Друга світова війна та україна: історія і сучасність

G. P. Evseeva, G. I. Lysenko, S. P. Volkova

Анотація


Постановка проблеми. Незважаючи на намагання істориків об’єктивно подати події передісторії й історії війни, відкриття нових архівів і бажання позбавитись ідеологічних стереотипів викликають потребу зайвий раз дослідити роль України в подіях Другої світової війни, щоб унеможливити їх повторення. З іншого боку, глибинне розуміння історії попередніх поколінь надасть можливість правильно зрозуміти події сьогоднішнього дня.

Аналіз досліджень. За роки незалежності у вітчизняній історіографії  відбувалось нове осмислення концептуальних засад дослідження війни. За останні десятиліття вийшла велика кількість наукових досліджень, в яких головним напрямом нових концепцій постає збільшення уваги до людини, окремих соціальних груп, суспільства в цілому в умовах конфліктів і криз.

Мета статті – проаналізувати роль і місце України в подіях Другої світової війни; визначити «український вимір» війни та її наслідки для сучасного покоління, особливо молоді.

Висновок. Наслідки війни на десятки років визначили складні і суперечливі політичні, економічні і соціальні процеси в українському суспільстві, позначилися на морально-психологічних якостях повоєнних поколінь людей. Пам’ять про війну – духовно-історичне надбання нашого народу, яке закладає основи його самодостатності й самобутності й органічно інтегрує його в загальноцивілізаційний потік. Сучасний рівень досліджень подій Другої світової війни особливу увагу приділяє гуманітарним проблемам війни. Для молоді України важливо приєднатися до європейського сприйняття війни як трагедії, розуміти відповідальність за пам'ять про минуле, бо це шанс на майбутнє.


Ключові слова


Друга світова війна; неоголошена війна; капітуляція; жертви війни; репатріація; реабілітація; примирення; пам'ять про минуле

Повний текст:

PDF

Посилання


Bidocha L. Ukrainska inteligentsiia v period nimetskoi okupatsii: sotsialnyi portret ta istorychna dolia [The Ukrainian intelligentsia during the German occupation: social portrait and historical fate]. Storinky voyennoi istorii Ukrainy [The pages of military history]. Kyiv, 2008, no. 1, pp. 72-81. (in Ukrainian).

Borshchevych V. Ukrainske tserkovne vidrodzhennia na Volyni (40-vi rr. XX st.) [The revival of the Ukrainian Church in Volyn (40 years of XX century)]. Lutsk: Vezha, 2000, 253 p. (in Ukrainian).

Butkevych B. Kryvavyy slid. Piat naibilshykh zlochyniv radianskoi vlady proty myrnogo naselennia Ukrayiny v roky Drugoyi cvitovoi [A trail of blood. The five biggest crimes of the Soviet authorities against the civilian population of Ukraine during the Second world war]. Tyzhden UA. 2015. Available at: http://tyzhden.ua/History/135437. (in Ukrainian).

Viedienieiev D.V. Istorychna pamiat pro Drugu svitovu viynu yak chynnyk formuvannia politychnoi natsii v Ukraini [Historical memory about the Second world war as a factor of formation of political nation in Ukraine]. Electronic library scientific and educational, financial literature and fiction. Available at: http://bo0k.net/index.php?bid=20544&chapter=1&p=achapter (in Ukrainian).

Hadyeyev O.V. Ukraina u Drugiy svitoviy viyni (filosofsko-istorychnyi analiz) Avtoreferat Dokt. [Ukraine in the Second world war (philosophical and historical analysis) Abstract of D.Sc. dissertation]. Tavriys'k. nats. un-t im. V. I. Vernadskogo. Simferopol, 2011. Available at: http://mydisser.com/ua/avtoref/view/12706.html (in Ukrainian).

Gyrych I. and Shapoval Yu. Chomu neobkhidno pereosmysliuvaty mynule? [Why is it necessary to rethink the past?]. Kyiv, 2010, 44 p. Available at: http://www.kas.de/wf/doc/kas_21888-1522-13-30.pdf?110210161830. (in Ukrainian).

Zanuda A. Druga svitova viyna dlia Ukrainy: nove osmyslennia [The Second world war is for Ukraine: a new understanding]. BBC. Ukraina [BBC. Ukraine]. 2015. Available at: http://www.bbc.com/ukrainian/society/2015/05/150506_ukraine_ww2_az (in Ukrainian).

Isaiuk O. Rivno 70 rokiv tomu, 2 veresnia 1945-go zakinchylasia Druga svitova. Ukraina zustrila ii kinets klasychnym «non-vinerom» [The Second world war ended 70 years ago in September of 1945. Ukraine has met its final by the classic "non-winer"]. Novoe vremya [A new time]. 2015. Available at: http://nv.ua/ukr/publications/rivno-70-rokiv-tomu-2-veresnja-1945-go-zakinchilasja-druga-svitova-ukrajina-zustrila-jiji-kinets-klasichnim-non-vinerom-66849.html (in Ukrainian).

Gorban Yu.A., Bilyk B.I., Karabanov M.M., Rozovyk D.F. and Diachiuk L.V. Istoriia suchasnoho svitu: sotsialno-politychna istoriia XVXX stolit [The history of the modern world: socio-political history of the XV – XX centuries]. 4th edition, Kyiv: Znannia, 2012, 438 p. (in Ukrainian).

Koval M.V. Ukraina u Drugiy svitoviy i Velykiy Vitchyznyaniy viynakh (1939–1945 rr.): sproba suchasnoho kontseptualnogo bachennia [Ukraine in the Second world war and the great Patriotic war (1939-1945): the attempt of modern conceptual vision]. Kyiv: Alternatyvy, 1999, 336 p. (in Ukrainian).

Ukrayinskogo instytutu natsionalnoi pamiati. Metodychni materialy do vidznachennia Dnia pamiati ta prymyrennia ta 70-i richnytsi Dnia peremogy nad natsyzmom u Drugiy svitoviy viyni (8-9 travnia 2015 r.) [Teaching materials for the day of memory and reconciliation and the 70th anniversary of victory Day over Nazism in the Second world war (8-9 may 2015)]. Ofitsiynyi veb-sayt Ukrayinskogo instytutu natsionalnoi pamiati. [Official website of the Ukrainian institute of national memory], 2015. Available at: http://www.memory.gov.ua/news/metodichni-materiali-do-vidznachennya-dnya-pam-yati-ta-primirennya-ta-70-i-richnitsi-dnya-perem.

Kucher V.I., Grynevych V.A. and Koval V.S. Politychna istoriia Ukrainy. XX st. T. 4: Ukrayina u Drugiy svitoviy viyni, 1939-1945 [Political history of Ukraine. The twentieth century. Vol. 4: Ukraine in the Second world war , 1939-1945]. Kyiv: Geneza, 2003, 584 p. (in Ukrainian).

Transformatsiya y modernizatsiia pisliareformenoi Yaponii (1868-1945) [Transformation and post-reform modernization of Japan (1868-1945)]. Safari-perm.ru., 2010. Available at: http://safari-perm.ru/vsesvitnya-istoriya/1213-transformaciya-j-modernizaciya-pislyareformenoyi-yaponiyi-1868-1945.html (in Ukrainian).

Shaikan V.O. Kolaboratsionizm na terytoriyi reykhskomisariatu Ukrayina ta viyskovoi zony v period Drugoi svitovoi viyny. Avtoreferat Dokt. [Collaboration on the territory of Ukraine and Reichscommissariat military zone during the Second World War. Abstract of D. Sc. dissertation]. Donets. nats. un-t. Donetsk, 2006, 41 p. Available at: http://www.twirpx.com/file/841210/ (in Ukrainian).

Shapoval Yu. Druga svitova viyna: vykladannia, doslidzhennia, manipuliuvannia [The Second world war: teaching, research, manipulation]. Dzerkalo tyzhnia [ The mirrir of week]. 2013, no. 16. Available at: http://gazeta.dt.ua/history/druga-svitova-viyna-vikladannya-doslidzhennya-manipulyuvannya-_.html (in Ukrainian).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Бідоча Л. Українська інтелігенція в період німецької окупації: соціальний портрет та історична доля / Л. Бідоча // Сторінки воєнної історії України : зб. наук. ст. / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України. – Київ, 2008. – Вип. 11. – С. 72-81.

 

Борщевич В. Українське церковне відродження на Волині (40-ві рр. XX ст.) / В. Борщевич. – Луцьк : Вежа, 2000. – 253 с.

 

Буткевич Б. Кривавий слід. П’ять найбільших злочинів радянської влади проти мирного населення України в роки Другої cвітової / Б. Буткевич // Тиждень UA. – 2015. – 30 квітня. – Режим доступу: http://tyzhden.ua/History/135437.

 

Вєдєнєєв Д. В. Історична пам'ять про Другу світову війну як чинник формування політичної нації в Україні / Д. В. Вєдєнєєв // Электронная библиотека научно-образовательной, финансовой и художественной литературы. – Режим доступу: http://bo0k.net/index.php?bid=20544&chapter=1&p=achapter.

 

Гадєєв О. В. Україна у Другій світовій війні (філософсько-історичний аналіз) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора філос. наук : спец. 09.00.03 ”Соціальна філософія та філософія історії” / О. В. Гадєєв ; Таврійськ. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського. – Сімферополь, 2011. – Режим доступу: http://mydisser.com/ua/avtoref/view/12706.html.

 

Гирич І. Чому необхідно переосмислювати минуле? / І. Гирич, Ю. Шаповал. – Київ : Konrad Adenauer Stiftung, 2010. – 44 с.

 

Зануда А. Друга світова війна для України: нове осмислення / Анастасія Зануда // ВВС. Україна. – 2015. – 6 травня. – Режим доступу: http://www.bbc.com/ukrainian/society/2015/05/150506_ukraine_ww2_az.

 

Ісаюк О. Рівно 70 років тому, 2 вересня 1945-го закінчилася Друга світова. Україна зустріла її кінець класичним «нон-вінером» / Олеся Ісаюк // Новое время. – 2015. – 20 октября. – Режим доступу: http://nv.ua/ukr/publications/rivno-70-rokiv-tomu-2-veresnja-1945-go-zakinchilasja-druga-svitova-ukrajina-zustrila-jiji-kinets-klasichnim-non-vinerom-66849.html.

 

Історія сучасного світу: соціально-політична історія ХV – ХХ століть : навч. посібник / Горбань Ю. А., Білик Б. І., Карабанов М. М., Розовик Д. Ф., Дячук Л. В. [та ін.] ; за ред. Ю. А. Горбаня. – 4-те вид., доп. і перероб. – Київ : Знання, 2012. – 438 с.

 

Коваль М. В. Україна у Другій світовій і Великій Вітчизняній війнах (1939–1945 рр.): спроба сучасного концептуального бачення / М. В. Коваль. – Київ : Альтернативи, 1999. – 336 с. – (Україна крізь віки ; т. 12).

 

Методичні матеріали до відзначення Дня пам'яті та примирення та 70-ї річниці Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні (8-9 травня 2015 р.) // Офіційний веб-сайт Українського інституту національної пам'яті. – 2015. – Режим доступу: http://www.memory.gov.ua/news/metodichni-materiali-do-vidznachennya-dnya-pam-yati-ta-primirennya-ta-70-i-richnitsi-dnya-perem.

 

Політична історія України. ХХ ст. У 6 т. Т.4 : Україна у Другій світовій війні, 1939-1945 / В. І. Кучер, В. А. Гриневич, В. С. Коваль. – Київ : Ґенеза, 2003. – 584 с.

 

Трансформація й модернізація післяреформеної Японії (1868-1945) // Safari-perm.ru. – 2010. – 4 апреля. – Режим доступу: http://safari-perm.ru/vsesvitnya-istoriya/1213-transformaciya-j-modernizaciya-pislyareformenoyi-yaponiyi-1868-1945.html.

 

Шайкан В. О. Колабораціонізм на території рейхскомісаріату Україна та військової зони в період Другої світової війни : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора іст. наук : спец. 07.00.01 ”Історія України” / В. О. Шайкан ; Донец. нац. ун-т. – Донецьк, 2006. – 41 с. – Режим доступу: http://www.twirpx.com/file/841210/.

 

Шаповал Ю. Друга світова війна: викладання, дослідження, маніпулювання / Юрій Шаповал // Дзеркало тижня. – 2013. – № 16. – 26 квітня–17 травня. –– Режим доступу: http://gazeta.dt.ua/history/druga-svitova-viyna-vikladannya-doslidzhennya-manipulyuvannya-_.html.