases of organizational and technological regulation of the duration and cost of reconstruction of industrial enterprises. Doct. Diss.]. Kharkov, 1994. 351 p. (in Russian).

Kirnos V. M., Zalunin V. F., Dadiverina L. N. Organizatsiya stroitelstva [Organization of construction]. Dnepropetrovsk, Porogi, 2005. 309 p. (in Russian).

Kirnos O. I. Organizatsionno-tekhnologicheskie aspekty obosnovaniya tseny na stroitelnuyu produktsiyu. Avtoreferat Diss. [Organizational and technological aspects of the justification of prices for construction products. Author’s abstract]. Dnepropetrovsk, 1993. 145 p. (in Russian).

Kravchunovska T. S. Kompleksna rekonstruktsiia zhytlovoi zabudovy: organizatsiino-tekhnologichni aspekty [Complex reconstruction of residential development: organizational and technological aspects]. Dnipropetrovsk, Nauka i osvita, 2010. 230 p. (in Ukrainian).

Syuy P., Fu S., Van T., Syao T. Proektirovanie sovremennykh vysotnykh zdaniy [The design of modern high-rise buildings]. Moscow, ASV , 2008. 469 p. (in Russian).

Saviovskyi V. V. Metologichni pryntsypy organizatsiino-tekhnologichnogo proektuvannia rekonstruktsii tsyvilnykh budivel. Avtoreferat Diss. [Methodological principles of organizational and technological design of the reconstruction of civil buildings. Author’s abstract]. Kharkiv, 2010. 44 p. (in Ukrainian).

Mir V. A. Evolution of concrete skyscrapers: from Ingalls to Jin mao [Electronic Journal of Structural Engineering]. 2001, vol. 1, no. 1, pp. 2-14.

Richard L., Eschemuller J. Urban construction project management. New York, McGraw-Hill. 2008. 480 p.

Shevchenko G., Ustinovichius L., Andruskevicius A. Multi-attribute analysis of investments risk alternatives in construction. Technological and Economic Development of Economy: Baltic Journal on Sustainability. 2008, vol. 14, no. 3, pp. 428-443.

Sidney V. L. Project management in construction. New York, McGraw-Hill. 2006. 402 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Будинки і споруди. Проектування висотних житлових і громадських будинків : ДБН В.2.2-24:2009. – Офіц. вид. – Київ : Мінрегіонбуд України, 2009. – 103 с.

 

Будівництво в умовах ущільненої забудови. Вимоги безпеки : ДБН В.1.2-12-2008. – Офіц. вид. – Київ : Мінрегіонбуд України, 2008. – 34 с.

 

Організація будівельного виробництва : ДБН А.3.1-5-2009. – Офіц. вид. – Київ : Мінрегіонбуд України, 2011. – 61 c.

 

Генералов В. П. Особенности проектирования высотных зданий : учеб. пособие / В. П. Генералов. – Самара : Самарск. гос. архит.-строит. ун-т, 2009. – 296 с.

 

Гончаренко Д. Ф. Возведение многоэтажных каркасно-монолитных зданий : монография / Гончаренко Д. Ф., Карпенко Ю. В., Меерсдорф Е. И. ; под ред. Д. Ф. Гончаренко. – Киев : А+С, 2013. – 128 с.

 

Гончаренко Д. Ф. Методы формирования инженерной подготовки реконструкции промышленных предприятий : дис … д-ра техн. наук : спец. 05.23.08 «Технология и организация промышленного и гражданского строительства» / Гончаренко Дмитрий Федорович. – Москва, 1992. – 486 с.

 

Давыдов В. А. Научно-методологические принципы обоснования организационно-технологических решений реконструкции промышленных зданий : автореферат дис. … д-ра техн. наук : спец. 05.23.08 «Технология и организация промышленного и гражданского строительства» / Давыдов В. А.  – Санкт-Петербург, 1992. – 60 с.

 

Кирнос В. М. Научно-методологические основы организационно-технологического регулирования продолжительности и стоимости реконструкции промышленных предприятий : дис. … д-ра техн. наук : спец. 05.23.08 «Технология и организация промышленного и гражданского строительства» / Кирнос Владимир Михайлович. – Харьков, 1994. – 351 с.

 

Кирнос В. М. Организация строительства / Кирнос В. М., Залунин В. Ф., Дадиверина Л. Н. – Днепропетровск : Пороги, 2005. – 309 с.

 

Кирнос О. И. Организационно-технологические аспекты обоснования цены на строительную продукцию : дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.23.08 «Технология и организация промышленного и гражданского строительства» / Кирнос Олеся Ивановна. – Днепропетровск, 1993. – 145 с.

 

Кравчуновська Т. С. Комплексна реконструкція житлової забудови: організаційно-технологічні аспекти : монографія / Т. С. Кравчуновська. – Дніпропетровськ : Наука і освіта, 2010. – 230 с.

 

Проектирование современных высотных зданий / [Сюй Пэйфу, Фу Сюси, Ван Цуйкунь, Сяо Цунчжэнь]. – Москва : АСВ, 2008. – 469 с.

 

Савйовський В. В. Методологічні принципи організаційно-технологічного проектування реконструкції цивільних будівель : автореферат дис. … д-ра техн. наук: спец. 05.23.08 «Технологія та організація промислового та цивільного будівництва» / Савйовський В. В. – Харків, 2010. – 44 с.

 

Mir V. Ali. Evolution of concrete skyscrapers: from Ingalls to Jin mao / Mir V. Ali // Electronic Journal of Structural Engineering. – 2001. – Vol. 1, № 1. – Р. 2-14.

 

Richard L. Urban construction project management / L. Richard, J. Eschemuller. – New York : McGraw-Hill, 2008. – 480 p.

 

Shevchenko G. Multi-attribute analysis of investments risk alternatives in construction / G. Shevchenko, L. Ustinovichius, A. Andruskevicius // Technological and Economic Development of Economy, Baltic Journal on Sustainability. – 2008. – Vol. 14, № 3. – P. 428-443.

 

Sidney V. L. Project management in construction / V. L. Sidney. – NewYork : McGraw-Hill, 2006. – 402 p.