Обгрунтування раціонального рівня організаційно-технологічної надійності у будівельних проектах

V. R. Mlodetskyi, T. O. Tsenatsevish

Анотація


Постановка проблеми. Основний пункт контрактних  зобов'язань ‑ це своєчасне їх виконання за умов забезпечення потрібного рівня ефективності вкладених інвестиційних коштів, передбачених цим контрактом. Чим триваліший процес виконання робіт за контрактом, тим вища ймовірність порушення цих умов. Аналіз виконання будівельних проектів за останні десятиліття показав, що ситуація суттєво не змінилася, так, у праці [8] наведено сучасні дані про будівництво низки об’єктів, з яких випливає, що чим більший за площею об’єкт і триваліший відповідно термін будівництва, тим більше фактичне відхилення реальних термінів будівництва від запланованих, в окремих випадках на 50…100 %. Порівняння цих даних свідчить, що проблема забезпечення надійної роботи будівельної організації на стадії реалізації конкретного проекту актуальна і нині.

Аналіз останніх досліджень. Аналіз досліджень у галузі обґрунтування раціональних значень ОТН свідчить, що його діапазон становить від 0,35 до 0,9, що говорить про відсутність обґрунтованого підходу у цьому питанні.  Безумовно, для більш надійного виконання плану треба мати певний запас відповідних матеріальних та фінансових ресурсів, але в управлінському процесі є ще один найважливіший ресурс, який повинен мати у своєму розпорядженні суб’єкт управління – це інформація.

Мета статті ‑ є обґрунтування раціонального рівня організаційно-технологічної надійності (ОТН) виходячи з  аналізу кількості потрібної для цього інформації. Для досягнення мети виконано такі завдання: встановити залежність між рівнем ОТН і потрібною для цього кількістю інформації; з’ясувати вплив точності визначення поточного стану контрольованого параметра і рівня інформації; обґрунтувати критерій раціонального рівня ОТН.

Висновки. У результаті досліджень, які базувались на положеннях теорії інформації, встановлено, що раціональний рівень ОТН перебуває в діапазоні 75 %...85 %. Точність визначення  параметрів, за якими здійснюється управління, значно впливає на обсяги управлінської роботи, пов’язаної з опрацюванням інформації, що дозволяє встановити підвищений рівень надійності в процесі реалізації будівельних проектів.


Ключові слова


організаційно-технологічна надійність; точність визначення параметрів; інформація

Повний текст:

PDF

Посилання


Abdullaev G.I., Velichko V.Z. and Soldatenko T.N. Povyishenie OTN stroitelstva lineyno-protyazhennyih sooruzheniy metodom prognozirovaniya otkazov [Increasing of OTR of construction of linear-extended structures by the method of predicting failure]. Inzhenerno-stroitelnyi zhurnal [Civil Engineering Journal]. 2013, no. 3 (38), pp. 43-50 (in Russian).

Aleskovskiy V.B. Put’ razrabotki tehnologii ne vredyaschey prirode [The way of elaboration of the technology without harming to the nature]. Zhurnal prikladnoy himii [Journal of Applied Chemistry]. 2002, vol. 75, iss. 5, pp. 706-713 (in Russian).

Antanavichus K.A. Modelirovanie i optimizatsiya v upravlenii stroitelstvom [Modeling and optimization in construction management]. Moskow: Stroyizdat, 1979, 168 p. (in Russian).

Ventsel E.S. Teoriya veroyatnostey [The theory of probability]. 4th edition. Moskow: Nauka, 1969, 576 p. (in Russian).

Golenko D.I. Statisticheskie metody setevogo planirovaniya i upravleniya [Statistical methods of network planning and management]. Moskow: Nauka, 1968, 400 p. (in Russian).

Gusakov A.A. Organizatsionno-tehnologicheskaya nadezhnost’ stroitelnogo proizvodstva (v usloviyah avtomatizirovannyih sistem proektirovaniya) [Organizational and technological reliability of construction production (in condition of automated design systems)]. Moskow: Stroyizdat, 1974, 252 p. (in Russian).

Ivanov I.V. Metod vybora ratsionalnogo komplekta mashin dlya stroitelstva lineyno-protyazhennyih ob'ektov. Avtoreferat Diss. [Method of selecting of an efficient set of machines for the construction of a linearly extended objects. Author’s abstract]. Dnepropetrovsk, 1987, 19 p. (in Russian).

Mlodestky V.R, Tyan R.B., Popova V.V. and Martysh A.A. Organizatsionno-tehnologicheskaya i ekonomicheskaya nadezhnost v stroitelstve [Organizational-technological and economic reliability in construction]. Dnepropetrovsk: Nauka i obrazovanie, 2013, 193 p. (in Russian).

Pen’kovtseva L.I. Povyshenie nadezhnosti stroitelnykh potokov na osnove effektivnogo ispolzovaniya trudovykh proschessov. Avtoreferat Diss. [Improving the reliability of construction flows through the effective use of labour processes. Author’s abstract]. Kazan, 1988, 20 p. (in Russian).

Razumov I.M., Belova L.D., Ipatov M.I. and Proskuryakov A.V. Setevyie grafiki v planirovanii [Network diagrams in planning]. Moskow: Vysshaya shkola, 1981, 168 p. (in Russian).

Tamaev B.M. Nadezhnost’ stroitel’nogo potoka [Reliability of construction flow]. Moskow: Stroyizdat, 1983, 128 p. (in Russian).

Bayar T. Better renewables risk management solutions emerge Renewable Energy World. 2012, 1 March. Available at: http://www.renewableenergyworld.com/articles/print/volume-15/issue-1/solar-energy/better-risk-management-solutions-emerge.html

Engineering manual of automatic control for commercial buildings. USA: Honeywell, 1997, 502 р. – Available at: http://www.manualslib.com/manual/513619/Honeywell-Automatic-Control-Si-Edition.html#manual

Połoński М. Rozkład czasu trwania czynnośi a termin zakòczenia przedsięwzięcia z niewzględnieniem elementòw analizy ryzyka. Acta Scientiarum Polonorum. Architectura. 2005, vol. 4, no. 2, pp. 95-106. Available at: http://mieczyslaw_polonski.users.sggw.pl/Acta2005.pdf.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Абдуллаев Г. И. Повышение ОТН строительства линейно-протяженных сооружений методом прогнозирования отказов / Г. И. Абдуллаев, В. З. Величко, Т. Н. Солдатенко // Инженерно-строительный журнал. – 2013. – №3(38). – С. 43-50.

 

Алесковский В. Б. Путь разработки технологи не вредящей природе / Алесковский В. Б. // Журнал прикладной химии. – 2002. – Т. 75, вып. 5. – С. 706-713.

 

Антанавичус К. А. Моделирование и оптимизация в управлении строительством / К. А. Антанавичус. – Москва : Стройиздат, 1979. – 168 с.

 

Венцель Е. С. Теория вероятностей / Е. С. Венцель. – Изд. 4-е, стереотип. – Москва : Наука, 1969. – 576 с.

 

Голенко Д. И. Статистические методы сетевого планирования и управления / Д. И. Голенко. – Москва : Наука, 1968. – 400 с.

 

Гусаков А. А. Организационно-технологическая надежность строительного производства (в условиях автоматизированных систем проектирования) / А. А. Гусаков. – Москва : Стройиздат, 1974. – 252 с.

 

Иванов И. В. Метод выбора рационального комплекта машин для строительства линейно-протяженных объектов : автореф. дис. на соискание степени канд. техн. наук : спец. 05.23.08 «Технология и организация промышленного и гражданского строительства» / И. В. Иванов. – Днепропетровск, 1987. – 19 с.

 

Организационно-технологическая и экономическая надежность в строительстве / В. Р. Млодецкий, Р. Б. Тян, В. В. Попова, А. А. Мартыш. – Днепропетровск : Наука и образование, 2013. – 193 с.

 

Пеньковцева Л. И. Повышение надежности строительных потоков на основе эффективного использования трудовых прощессов : автореф. дис. на соискание степени канд. техн. наук : спец. 05.23.08 «Технология и организация промышленного и гражданского строительства» / Л. И. Пеньковцева. – Казань, 1988. – 20 с.

 

Сетевые графики в планировании / И. М. Разумов, Л. Д. Белова, М. И. Ипатов, А. В. Проскуряков. – Москва : Высш. шк., 1981. – 168 с.

 

Томаев Б. М. Надежность строительного потока / Б. М. Томаев. – Москва : Стройиздат, 1983. – 128 с.

 

Bayar T. Better renewables risk management solutions emerge / Bayar T. // Renewable Energy World. – 2012. – 1 March. – Available at: http://www.renewableenergyworld.com/articles/print/volume-15/issue-1/solar-energy/better-risk-management-solutions-emerge.html

 

Engineering manual of automatic control for commercial buildings : SI еdition. – USA : Honeywell, 1997. – 502 р. – Available at: http://www.manualslib.com/manual/513619/Honeywell-Automatic-Control-Si-Edition.html#manual

 

Połoński М. Rozkład czasu trwania czynnośi a termin zakòczenia przedsięwzięcia z niewzględnieniem elementòw analizy ryzyka / Mieczysław Połoński // Acta Scientiarum Polonorum. Architectura. – 2005. – Vol. 4, № 2. – S. 95-106. – Режим доступу: http://mieczyslaw_polonski.users.sggw.pl/Acta2005.pdf.Коментарі цієї статті

Дивитися всі коментарі