Техніко-економічне обґрунтування проектів будівництва доступного житла

T. S. Kravchunovska, S. Bronevitsky

Анотація


Постановка проблеми. Розвиток населених пунктів України характеризується значними відмінностями в рівнях їх соціально-економічного розвитку. Спостерігається надмірна концентрація населення і виробництва у великих містах, неефективний, сповільнений розвиток більшості середніх і малих міст, селищ і сіл, значні територіальні диспропорції економічного розвитку країни, істотні недоліки в територіальній організації суспільства. Водночас спостерігається тенденція збільшення загальної площі територій населених пунктів. При цьому землі використовуються нераціонально. До числа спільних для більшості населених пунктів проблем належить житлова проблема. При ухваленні рішень щодо проектування будівництва доступного житла одним із найважливіших етапів при розробці техніко-економічного обґрунтування проекту є визначення доцільності та ефективності будівництва. Обґрунтування доцільності та ефективності будівництва доступного житла засноване на визначенні техніко-економічних показників проектів, серед яких одним із найважливіших є вартість, при розрахунку якої необхідно враховувати вплив організаційно-технологічних факторів, що відображають особливості будівництва в умовах ущільненої забудови.

Мета. Розробка методичних рекомендацій щодо обґрунтування вартості будівництва доступного житла в умовах ущільненої забудови.

Висновок. З метою забезпечення оперативної обробки та аналізу даних необхідне розроблення прикладного програмного забезпечення на основі розробленої блок-схеми обґрунтування вартості будівництва доступного житла.


Ключові слова


житлове будівництво; доступне житло; територіальні ресурси; вартість; організаційно- технологічні фактори

Повний текст:

PDF

Посилання


Minregionbud Ukrainy Budivnytstvo v umovakh ushchilnenoi zabudovy. Vymogy bezpeky: DBN B.1.2-12-2008 [Construction in the compacted area. Safety requirements: SCN В.1.2-12-2008]. Кyiv, 2008, 34 p. (in Ukrainian).

Minregionbud Ukrainy Organizatsiia budivelnogo vyrobnytstva: DBN A.3.1-5-2009 [Organization of construction production: SCN А.3.1-5-2009]. Кyiv, 2011, 61 p. (in Ukrainian).

Bolshakov V.I., Kravchunoskaya T.S. and Bronevitskiy S.P. Planirovanie stroitelstva dostupnogo zhilya v generalnykh planakh krupnykh gorodov (na primere g. Kieva) [Planning of construction of affordable housing in general plans of the large cities (on the example of Kiev)]. Dnepropetrovsk: PGASA, 2015, 146 p. (in Russian).

Kievskiy I.L. Vliyanie organizatsionno-tekhnicheskikh faktorov na realizatsiyu produktsii zhilishchnogo stroitelstva. Avtorefera Kand. [Influence of organizational and technical factors on realization of products of hous- ing construction. Abstract of Ph.D. dissertation]. Moscow, 2000, 22 p. (in Russian).

Kirnos V.M., Zalunin V.F. and Dadiverina L.N. Organizatsiya stroitelstva [Organization of construction]. Dne- propetrovsk: Porogi, 2005, 309 p. (in Russian).

Kirnos O.I. Organizatsionno-tekhnologicheskie aspekty obosnovaniya tseny na stroitelnuyu produktsiyu. Avtoreferat Kand. [Organizational and technological aspects of the justification of prices for construction prod- ucts. Abstract of Ph.D. dissertation]. Dnepropetrovsk, 1993, 145 p. (in Russian).

Kravchunovska T.S. Kompleksna rekonstruktsiia zhytlovoi zabudovy: organizatsiino-tekhnologichni aspekty [Complex reconstruction of residential construction: organizational and technological aspects]. Dnipropetrovsk: Nauka i osvita, 2010, 230 p. (in Ukrainian).

Kravchunovska T.S., Bronevytskyi S.P., Mykhailova I.O. and Martens O.O. Problemy i perspektyvy budivnytstva dostupnogo zhytla v Ukraini [Problems and prospects of affordable housing in Ukraine]. Stroitelstvo, materialovedenie, mashinostroenie [Сonstruction, materials science, mechanical engineering], 2013, iss. 69, pp. 242-246. (in Ukrainian).

Ositnianko A.P. Planuvannia rozvytku mista [City development planning]. Kyiv: KNUCEA, 2001, 460 p. (in Ukrainian).

Shutenko L.N.Tekhnologicheskie osnovy formirovaniya i optimizatsii zhiznennogo tsikla gorodskogo zhilogo fon- da (teoriya, praktika, perspektivy) [Technological basis of formation and optimization of the life cycle of the urban housing fund (theory, practice, prospects)]. Kharkov: Maydan, 2002, 1053 p. (in Russian).

Richard L. and Eschemuller J. Urban construction project management. New York: McGraw-Hill, 2008, 480 p.

Shevchenko G., Ustinovichius L. and Andruskevicius A. Multi-attribute analysis of investments risk alternatives in construction. Technological and Economic Development of Economy, 2008, vol. 14, № 3, pp. 428-443.

Sidney V.L. Project management in construction. New York: McGraw-Hill, 2006, 402 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Система надійності та безпеки в будівництві. Будівництво в умовах ущільненої забудови. Вимоги безпеки: ДБН В.1.2-12-2008 / Мінрегіонбуд України. – Введ. вперше ; чинні з 2009-01-01. – Київ : Мінрегіонбуд України, 2008. – 36 с.

 

Управління, організація і технологія. Організація будівельного виробництва : ДБН А.3.1-5-2009 / М-во ре- гіон. розвитку та буд-ва України. – На заміну ДБН А.3.1-5-96 ; чинні з 2012-01-01. – Офіц. вид. – Київ : Мінрегіонбуд України, 2011. – 61 c. – (Державні будівельні норми України).

 

Большаков В. И. Планирование строительства доступного жилья в генеральных планах крупных городов (на примере г. Киева) : монография / В. И. Большаков, Т. С. Кравчуновская, С. П. Борневицкий ; под. общ. ред. В. И. Большакова. – Днепропетровск: ПГАСА, 2015. – 146 с.

 

Киевский И. Л. Влияние организационно-технических факторов на реализацию продукции жилищного строительства: автореф. дис. … канд. техн. наук : 05.23.08 / Киевский Илья Леонидович ; Центр. науч.- исслед. и проектно-эксперим. ин-т орг., механизации и техн. помощи стр-ву. – Москва, 2003. – 22 с.

 

Кирнос В. М. Организация строительства / В. М. Кирнос, В. Ф. Залунин, Л. Н. Дадиверина. – Днепропетровск : Пороги, 2005. – 309 с.

 

Кирнос О. И. Организационно-технологические аспекты обоснования цены на строительную продукцию : дис. ... канд. техн. наук: 05.23.08 / Кирнос Олеся Ивановна ; Днепропетр. инж.-строит. ин-т. – Днепропет- ровск, 1993. – 145 с.

 

Кравчуновська Т. С. Комплексна реконструкція житлової забудови: організаційно-технологічні аспекти : монографія / Т. С. Кравчуновська. – Дніпропетровськ : Наука і освіта, 2010. – 230 с.

 

Проблеми і перспективи будівництва доступного житла в Україні / Т. С. Кравчуновська, С. П. Броневицький, І. О. Михайлова, О. О. Мартенс // Строительство, материаловедение, машинострое- ние : сб. науч. тр. / Приднепр. акад стр-ва и архитектуры. – Днепропетровск, 2013. – Вып. 69 : Инноваци- онные технологии жизненного цикла объектов жилищно-гражданского, промышленного и транспортного назначения. – С. 242-246.

 

Осітнянко А. П. Планування розвитку міста : монографія / А. П. Осітнянко. – Київ : КНУБА, 2001. – 459 с.

 

Шутенко Л. Н. Технологические основы формирования и оптимизации жизненного цикла городского жи- лого фонда (теория, практика, перспективы) / Л.Н. Шутенко. – Харьков : Майдан, 2002. – 1053 с.

 

Richard L. Urban construction project management / L. Richard, J. Eschemuller. – New York : McGraw-Hill, 2008. – 480 p. – (McGraw-Hill Construction Series).

 

Shevchenko G. Multi-attribute analysis of investments risk alternatives in construction / G. Shevchenko, L. Ustinovichius, A. Andruskevicius // Technological and Economic Development of Economy. – 2008. – Vol. 14, № 3. – P. 428-443.

 

Sidney V. L. Project management in construction / V. L. Sidney. – New York.: McGraw-Hill, 2006. – 402 p.